Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Yr Epistol. 2 Cor. iv. 1. The Epistle. 2 Cor. iv. 1. G AN fod i ni y weinidogaeth Th

T have this ministry, as we garedd, nid ydym yn pallu. have received mercy, we faint Eithr ni a ymwrthodasom à not; but have renounced the chuddiedig bethau cywilydd, hidden things of dishonesty, not heb rodio mewn cyfrwystra, na walking in craftiness, nor handthrin gair Duw yn dwyllodrus ; ling the Word of God deceiteithr trwy eglurhâd y gwirion- fully, but by manifestation of edd, yr ydym yn ein canmol the truth commending ourselves ein hunain wrth bob cydwybod to every man's conscience in the dynion, y'ngolwg Duw. Ac os sight of God. But if our Goscuddiedig yw ein hefengyl ni, pel be hid, it is hid to them that yn y rhai colledig y mae yn are lost: in whom the God of guddiedig: yn y rhai y dallodd this world hath blinded the duw y byd hwn feddyliau y minds of them which believe rhai digred; fel na thywynnai not, lest the light of the glorious iddynt lewyrch efengyl gogon- Gospel of Christ, who is the iant Crist, yr hwn yw delw image of God, should shine unto Duw. Canys nid ydym yn ein them. For we preach not ourpregethu ein hunain, ond Crist selves, but Christ Jesus the Iesu yr Arglwydd; a ninnau yn Lord; and ourselves your serweision i chwi er mwyn Iesu. vants for Jesus' sake. For God, Canys Duw, yr hwn a orchym- who commanded the light to mynodd i'r goleuni lewyrchu o shine out of darkness, hath dywyllwch, a lewyrchodd yn ein shined in our hearts, to give the calonnau, i roddi goleuni gwyb- light of the knowledge of the odaeth gogoniant Duw, yn wyn- glory of God, in the face of eb Iesu Grist.

Jesus Christ. Yr Efengyl. St. Matth. ix. 9. The Gospel. St. Matth. ix. 9. A mynedoddigno, efe a ganfu A he a

ND as Jesus passed forth wr yn eistedd wrth y dolifa, a named Matthew, sitting at the elwid Matthew; ac a ddywed- receipt of custom: and he saith odd wrtho, Canlyn fi. Ac efe a unto him, Follow me. . And he gyfododd, ac a'i canlynodd ef. arose, and followed him. And A bu ag efe yn eistedd i fwytta it came to pass, as Jesus sat at yn y tŷ, wele hefyd, publicanod meat in the house, behold, lawer a phechaduriaid a ddaeth- many Publicans and sinners ant, ac a eisteddasant gyda'r Iesu came, and sat down with him a'i ddisgyblion. A phan welodd and his disciples. And when y Phariseaid, hwy a ddywedasant the Pharisees saw it, they said wrth ei ddisgyblion ef, Paham y unto his disciples, Why eateth bwytty eich Athraw chwi gyda'r your Master with Publicans and Publicanod a'r pechaduriaid ? sinners ? But when Jesus heard A phan glybu'r Iesu, efe a ddy that, he said unto them, They wedodd wrthynt, Nid rhaid i'r that be whole need not a phyrhai iach wrth feddyg, ond i'r sician, but they that are sick. rhai cleifion. Ondewch, a But go ye and learn what that dysgwch pa beth yw hyn; meaneth, I will have mercy, Trugaredd yr ydwyf yn ei ew- and not sacrifice; for I am not

yllysio, ac nid aberth: canys ni come to call the righteous, but ddaethum i alw rhai cyfiawn, sinners to repentance. ond pechaduriaid i edifeirwch.

[ocr errors]

Dydd Sant Mihangel a'r holl Saint Michael and all Angels.

Angylion.
Y Colect.

