Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1

ευθύγκς πεπαίχθαι.

ΣΙλέον δε τέτων παρορμητικόν, ά προστιθείης, πώς αν εμά ταύτα γράψαντος και μετ' εμέ πάς ακέσειεν αιών; Ει δέ τις αυτόθεν φοβοΐτο μή τα ιδια βία και χρόνια φθέγξαιτό τι υπερήμερον, ανάγκη και τα συλλαμβανόμενα υπό της τέτε ψυχής, ατελή και τυφλά ώσπερ αμβλάσθαι, προς τον της υστεροφημίας άλως μη τελεσφορέμενα κρίνον.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

298

II.

Lateinische Schriftsteller.

Quintilian. *)

112. Fabius Quintilianus, aus Stalagureis (Stalabarra) in Sranien gebürtig, lebte in der zweiten Hälfte des ersten, und noch zu Anfange des zweiten Jahrhunderts, und lehrte zu Rom mit großem Rulme, difentlich beroldet, die Redekunft. Seine 3w0lf Bücher de Institutione Oratoria find ein theoretisches Werk som erften sange, und Bayle fagt mit Recht, das Geschmack und Literatur ungemein würden verloren haben, wenn wir dieses Werk nicht mehr befågen. Seine Absicht war, den Redner und den profaischen Schriftsteller überhaupt zur höchsten Stufe der Wolfоmmenheit zu leiten. Mit Vorzeichnung des Weges, den man gleich bei der früheften Erziehung in dieser Absicht einschlagen muß, macht er in dieser Absicht den Anfang feines Unterrichts: entwickelt sodann die ersten Begriffe der Redekunft, und lehrt die baju erforderlichen Borkenntuiffe. Hierauf ertheilt er Borschrifs ten über die Erändung und geschichte Vertheilung des Inhalts, über Bortrag, Sedechtniß und Aussprache. Zulest schildert er Das Hild eines volkommenen Redners, und giebt zur Ausübung seiner Kunft, besonders in gerichtlichen Fåden, nåhere Anleitung. Alle diese Vorschriften murden von ihm nicht trocken, sondern lebhaft und mit Geschmac, vorgetragen ; und er fábrt feinen Lehrling zugleich, besonders im gehnten Buche, auf die nachabs mungswürdigsten, griechischen und rémischen, Rufter ber befter Dichter und Prosaiften. Durchgängig ift seine Lehrart klar, fags lich und angenehm; fie verbindet Beflimmtheit und Gründlichkeit mit Wärme und Jnteresse. Manches von seinem Unterrichte bes zieht sich freilich zunächft auf römische Beredsamfeit und Schreibs art; indeß bleibt derselbe noch immer für Jeder, der fråb Ges

ichmad

*) Uus deu hieher gehdrigen Schriften des Cicero gebe ich keine

Proben, weil sie in Jedermanns hånden find.

fchmack und Styl zweckm&fig auszubilden wünscht, ungemein brauchbar und lehrreich. Xollin hob die jest noch gemeinnüßigen Theile diefes Werks in seinem Ausjuge aus; er verfahr aber das bei nicht immer so zweckmäßig, daß man des Weggelaffenen ents belyren konnte, und nicht besser führe, wenn man das Ganze uns perkürzt und im Zufimmenhange lieft. Folgende Stelle betrifft, die tachabmung berarter Schriftfteller.

L. X. C. 2.

[ocr errors]

E lectione dignis auctoribus et verborum fumenda co pia eft, et varietas figurarum, et componendi ratio: tum ad exemplum virtutum omnium mens dirigenda. Neque enim dubitari potest, quin'artis pars magna contineatur imitatione. Nam ut invenire primum fuit, estque praecipuum; fic ea, quae bene inventa sunt, utile sequi. Atque omnis vitae ratio fic constat, nt, quae probamus in aliis, facere ipfi velimus. Sic litefaruin ductus, ut fcribendi fiat ufus, pueri fequuntur: Gc mufici vocem docentium, píctores opera priornm, rustici probatam experimento culturam in exemplum.' intuentur, Omnis denique disciplinae initia ad propo. " fitum fibi praefcriptum formari videmus. Et hercle neceffe eft , ant fimiles aut diffimiles bonis finus, Si. inilem raro natura praeftat, frequenter iinitatio. Sed hoc ipsum, quod tanto faciliorein nobis rationem rerun omnium facit, quanı fuit iis, qui nihil, quod sequerentur, habuerunt, nisi caute et cum iudicio apprehenditur, nocet. Ante omnia igitur imitatio per se ipsa non fufficit, vel quia pigri est ingenii, contentuin elle iis, quae funt ab aliis inventa. Quid enim futurum erat temporibus illis, quae fine exemplo fuerunt, fi homines nihil, nisi quod iarn cognoviffent, faciendum fibi aut cogitandum putallent? Neinpe

