Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[graphic]

posed by Mr. Elmsley in the Addenda, has been anticipated by the flower of critics, Mr. Schütz.

802. 'ExBas-wóda. Mr. Elmsley refers to Mr. Porson's excellent note on the Orestes, v. 1427. to whose instances of Baira, used transitively, we may add two; Helen.35, τὰ δ ̓ αὖ Διὸς Βουλεύματ ̓ ἄλλα τοῖσδε συμβαίνει κακοῖς. Pancrates in Athenaeus, XI. p. 478. A. Αὐτὰς ὅγε σπείσας ἐκ κονδύος ἀργυρέοιο Νέκτας, ἐπ ̓ ἀλλοδαπὴν οἶμον ἔβαινε πόδα. 828. Ὁ δ ̓ αὖ, τό τ' ̓́Αργος μὴ καταισχῦναι θέλων,

Καὶ τὰς Μυκήνας, ξυμμάχους ἐλίσσετο.

Oxy is an indubitable correction adopted by Mr. Elmsley, who justly observes, that the word iicoTo supplicabat is purposely used, to expresst he timidity of Eurystheus. It reminds us forcibly of the illustrious Transatlantic General Hopkins, who, when his army (which breathed nothing but vengeance against the Kickapoos) was disordered by a gust of wind, requested that he might be allowed to dictate the course to be pursued for one day: εἶτα, τοιοῦτος γεγὼς, Τοὺς Ηρακλείους ἦλθε δουλώσων γόνους.

830. "Opsov. Magno sonitu. P. E. The correct English is, a rousing strain. Homer Iliad. Λ. 11. Ἔνθα στᾶσ ̓ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε, "Ορθι ̓Αχαιοῖσιν. The ὄρθιος νόμος of the musicians was an inspiring strain, with which Timotheus roused Alexander. See the notes on Proclus p. 436. ed. Gaisford. Sopater Stobei XLIV. p. 311. Tòr option tus aperis ad νόμον. Cf. Harpocrat. v. ̓Ανωρθίαζον.

836. ποὺς ἐπαλλαχθεὶς ποδί. The following words of Tyrtaeus are more in point than the passages adduced by Brodaeus. Καὶ πόδα τὰ ποδὶ θεὶς, καὶ ἐπ ̓ ἀσπίδος ἀσπίδ ̓ ἐρείσας. (ap. Stob. I. p. 189.) And the following passage of Thucydides is more fully illustrative of the phrase inagrigs pán, Mr. Elmsley's correction, than those in the note, rò d ἄλλο στρατόπεδον καρτερᾷ μάχῃ καὶ ὠθισμῷ ἀσπίδων συνεστήκει. IV.96.

840. To Mr. Elmsley's instance of agnya in the sense of repelling, add Aesch. Theb. 121. ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν.

845. ἵππειον δίφρον. 'Nostro loco non refragabor quo minus gov legatur. Quamquam multo libentius retinerem Two peor quam ἵππειον θεὸν, ἵππειον "Αργος, ἵππειον Ποσειδῶ, et similia.” P. E. Mr. Elmsley seems tacitly to allude to an opinion which we threw out in this Journal, Vol. VIII. p. 225. that the form oç is never used by the Tragedians, there being only one passage where the metre requires it, viz. Hippol. 1352. of which we proposed a simple correction. In the verse before us we conceive the true reading to be inminor dipgov. v. 854. Δίσσω γὰρ ἀστές ̓ ἱππικοῖς ὑπὸ ζυγοῖς. Beck's Index will furnish six other instances in which it is coupled with agua or similar words, and only one where I is similarly circumstanced, viz. Helen. 1511. where, no doubt, should be read ixò agua. In the same way we find πωλικῶν ζυγῶν, πωλικοὺς ὄχους, &c. βοϊκὰ ζεύγη, Pollux, Χ.53. ζεύγη ὄνικα, καὶ ζεύγη ἡμιονικὰ, καὶ δὴ καὶ ἱππικά. It appears to us that ιππικὸς means

It is worth while to compare the description given by Dryden of the effects wrought by the music of Timotheus, with that of Himerius the Sophist in the Bibliotheca of PhoHus, p. 2028.

equinus,

equinus, and ἵππιος ab equo dictus, as ἵππιος Κόλωνος, ἵππιος Ποσειδῶν, and the like.

