Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ymddiddan â mi : gan ddywed- voice which I heard was as yd, Dring i fynu yma, a mi a it were of a trumpet talking ddangosaf i ti y pethau sy raid eu with me; which said, Come up bod ar ol hyn. Ac yn y man yr hither, and I will shew thee oeddwn yn yr Yspryd : ac wele, things which must be hereafyr oedd gorsedd-faingc wedi ei ter. And immediately I was gosod yn y nef, ac un yn eistedd in the Spirit; and behold, a ar yr orsedd-faingc. A'r hwn oedd throne was set in heaven, and yn eistedd, oedd yn debyg yr olwg one sat on the throne : and arno i faen iaspis, a sardin: ac yr he that sat was to look upoedd enfys o amgylch yr orsedd- on like a jasper and a sardine faingc, yn debyg yr olwg arno i stone: and there was a rainsmaragdus. Ac y'nghylch yr or- bow round about the throne, - sedd-fainge yr oedd pedair gor- in sight like unto an emerald. sedd-faingcar hugain: ac ar y gor. And round about the throne sedd-feingciau y gwelais bedwar were four and twenty seats ; henuriad ar hugain yn eistedd, and upon the seats I saw four wedi eugwisgomewn dillad gwŷn- and twenty elders sitting, clothion; ac yr oedd ganddynt ar eu ed in white raiment, and they pennau goronau aur. Ac yr oedd had on their heads crowns of yn dyfod allan o'r orsedd-faingc, gold : And out of the throne fellt, a tharanau, a lleisiau. Ac

yr proceeded lightnings, and thunoedd saith o lampau tân yn llosgi derings, and voices. And there ger bron yr orsedd-faingc, y rhai were seven lamps of fire burnyw saith Yspryd Duw. Ac o flaen ing before the throne, which yr orsedd-faingc yr ydoedd môr are the seven spirits of God. o wydr, yn debyg i grystal : ac And before the throne there y'nghanol yr orsedd-faingc, ac was a sea of glass like unto y'nghylch yr orsedd-faingc, yr crystal: and in the midst of pedd pedwar anifail yn llawn o the throne, and round about lygaid o'r tu blaen, ac o'r tu ol. the throne, were four beasts Ar anifail cyntaf oedd debyg i full of eyes before and behind. lew, a'r ail anifail yn debyg i lo, And the first beast was like a'r trydydd anifail oedd ganddo a lion, and the second beast wyneb fel dyn, a'r pedwerydd like a calf, and the third beast anifail oedd debyg i eryr yn had a face as a man, and the ehedeg. A'r pedwar anifail oedd fourth beast was like a flying ganddynt, bob un o honynt, eagle. And the four beasts chwech o adenydd o'u hamgylch, had each of them six wings aac yr oeddynt oddifewn Ilawn bout him; and they were full Lygaid : ac nid oeddynt yn gore of eyes within : and they rest phwys ddydd a nos, gan ddy- not day and night, saying, wedyd, Sanct, sanct, sanct, Ar- Holy, holy, holy, Lord God glwydd Dduw Holl-alluog, yr Almighty, which was, and is, hwn oedd, a'r hwn sydd, a'r hwn and is to come. And when sydd i ddyfod. A phan fyddo yr those beasts give glory, and hoanifeiliaid yn rhoddi gogoniant, nour, and thanks, to him that ac anrhydedd, a diolch, i'r hwn sat on the throne, who liveth oedd yn eistedd ar yr orsedd- for ever and ever, the four and faingc, yr hwn sydd yn byw yn twenty elders fall down before oes oesoedd, y mae y pedwar hen- him that sat on the throne,

yn

addoli yr

were

uriad ar hugain yn syrthio ger and worship him that liveth for bron yr hwn oedd yn eistedd ar ever and ever, and cast their yr orsedd-faingc, ac yn

crowns before the throne, sayhwn sydd yn byw yn oes oesoedd, ing, Thou art worthy, O Lord, ac yn bwrw eu coronau ger bron to receive glory, and honour, yr orsedd-faingc, gan ddywedyd, and power; for thou hast creTeilwng wyt, Arglwydd, i dder. ated all things, and for thy byn gogoniant, ac anrhydedd, a pleasure they are and gallu : canys ti a greaist bob created. peth, ac o herwydd dy ewyllys di y maent, ac y crewyd hwynt.

Yr Efengyl. St. loan iii. 1. The Gospel. St. John iii. 1.
Y , VHERE was a man of the

a'ienw Nicodemus,pennaeth Pharisees, named Nicodeyr Iuddewon. Hwn a ddaeth at mus, a ruler of the Jews: the yr Iesu liw nos, ac a ddywedodd same came to Jesus by night, wrtho, Rabbi, nyni a 'wyddom and said unto him, Rabbi, we mai dysgawdwr ydwyt ti wedi know that thoù art a teacher dyfod oddiwrth Dduw: canys ni come from God : for no man allai neb wneuthur y gwŷrthiau can do these miracles that thou hyn yr wyt ti yn eu gwneuthur, doest, except God be with him. oni bai fod Duw gydag ef. Iesu Jesus answered and said una attebodd ac å ddywedodd to him, Verily, verily I say wrtho, Yn wir, yn wir, meddaf i unto thee, Except a man be ti, Oddieithr geni dyn drachefn, born again, he cannot see the ni ddichon efe weled teyrnas Kingdom of God. Nicodemus Duw. Nicodemus a ddywedodd saith unto him, How can wrtho. Pa fodd y dichon dyn ei man be born when he is old ? eni, ac efe yn hên? a ddichon efe can he enter the second time fyned i groth ei fam eilwaith, a'i into his mother's womb, and eni? Iesu a attebodd ac a ddy- be born? Jesus answered, Vewedodd, Yn wir, yn wîr, meddaf rily, verily I say unto thee, i ti, Oddieithr geni dyn o ddwfr, Except a man be born of waac o'r Yspryd, ni ddichon efe ter, and of the Spirit, he canfyned i mewn i deyrnas Duw. not enter into the Kingdom of Yr hyn a aned o'r cnawd, sydd God. That which is born of gnawd ; a'r hyn a aned o'r Ys- the flesh is flesh; and that pryd, sydd yspryd. Na ryfedda which is born of the Spirit is ddywedyd o honof fi wrthyt, Y spirit. Marvel not that I said mae yn rhaid eich geni chwi unto thee, Ye must be born &drachefn. Y mae'r gwŷnt yn gain. The wind bloweth whire chwythu lle y mynno; a thi a it listeth, and thou hearest the glywi ei swn ef, ond ni wyddost sound thereof, but canst not o ba le y mae yn dyfod, nac i ba tell whence it cometh, and while y mae yn myned : felly y maether it goeth; so is every one pob un a'r a aned o'r Yspryd. Nic that is born of the Spirit. Nicodemus a attebodd ac a ddywed codemus answered and said unodd wrtho, Pa fodd y

dichon

у to him, How can these things pethau hyn fod ? Iesu a attebodd be? Jesus answered and said ac a ddywedodd wrtho, A wyt ti unto him, Art thou a master of yn ddysgawdwr yn Israel, ac ni Israel, and knowest not these

a

wyddost y pethau hyn? Yn wir, things ? Verily, verily I say
yn wîr, meddaf i ti, mai yr hyn unto thee, We speak that we
á wyddom yr ydym yn ei lefaru, do know, and testify that we
a'r hyn a welsom yr ydym yn ei have seen; and ye receive not
dystiolaethu ; a'n 'tystiolaeth ni our witness. If I have told
nid ydych yn ei derbyn. Os dy- you earthly things, and ye be-
wedáis i chwi bethau daearol, a lieve not; how shall ye be-
chwithau nid ydych yn credu; lieve, if I tell you of heavenly
pa fodd, os dywedaf i chwi beth- things ? And no man hath as-
au nefol, y credwch ? Ac ni cended up to heaven, but he
esgynodd neb i'r nef, oddieithr that came down from heaven,
yr hwn a ddisgynodd o'r nef; sef even the Son of man, who is
Mab y dyn, yr hwn sydd yn y in heaven. And as Moses lift-
nêf. Ac megis y dyrchafodd Mo- ed up the serpent in the wil-
ses y sarph yn y diffaethwch, felly derness, even so inust the Son
y mae yn rhaid dyrchafu Mab of man be lifted up: that who-
y dyn; fel na choller pwy byn- soever believeth in him should
nag a gredo ynddo ef, ond caffael not perish, but have eternal
o hono fwyd tragywyddol. life.
Y Sul cyntaf gwedi'r Drindod. The first Sunday after Trinity.
Y Colect.

The Collect.
O
Dduw, yr hwn wyt wîr

O , of
у

them that put their trust ymddiried ynot; Yn drugarog in thee, mercifully accept our derbyn ein gweddïau; a chan na prayers; and because through allwn o ran gwendid ein marwol the weakness of our mortal naanian wneuthur dim da hebot ture we can do no good thing ti, caniatâ i ni gymmorth dy without thee, grant us the help râs; fel

у bo i ni, gan gadw of thy grace, that in keeping dy orchymmynion, ryngu bodd of thy commandments we may i'ti ar ewyllys à gweithred; please thee, both in will and trwy Iesu Grist ein Harglwydd. deed; through Jesus Christ our Amen.

Lord. Amen.
Yr Epistol. I loan iv. 7. The

Epistle. 1 St. John iv. 7.
NWYLYD, carwn ein gil ELOVED, let us love one

B ydd: oblegid cariad, o Dduw y mae: a phob un a'r sydd yn God, and every one that lovcaru, o Dduw y ganwyd ef, ac y eth is born of God, and knowmae efe yn adnabod Duw. Yr eth God. He that loveth not hwn nid yw yn caru, nid adnabu knoweth not God; for God is Dduw; oblegid Duw, cariad yw. love. In this was manifested Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw the love of God towards us, betuagattom ni, oblegid danfon o cause that God sent his onlyDduw ei unig-anedig Fab i'r byd, begotten Son into the world, fel y byddem fyw trwyddo ef. Yn that we might live through hyn y mae cariad; nid am i ni him. Herein is love, not that garu Duw,ond am iddo ef ein caru we loved God, but that he lovni, ac anfon ei Fab i fod yn iawn ed us, and sent his Son to be dros ein pechodau. Anwylyd, os the propitiation for our sins. felly y carodd Duw ni, ninnau Beloved, if God so loved us,

hefyd a ddylem garu ein gilydd. we ought also to love one anNi welodd neb Dduw erioed. Os other. No'man hath seen God carwn ni ein gilydd, y mae Duw at any time. If we love one yn trigo ynom, ac y mae ei gar- another, God dwelleth in us, iad ef yn berffaith ynom. Wrth and his love is perfected in hyn y gwyddom ein bod yn trigo us. Hereby know we that we ynddo ef, ac yntau ynom ninnau, dwell in him, and he in us; am ddarfod iddo roddi i ni o’i because he hath given us of Yspryd. A ninnau a welsom, ac his Spirit. And we have seen, ydym yn tystiolaethu, ddarfod and do testify, that the Fai'r 'Tad ddanfon y Mab i fod yn ther sent the Son to be the SaIachawdwr i'r byd. Pwy bynnag viour of the world. Whosoa gyffeso fod Iesu yn Fab Duw, ever shall confess that Jesus is y mae Duw yn aros ynddo ef, ac the Son of God, God dwellyntau yn Nuw. A nyni a adna- eth in him, and he in God. buom, ac a gredasom, y cariad And we have known and besydd gan Dduw tuagattom ni. lieved the love that God hath Duw, cariad yw; a'r hwn sydd to us. God is love ; and he yn aros mewn cariad, sydd yn that dwelleth in love dwellaros yn Nuw, a Duw ynddo yntau. eth in God, and God in him. Yn hyn y perffeithiwyd ein cariad Herein is our love made perni, fel y caffom hyder ddydd y fect, that we may have boldfarn: oblegid megis ag y mae efe, ness in the day of judgement; yr ydym ninnau hefyd yn y byd because as he is, so are we in hwn. Nid oes ofn mewn cariad, this world. There is no fear eithr y mae perffaith gariad yn in love;

but perfect love castbwrw allan ofn; oblegid y mae i eth out fear; because fear hath ofn boenedigaeth: a'r hwn sydd torment : He that fearethis yn ofni,

ni pherffeithiwyd mewn not made perfect in love. We cariad. Yr ydym ni yn ei garu ef, love him, because he first lovam iddo ef yn gyntaf ein caru ni. ed us. If a man say, I love Os dywaid neb, Yr wyf yn caru God, and hateth his brother, Duw, ac efe yn casâu ei frawd; he is a liar: for he that lovcelwyddog yw: canys yr hwn eth not his brother, whom he nid yw yn caru ei frawd yr hwn hath seen, how can he love a welodd, pa fodd y gall efe garu God, whom he hath not seen? Duw yr hwn nis gwelodd ? A'r And this commandment have gorchymmyn hwn sydd gennym we from him, That he who oddiwrtho ef; Bodi'r hwn sydd yn loveth God love his brother caru Duw, garu ei frawd hefyd. also. Yr Efengyl. S. Luc xvi. 19. The Gospel. St. Luke xvi. 19. Roedd rhyw wr goludog; ac T

|VHERE was a certain rich a wisgid å phorphor a liain man, which was clothed in main, ac yr oedd yn cymmeryd purple, and fine linen, and farbyd da yn helaethwych beunydd. ed sumptuously every day. And Yr oedd hefyd ryw gardottyn, there was a certain beggar nama'i enw Lazarus, yr hwn a fwrid ed Lazarus, which was laid at wrth ei borth ef yn gornwydlyd,' his gate full of sores, and desirac yn chwennychu cael ei borthi ing to be fed with the crumbs, â'r briwsion à syrthiai oddiar which fell from the rich man's fwrdd y gwr cyfoethog ; ond y table: moreover, the dogs came

!

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

own a ddaethant ac a lyfasant and licked his sores. And it ei gornwydydd ef. A bu i'r came to pass, that the beggar cardottyn farw, a'i ddwyn gan died, and was carried by the

anyr angylion i fynwes Abraham: gels into Abraham's bosom. The į a'r goludog hefyd a fu farw, ac a rich man also died, and was bu

gladdwyd. Ac yn uffern efe a ried: and in hell he lift up his gododd ei olwg, ac efe mewn eyes being in torments, and seeth poenau; ac a ganfu Abraham o Abraham afar off, and Lazarus hirbell, a Lazarus yn ei fynwes. in his bosom. And he cried Ac efe a lefodd, ac a ddywed- and said, Father Abraham, have odd, O dad Abraham, trugarhâ mercy on me, and send Lazawrthyf, a danfon Lazarus i drochi rus, that he may dip the tip of pen ei fys mewn dwfr, ac i oeri his finger in water, and cool my fy nhafod; canys fe am poenir tongue; for I am tormented in yn y fflam hon. Ac Abraham a this flame. But Abraham said, ddywedodd, Ha fab, coffa i ti Son, remember that thou in thy dderbyn dy wỳnfyd yn dy fywyd, life-time receivedst thy good ac felly Lazarus ei adfyd ; ac yn things, and likewise Lazarus awr y diddenir ef, ac y poenir evil things; but now he is comdithau. Ac heblaw hyn oll, forted, and thou art tormented. rhyngom ni a chwithau y sicr- And besides all this, between us hâwyd aģendor mawr ; fel na and you there is a great gulf allo y rhai a fynnent, dramwy fixed: so that they who would oddiyma attoch chwi; na'r rhai pass from hence to you cannot ; oddiyna, dramwy attom ni. Ac neither can they pass to us, that

wyf attolwg i'ti gan hynny, 0 dad, he said, I pray thee therefore, ddanfon o honot ef i dy fy nhad: father, that thou wouldest send canys y mae i mi bump o frodyr; him to my father's house: for fel y tystiolaetho iddynt hwy, I have five brethren ; that he Thag dyfod o honynt hwythau may testify unto them, lest they hefyd i'r lle poenus hwn. A- also come into this place of braham a ddywedodd wrtho, torment. Abraham saith unto Y mae ganddynt Moses a'r him, They have Moses and the prophwydi ; gwrandawant arn- prophets; let them hear them. ynt hwy. Yntau a ddywed- And he said, Nay, father Abraodd, Nagê, y tad Abraham ; ham ; but if one went unto eithr os à un oddiwrth y meirw them from the dead, they will attynt, hwy a edifarhânt. Yna repent. And he said unto him, Abraham a ddywedodd wrtho, If they hear not Moses and the Oni wrandawant ar Moses a'r prophets, neither will they be prophwydi, ni chredant chwaith persuaded, though one rose from pe codai un oddiwrth y meirw. the dead. Yr ail Sul gwedi'r Drindod. The second Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect.
O Arglwydd, yr hwn ni phelli O to

help and govern them odraethu

у rhai yr ydwyt yn whom thou dost bring up in eu meithrin yn dy ddilys ofn thy stedfast fear and love; Keep a'th gariad ; Cadw ni, ni na atto- us, we beseech thee, under the

« AnteriorContinuar »