The Collect. Dragywyddol Dduw.com! O Everlasting God, who hast aist wasanaethau 'r holl angylion the services of Angels and men a dynion mewn trefn ryfedd; in a wonderful order ; MerciCaniatâ yn drugarog, megis y fully grant, that as thy holy mae dy angylion sanctaidd yn Angels alway do thee service in wastad yn gwneuthur i ti was- heaven, so by thy appointment anaeth yn y nefoedd ; felly bod they may succour and defend us o honynt, trwy dy drefniad di, on earth ; through Jesus Christ yn borth ac yn ymddiffyn i ni ar our Lord. Amen. y ddaear; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Yn lle yr Epistol. Dat. xii. 7. For the Epistle. Rev. xii. 7.

THERE was war in heaven: a'i erbyn y ddraig; a'r ddraig a fought against the dragon, and ryfelodd, a'i hangylion hithau, the dragon fought and his anac ni orfuant; a'u lle hwynt nis gels; and prevailed not, neither cafwyd mwyach yn y nêf. A was their place found any more bwriwyd allan y ddraig fawr, yr in heaven. And the great drahên sarph, yr hon a elwir diafol a gon was cast out, that old serSatan, yr hwn sydd yn twyllo'r pent, called the devil and Saholl fyd: efe a fwriwyd allan i'r tan, which deceiveth the whole ddaear, a'i angylion a fwriwyd world; he was cast out into the allan gydâg ef. Ac mi a glyw- earth, and his angels were cast ais lêf uchel yn dywedyd yn y out with him. And I heard a nêf, Yr awrhon y daeth iachawd- loud voice saying in heaven, wriaeth, a nerth, a theyrnas ein Now is come salvation, and Duw ni, a gallu ei Grist ef: strength, and the kingdom of canys cyhuddwr ein brodyr ni a our God, and the power of his fwriwyd i'r llawr, yr hwn oedd Christ: for the accuser of our yn eu cyhuddo hwy ger bron ein brethren is cast down, which Duw ni ddydd a nos. A hwy accused them before our God a'i gorchfygasant ef trwy waed day and night. And they overyr Oen, a thrwy air eu tystiol- came him by the blood of the aeth hwynt; ac ni charasant eu Lamb, and by the word of their heinioes hyd angau. O herwydd testimony; and they loved not hyn llawenhêwch, у nefoedd, a'r their lives unto the death. Thererhai ydych yn trigo ynddynt. fore rejoice, ye heavens, and ye Gwae y rhai sydd yn trigo ar y that dwell in them. Wo to the ddaear, a'r môr : canys dïafol inhabiters of the earth, and of a ddisgynodd attoch chwi, a the sea : for the devil is come chanddo lid mawr; o herwydd down unto you, having great

[ocr errors]

ei fod yn gwybod nad oes iddo wrath, because he knoweth that ond ychydig amser.

he hath but a short time. Yr Efengyl. St. Matth. xviii. 1. The Gospel. St. Matth. xviii. 1. R yr awr honno

у.
daeth
у

T the same time came the ddywedyd, Pwy sydd fwyaf yn ing, Who is the greatest in the nheyrnas nefoeda? A'r Tesu a Kingdom of heaven? And Jesus alwodd atto fachgenyn, ac a'i called a little child unto him, gosododd yn eu canol hwynt, and set him in the midst of ac a ddywedodd, Yn wîr y dy- them, and said, Verily I say unwedaf i chwi, Oddieithr eich to you, Except ye be converted, troi chwi, a'ch gwneuthur fel and become as little children, plant bychain, nid ewch chwi ye shall not enter into the Kingddim i mewn i deyrnas nefoedd. dom of heaven. Whosoever Pwy bynnag gan hynny a'i therefore shall humble himself gostyngo ei hunan felo

у

bach as this little child, the same is genyn hwn, hwnnw yw'r mwyaf greatest in the Kingdom of heayn nheyrnas nefoedd. A phwy ven. And whoso shall receive bynnag a dderbynio gyfryw one such little child in my fachgenyn yn fy Enw i, a'm Name, receiveth me. But whoso derbyn 'i. A phwy bynnag a

shall offend one of these little rwystro un o'r rhai bychain hyn ones which believe in me, it a gredant ynof fi, da fyddai were better for him that a miliddo pe crogid maen melin am stone were hanged about his ei wddf, a'i foddi yn eigion neck, and that he were drowned