847. τἀπὸ τοῦδ ̓ ἤδη κλύων Λέγοι μὲν ἄλλος. Λέγοιμ ̓ ἂν ἄλλον, Valckenaer. as it is quoted by Mr. Porson. ad. Οrest. 1079. Λέγοιμ ̓ ἂν ἄλλων P. E. which we prefer. Το Mr. Elmsley's instances add Med. 652. Εἰδομεν· οὐκ ἐξ ἑτέρων Μύθων ἔχομεν φράσασθαι.

849. Παλληνίδος. 'Quae in vico Atticae colitur, cui Pallene nomen.' MUSGR. ‘Nomen non Παλλήνη, sed Πάλληνον fuisse suspicor, ex adverbio Παλλήναδε, cujus loco Βαλλήναδε per jocum dixit Αristoph. Αch.

234.' P. E.

893. εἰ λίγεια λώτου χάρις ἐνὶ δαιτί. We approve of Mr. Elmsley's conjecture, ἐπὶ δαιτί. Med. 195. Οἵτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν θαλίαις, Επὶ δ ̓ εἰς λαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις Εὕροντο. Helen. 175, ἐπὶ δάκρυσι, inter lacrymas. 899. τελεσσιδώτειρα. 6 Analogiae repugnare videtur haec vox per Ω scripta. ὀλβοδότειρα legitur in Bacch. 419. ὑπνόδότειρα in Or. 175. P.E. Add βαρυδότειρα, Aesch. Theb. 977.

"

900. Αιών τε Κρόνου παῖς. We do not remember to have met with this Aeon in any of the more ancient poets, and we cannot help suspecting that he was inserted here by some copyist versed in the writings of Proclus and the Platonists. The line of Pseudo-Orpheus, quoted by Musgrave, we conceive to be the offspring of some Gnostic Christian. would write the concluding verses of the strophe and antistrophe as follows.

We

Α.

θεὸς παραγγέλλει, τῶν ἀδίκων γε παρακ ρῶν φρονήματος ἀεί.

ἀεὶ ὤν τε Κρόνου παῖς.

Iliad. A. 209. θεοὶ αἰὲν ἐόντες. Callim. Jov. 9. σὺ δ ̓ οὐ θάνες, ἔσσι γὰς αἰεί. 926. ᾧ θυμὸς ἦν πρὸ δίκας βίαιος. “ Hanc locutionem non alibi reperi. Passim occurrit πέρα δίκης. P. E. We understand the words to mean. to whom the gratification of his anger was of more account than justice. Plato Crit. 16. μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ, μήτε τὸ ζῆν, μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου.

961. Οὐκ ἔστ ̓ ἀνυστὸν τόνδε σοι κατακτανεῖν. Οὐκ ἔστιν ὅσιον is the excel lent correction of Mr. Elmsley, who quotes Iph. Τ. 1044. It is strongly, confirmed by v. 1011, Οὐχ ἁγνός εἰμὶ τῷ κτανόντι κατθανών.

968. * Eo sensu quo nostro loco legitur ἀπιστῆσαι, utrumque ἀπιθῆσαι et ἀπειθῆσαι usurpant tragici. Soph. Phil. 1447. Οὐκ ἀπιθήσω τοῖς σοῖς μύθοις. Eurip. Οr. 31. Ὅμως δ ̓ ἀπέκτειν, οὐκ ἀπειθήσας θεῶ. P. E. We have little doubt but that in the second of these instances should be read

απιστήσας. Ion. 557. Τῷ θεῷ γὰρ (not γοῦν) οὐκ ἀπιστεῖν εἰκός. Aesch. Agam. 1059. Πείθοι ̓ ἂν, εἰ πείθοι, ἀπειθοίης δ ̓ ἴσως, which verse, as it stands, is bad Greek, and of which we are unable to propose a plausible correction. We are of opinion that the Attic poets never used the word dew, because, if we mistake not, they had no such adjective as ἀπειθής, but formed compounds of this sort from the aorist ἔπειθον. The metre requires εὐπιθής, with the penultima short, in Aesch. Prometh. 333. Agam. 984. 1n Eurip. Androin. 819. for εὐπειθέστεροι at the end of a stharius, nobody will hesitate to replace εὐπιθέστεροι, Hesych. 'Απειθής.