nilil

[ocr errors]

nihil fuisset inventum. Cur igitur nefas eft, reperiri aliquid a nobis, quod ante non fuerit ? An illi rudes fola mentis natura ducti sunt in hoc, ut tam multa generarent, nos ad quaerendum non eo ipfo conciteinur, quod certe scimus, invenisse eos, qui quaesierunt? Et cum illi, qui nullum cuiusquam rei habuerunt magiftrum, plurima in posteros tradiderint, nobis usus aliarum rerum ad eruendas alias non proderit, fed nihil habebimus, nisi beneficii alieni? Quemadmodum quidain pictores in id solum student, ut defcri. bere tabulas mensuris , ac lineis sciant. Turpe etiam illud est, contentuin esse id consequi , quod imiteris. Nam rurlus quid erat futurum, si nemo plus effecisset eo, quein sequebatur? Nihil in poetis supra Livium Andronicum, nihil in historiis supra Pontificum Annales haberemus; ratibus adhuc navigaremus; non esset pictura, nisi quae lineas modo extremas umbrae, quam corpora in fole feciffent, circumscriberet. Ac fi omnia percenseas, nulla sit ars, qualis inventa est, nec intra initiuin stetit: nifi forte nostra potissimum tempora damnamus huius infelicitatis, ut nunc demum nihil crescat. Nihil enim crescit fola imitatione. Quod fi prioribus adiicere fas non eft, quomodo fperare possumus illum oratorem perfectum? cum in iis, quos maximos adhuc novimus, nemo fit inventus, in quo nihil aut desideretur, aut reprehendatur. Sed etiam qui summa non appetunt, contendere potius, quam sequi debent.

Nam qui agit, ut prior fit, forsitan etiam, fi non transierit, aequabit. Eum vero nemo poteft aequare, cuius veftigiis fibi utique infiftendum putat, Necelle est enim, semper fit pofterior, qui sequitur. Adde quod plerumque facilius est plus facere, quam idem. Tantam enim difficultatem habet fimilitudo, ut ne ipsa quidem natura in hoc ita evaluerit, ut non res, quae simillimae videantur, difcriinine ali

quo

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

quo discernantur. Adde quod quidquid alteri fimile eft, necelle elt, minus fit eo, quod innitatur, ut um, bra corpore, et imago facie, et actus hiftriomum veris affectibus. Quod in orationibus quoque evenit. Namque iis, quae in exemplum alluininus, subest natura, et vera vis: contra omnis imitatio ficta est, et ad alienum propofitum accommodatur. . Quo fit, ut minus sanguinis ac virium declamationes habeant, quam ora, tiones; quod in illis vera, in his simulata materia est, Adde quod ea, quae in oratore maxima sunt, imitabilia non sunt, ingenium, inventio, vis, facilitas, et quidquid arte non traditur. Ideoque plerique, cum verba quaedam ex orationibus excerpferunt, aut aliquos compofitionis certos pedes, mire a le, quae lege, runt, effingi arbitrantur: cum et verba intercidant invalefcantque temporibus, ut quorum certiflima fit regula in consuetudine, eaque non sua natura fint bona aut mala, (nam per se soni tantum sunt) fed prout opportune proprieque, aut secus, collocata sunt: et compofitio cuin rebus accommodata fit, tum ipfa varietate gratissima. Quapropter exactissimo iudicio circa hanc partem studiorum examinanda sunt omnia. Primum, quos imitemur.

Nam sunt plurimi, , qui fimilitudinem pesfimi cuiusque et corruptisfimi concupierint, Deinde, in ipfis quos elegerimus, quid fit, ad quod efficiendum nos comparemus.

Nain in inagnis quo-, que auctoribus incidunt aliqua vitiofa, et a doctis inter ipfos etiam mutuo reprehensa. Atque utinam tam bona imitantes dicerent melius, quam inala, peius dicunt! Nec vero faltem iis, quibus ad evitanda vitia iudicii satis fuit, fufficiat imaginem virtutis effingere; et solam, ut fic dixerim, cutem, vel potius iļlas Epicuri figuras, quas e summis corporibus dicit, effluere. Hoc autem iis accidit, qui non introspectis penitus virtutibus, ad primum le velut adspectum,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Or?

« AnteriorContinuar »