Gwae'r byd oblegid in the depth of the sea. Wo rhwystrau : canys anghenrhaid unto the world because of ofyw dyfod rhwystrau; er hynny fences : for it must needs be gwae y dyn hwnnw drwy'r hwn that offences come: but wo to y daw y rhwystr. Am hynny, that man by whom the offence os dy law neu dy droed a'th cometh. Wherefore if thy hand rwystra, tor hwynt ymaith, a or thy foot offend thee, cut thafi oddiwrthyt: gwell yw i ti them off, and cast them from fyned i mewn i'r bywyd yn thee: it is better for thee to engloff

, neu yn anafus, nag à ter into life halt or maimed, rachennyt ddwy law, neu ddau ther than having two hands or droed, dy daflu i'r tân tragy- two feet to be cast into everlastwyddol. Ac os dy lygad a'th ing fire. And if thine eye offend rwystra, tyn ef allan, a thafi thee, pluck it out, and cast it oddiwrthyt: gwell yw i ti

yn

from thee: it is better for thee un-llygeidiog fyned i mewn i'r to enter into life with one eye, bywyd, nag å dau lygad gennyt rather than having two eyes dy daflu i dân uffern. Edrych- to be cast into hell-fire. Take wch na ddirmygoch yr un o'r heed that ye despise not one rhai bychain hyn: canys yr yd- of these little ones; for I say wyf yn dywedyd i chwi, fod eu unto you, That in heaven their hangylion hwy yn y nefoedd, angels do always behold the bob amser yn gweled wyneb fy face of my Father which is in Nhad yr hwn sydd yn y nef- heaven. oedd.

y môr.

Dydd Sant Luc Efangylwr.

St. Luke the Evangelist.
Y Colect.

The Collect.
HOLL-alluog
Dduw, yr hwn ALMIGHTY God, who call-

edst Luke the Physician, yr hwn y mae ei glod yn yr whose praise is in the Gospel, Efengyl, 'i fod yn Éfangylwr, to be an Evangelist, and Phya Physygwr i'r enaid ; Rhynged sician of the soul ; May it please bodd i ti, trwy iachus feddyg- thee, that, by, the wholesome iniaeth ei ddysgeidiaeth ef, iach- medicines of the doctrine deliâu holl heintiau ein heneid vered by him, all the diseases iau ; trwy haeddedigaethau dy of our souls may be healed ; Fab Iesu Grist ein Harglwydd. through the merits of thy Son Amen.

Jesus Christ our Lord. Amen. Yr Epistol. 2 Tim. iv. 5. The Epistle. 2 Tim. iv. 5. GWYLLA di ym mhob peth; WATCH thou in all things efangylwr, cyflawna dy weinid- work of an Evangelist, make ogaeth. Canys myfi yr awr hon full proof of thy ministry. For a aberthir, ac amser fy ym- I am now ready to be offered, ddattodiad' i a nesâodd.' Mi a and the time of my departure is ymdrechais ymdrech dêg, mi a at hand. I have fought a good orphenais fy ngyrfa, mi a ged- fight, I have finished my course, wais y ffydd. O hyn allan I have kept the faith. Hencerhoddwyd coron cyfiawnder i'w forth there is laid up for me a chadw i mi, yr hon a rydd yr crown of righteousness, which Arglwydd y barnwr cyfiawn i the Lord, the righteous Judge, mi yn y dydd hwnnw: ac nid shall give me at that day: and yn unig i mi, ond hefyd i bawb not to me only, but unto all à garant ei ymddangosiad ef. them also that love his appearBydd ddyfal i ddyfod attaf yn ing. Do thy diligence to come ebrwydd: canys Demas a'm gad- shortly unto me: for Demas awodd, gan garu y byd presennol, hath forsaken me, having loved ac a aeth ymaith i Thessalonica; this present world, and is deCrescens i Galatia, Titus i Ddal- parted unto Thessalonica ; Cresmatia. Luc yn unig sydd gydâ cens to Galatia, Titus unto Dalmi. Cymmer Marc, a dwg gydâ matia. Only Luke is with me. thi: canys buddiol yw efe i mi Take Mark and bring him with i'r weinidogaeth. Tychicus hefyd thee: for he is profitable to me a ddanfonais i Ephesus. Y cochl for the ministry. And Tychicus a adewais i Troas gydà Char- have I sent to Ephesus. The pus, pan ddelych dwg gydâ thi; cloke that I left at Troas with a'r llyfrau, yn enwedig y mem- Carpus, when thou comest, bring Alexander y gof-copr a