A A 2

ἀνυπότακτος ̇

Σ.

πολλὰ γὰρ τίκτει Μοῖρα τελέσσιδότειρα,

[graphic]

ἀνυπότακτος Σοφοκλῆς Αἰχμαλωτίσιν. We do not consider this authority of any weight. Homer always uses a with the second syllable short.

969. Χρῆν τόνδε μὴ ζῆν, μηδ ̓ ὁρᾷν φάος τόδε. “ Φάος τόδε senarium claudunt in Hippol. 907. 993. Alc. 1142. P. E. Alc. 80. Οστις ἂν ἐνέποι πότερον φθιμένην Τὴν βασίλειαν χρὴ πενθεῖν, ἢ Ζῶσ ̓ ἔτι λεύσσει φῶς Πελίου παῖς. We read, πότερον φθιμένην Χρὴ βασίλειαν πενθεῖν, ἢ ζῶσ ̓ Ἔτι παῖς Πελιου λεύσσει τόδε φῶς. Helen. 60. Ἕως μὲν οὖν φῶς ἡλίου τόδ ̓ ἔβλεπε Πρωτεύς. 845. θανόντος σοῦ, τόδ ̓ ἐκλείψειν φάος.

978. πρὸς ταῦτα, τὴν θρασεῖαν, ὅστις ἂν θέλοι, — Λέξει. ὅστις ἂν θέλῃ P. E. Where is has the force of whosoever may, it requires a subjunctive, as here and in Helen. 154. Κτείνει γὰρ Ἕλλην ̓, ὅντιν ̓ ἂν λάβῃ, ξένον. Where it is used for the relative ὃς, it requires either an indicative, as in Helen. 9. Θεοκλύμενον ἄρσεν, ὅστις εἰς θεοὺς σέβων Βίον διήνεγκ', ot an optative with äv. as Alc. 80. ̓Αλλ ̓ οὐδὲ φίλων τις πέλας οὐδεὶς, Οστις ἂν ἐνέποι. Helen. 442. τίς ἂν πυλωρὸς ἐκ δόμων μόλοι, Ὅστις διαγγείλειε τὰμ εἴσω κακά. Read Ὃς ἂν διαγγείλεις. We are not satisfied with the future tense Λέξει after πρὸς ταῦτα, which words, when used as in this passage, are commonly followed by an imperative mood. Med. 1355. Πρὸς ταῦτα, καὶ λέαιναν, εἰ βούλει, κάλει, Καὶ Σκύλλαν.

985. δειλίαν ὄφλειν τινά.—ὀφλεῖν τια is given by Mr. Elmsley, who observed in his valuable edition of the Acharneans of Aristophanes that φλον is an aorist.

986. Ἐγὼ δὲ νεῖκος οὐχ ἑκὼν τόδ' ἠράμην

ἤδη γε σοὶ μὲν αὐτανέψιος γεγώς.

Οὐ δῆτα· σοὶ μὲν ἀ. γ. P. E. which is no doubt the genuine reading. 1002. πάντα κινῆσαι πέτρον. Diogenian. VII.42. πάντα κινήσω πίτρον Two accounts of the origin of this proverbial expression, to leave not a stone unturned, are given by Photius, of which Mr. Elmsley prefers the second, which says that it took its rise from those who hunted for crabs. We think it more likely to have been originally said of those, who carefully turned up the loose stones in the pavement of their houses, to see if any scorpions were concealed under them. A drinking song in Athe neus XV. p. 695. D. runs thus, Ὑπὸ παντὶ λίθῳ σκόρπιος, ὦ τῶν ἐποδύεται. Φράζου μή σε βάλη, (vulg. ὦ ταῖς") which is clearly addressed to some person employed in turning up the stones to search for scorpions. Sophocles Αἰχμαλωτίσιν. - Εν παντὶ γάρ τοι σκόρπιος φρουρεῖ λίθῳ· 1014. Πρὸς ἄγ ̓ εἶπας, ἀνήκουσας -- Προσεῖσας, αντήκουσας. Ρ.E. We prefer Mr. Elmsley's second conjecture, Αγ ̓ εἶπας ἀντήκουσας. Alc. 701. εἰ δ ̓ ἡμᾶς κακῶς Ἐρεῖς, ἀκούσει πολλὰ ποὺ ψευδῆ κακά. Homer II. Ψ. 250, Οπποιον εἴπησθα ἔπος, τοῖόν κ ̓ ἐπακούσαις. Hesiod. Οp. Di. 719. Εἰ δὲ κακὸν εἴποις, τάχα κ' αὐτὸς μεῖζον ἀκούσαις. Alceus (ay. Procl. in Hesiod. γ. 153.) Εἴκ εἴποις τὰ θέλεις, ἀκούσαις τά κ' οὐ θέλεις. ̇ Read, Αἴγ ̓ εἴπῃς Τὰ θέλεις, ακούσεις τά κ' οὐ θέλοις. Terent. Andr. V. iv. 17. Si mi pergit quae volt dicere, ea quæ nonvolt audiet.

U

1026. Κτεῖν, οὐ παραιτοῦμαί σε· τήνδε δὴ πόλιν---Χρησμῷ παλαιῷ Λοξίου *Αρήσομαι - τήνδε δὲ πτόλιν. Ρ. Ε. We apprehend that the true reading is, τὴν δὲ δὴ πόλιν. Οrest. 52. Ηκει γὰρ εἰς γῆν Μενέλεως Τροίας ἄπο, δύλαισι πλαγχθείς· τὴν δὲ δὴ πολύστονον ̔Ελένην --- προύπεμψεν.

104C. ἀλλὰ

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

1040. ἀλλὰ μήτε μοι χοὰς, Μήθ' αἷμ ̓ ἐάσῃς εἰς ἐμὸν στάξαι τόπον. For to Mr. Elmsley receives rápor, the correction of Heath. Not one of the commentators has understood the passage. Eurystheus means to say, 'Do not suffer them (the Heraclide) to pour out libations (orákas y) upon my tomb, nor let them avert the evils I threaten, by performing these offices of friendship to me;' (as Clytaemnestra strove to avert the anger of Agamemnon by sending libations to his tomb. Soph. Electr. 446.). This interpretation in some measure explains v. 1050. where Alcmena says, that after his death he may be given to the dogs for any thing she cares. We cannot imagine why Eurystheus should suppose that blood would be sprinkled on his tomb. The only libations to the dead mentioned by Greek authors, consisted of wine, milk, honey and water. See Iliad v. 220. Aesch. Pers. 610. Soph. El. 434. 894. Eurip. Or. 114. Iph. T. 633. Alcæus in Brunck's Analecta I. p. 490. Antipater ibid. II. p. 26. except in the case of magical incantations, as in Heliodorus Aeth. VI. p. 301. ed. 1611. We think therefore that for μήθ ̓ αἷμ ̓ ἐάσῃς should be read μὴ ῥεῦμ ̓ ἐάσῃς. In an Epigram of Hegemon are the words Σπάρτας χίλιοι ἄνδρες ἔπεσχον αἷμα τὸ Περσῶν. Mr. Huschke judiciously restores ῥεῦμα τὸ Περσῶν. Then for TOΠON we rad ΠΟΤΟΝ. Posidippus in Athenæus I. p. 32. B. Διψηρὸς, ἄτοπος, ὁ μυρίνης, ὁ τίμιος, read, Διψηρὸς, ΑΠΟΤΟΣ. The whole verse we would read thus, Μὴ ῥεῦμ ̓ ἐάσῃς εἰς ἐμὲ στάξαι ποτόν. Finally we observe, that vv. 1037. 8. 9. and part of 1040. should be included in a parenthesis.

τὰ γὰς ἐξ ἡμῶν.

1054. Ta yaę i ur. Sic rawè ou apud Soph. Oed. C. 1628. P.E. Soph. El. 1464. Kai dù Teλeitai Ta' io. Eurip. Iph. A. 1214. vuv δί, τἀπ ̓ ἐμοῦ σοφὰ, Δάκρυα παρέξω. Ηeracl. 23. ἀσθενῆ μὲν τάπ ̓ ἐμοῦ διδορκότες. In v. 1272. for ἀλλὰ τἀπὶ σοῦ σκόπει should be written ἀλλὰ τἀπὸ σοῦ σκόπει.

In perusing the present volume we have observed the following typographical errors, besides those which are noticed in the errata. V. 782. ὕπο for ὑπὸ. 986. οὐκ ἑκων for οὐχ ἑκων. p. 56, 1. ̓Αθήνησι for ̓Αθήνῃσι. 1. 2. ̓Αγόραιος for ̓Αγοραῖος. p. 119, 18. Agam. 1468. for 1648.

The number of pages which we have devoted to the consideration of this small volume, will be sufficient to shew the estimation in which we hold Mr. Elmsley's critical labours. In fact we take some shame to ourselves, for not having assigned a portion of our former numbers to an analysis of his editions of the Oedipus Tyrannus of Sophocles and the Acharneans of Aristophanes. The appearance of a third portion of the Greek drama under the same auspices reminded us of our neglect, for which we have now endeavoured to make amends by giving a tolerably accurate account of the alterations which Mr. Elmsley has made in the received text of Euripides. We should, in all likelihood, have made our article more acceptable to our critical readers, had we quoted more of Mr. Elmsley's observations and fewer of our own. But we recommend

AAS

thema

[graphic]

them to read his notes entire; and if they fail to dérive from them a great deal of information which is both valuable and new, they will either be better scholars or greater dunces than we give them credit for being. An attentive perusal of Mr. Elmsley's publications has convinced us, that he has studied the remains of the Greek theatre with greater accuracy and attention than almost any scholar of his own or former times; and we cannot help expressing a wish, in which every lover of classical literature will join, that he may finish the web which he so ably began on a former occasion, and give to the world a correct and useful edition of the most dignified and polished of the Greek tragedians.

ART. VII. 1. Des Progrès de la Puissance Russe depuis son Origine jusqu'au Commencement du 19ème Siècle. Par Mr. L. Paris, 1812. 8vo. pp. 514.

2. Seconde Guerre de Pologne, ou Considérations sur la Paix publique du Continent, et sur l'Indépendance Maritime de l'Europe, Par M. M. de Montgalliard. Paris, 1812. 8vo. pp. 330. "THE grand object in travelling,' said Dr. Johnson, is to see

the coasts of the Mediterranean. On those shores were situated the four great empires of the world-the Assyrian, the Persian, the Grecian, and the Roman: all our religion, almost all our law, almost all our arts, almost all that sets us above savages has come to us from the shores of the Mediterranean.' There are few, we imagine, who have not felt the justice of this observation; and it may perhaps be considered as one of the many disadvantages attendant upon the evil days on which we are fallen, that all access to the most interesting parts of Europe has been for some time denied to our countrymen. But though the grand tour, that indispensable part of the education of the fashionable men of former days, be no longer practicable, a more anxious desire for that species of information, which is alone to be gained by foreign travel, has at no time prevailed than at present; and, as in the commercial world, we find, when one channel of communication is stopped, another is speedily opened, the spirit of inquiry has lately led our countrymen into regions which formerly were but rarely visited. The islands of Greece have been explored in every direction, and no traveller can now return home, with any degree of self-satisfaction, unless he have traversed the Krimea, peeped into the Grand Signior's harem, or selected some favored spot in the Archipelago, as a retreat from the tedium of his native country.

The events too of the last campaign, have rendered Russia more than ever an object of curiosity, and the great part which she

bas

« AnteriorContinuar »