with thee; and the books, but wnaeth i mi ddrygau lawer: especially the parchments. Alextaled yr Arglwydd iddo yn ol ei ander the copper-smith did me weithredoedd. Yr hwn hefyd much evil: the Lord reward gochel dithau; canys efe a saf- him according to his works. odd yn ddirfawr yn erbyn ein Of whom be thou ware also, for hymadroddion ni.

he hath greatly withstood our words.

yn

rwn.

ddeg a thrugain eraill hefyd, Thevenford

appointed other

Yr Efengyl. St. Luc x. 1. The Gospel. St. Luke x. 1. YA R Arglwydd a ordeiniodd THE

seventy also, and sent them ac a'u danfonodd hwy bob yn two and two before his face into ddau, o flaen ei wyneb, i bob every city and place whither he dinas a man, lle'r oedd efe ar fedr himself would come. There dyfod. Am hynny efe a ddywed- fore said he unto them, The odd wrthynt, Y cynhauaf yn wîr harvest truly is great, but the sydd fawr, ond y gweithwyr yn labourers are few; pray, ye anaml: gweddïwch gan hynny ar therefore the Lord of the harArglwydd y cynhauaf am ddan- vest, that he would send forth fon allan weithwyr i'w gynhauaf. labourers into his harvest. Go Ewch; wele, yr wyf fi yn eich your ways; behold, I send you danfon chwi fel wyn ym mysg forth as lambs among wolves. bleiddiaid. Na ddygwch gôd, nac Carry, neither purse, nor scrip, ysgrepan, nac esgidiau : ac na nor shoes, and salute no man chyferchwch well i neb ar y by the way. And into whatsoffordd. Ac i ba dý bynnag yr ever house ye enter, first say, eloch i mewn, yn gyntaf dywed- Peace be to this house. And if wch, Tangnefedd i'r tŷ hwn. Ac the son of peace be there, your o bydd yno fab tangnefedd, eich peace shall rest upon it: if not, tangnefedd a orphwys arno: os it shall turn to you again. And amgen, hi a ddychwel attoch in the same house remain, eatchwi. Ac yn y tý hwnnw arhos- ing and drinking such things as wch, gan fwytta ac yfed y cyf- they give: for the labourer is ryw bethau a'r a gaffoch gan- worthy of his hire. ddynt: canys teilwng yw i'r gweithiwr ei gyflog. Dydd Sant Simon a Sant Iudas, Saint Simon and Saint Jude, Apostolion.

Apostles.
Y Colect.

The Collect. HOL endeleo daw, Ecbwn O Almighty God, who hast ar sail yr Apostolion a'r Pro- foundation of the Apostles and phwydi, ac Iesu Grist ei hun yn Prophets, Jesus Christ himself ben conglfaen; Caniattâ i ni fod being the head corner-stone ; felly wedi ein cyssylltu y'nghyd Grant us so to be joined togeyn undeb yspryd gan eu dysg- ther in unity of spirit by their eidiaeth hwy, fel y'n gwneler doctrine, that we may be made yn sanctaidd deml gymmeradwy an holy temple acceptable anto gennyt; trwy Iesu Grist ein thee; through Jesus Christ our Harglwydd. `Amen.

Lord. Amen. Yr Epistol. St. Iudas 1. The Epistle. St. Jude 1. UDAS, gwasanaethwr Iesu UDE, the servant of Jesus

у. a sancteiddiwyd gan Dduw Dad, to them that are sanctified by ac a gadwyd yn Iesu Grist, ac á God the Father, and preserved alwyd : Trugaredd i chwi, a in Jesus Christ, and called : hangnefedd, a chariad, a lios- Mercy unto you, and peace, and oger. Anwylyd, pan roddais bob love be multiplied. * Beloved,

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »