Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

henog pan waeddo : y truan poor when he crieth : the needy hefyd, a'r hwn ni byddo cyn- also, and him that hath no northwywr iddo.

helper. 13 Efe a arbed y tlawd a'r 13 He shall be favourable to cheidus, ac a achub eneidau'r the simple and needy: and shall chai anghenus.

preserve the souls of the poor. 14 Efe a wared eu henaid 14 He shall deliver their souls oddiwrth dwyll a thrawsder: a from falshood and wrong: and gwerthfawr fydd eu gwaed yn dear shall their blood be in his ei olwg ef.

sight. 15 Byw hefyd fydd efe, a 15 He shall live, and unto rhoddir iddo aur Sheba : him shall be given of the gold gweddïant hefyd drosto ef yn of Arabia : prayer shall be made wastad : beunydd y clodforir ever unto him, and daily shall ef.

he be praised. 16 Bydd dyrnaid o ĝd ar y 16 There shall be an heap of ddaear

ym

mhen y mynydd- corn in the earth, high upon the oedd: ei ffrwyth a ysgwyd fel hills : his fruit shall shake like Libanus; a phobl y ddinas a Libanus, and shall be green in flodeuant fel gwellt y ddaear. the city like grass upon the earth.

17 Ei Enw fydd yn dragy 17 His Name shall endure for wydd: ei Enw a bery tra fyddo ever ; his Name shall remain haul; ac ymfendithiant ynddo: under the sun among the poste yr holl genhedloedd a'i galwant rities : which shall be blessed yn wỳnfydedig.

through him; and all the hea

then shall praise him. 18 Bendigedig fyddo'r Ar 18 Blessed be the Lord God, glwydd Dduw, Duw Israel, yr even the God of Israel : which hwn yn unig sydd yn gwneuth- only doeth wondrous things; ur rhyfeddodau.

19 Bendigedig hefyd fyddo ei 19 And blessed be the Name Enw gogoneddus ef yn dragy- of his Majesty for ever and all wydd; a'r holl ddaear a lanwer the earth shall be filled with his o'i ogoniant. Amen, ac Amen. Majesty. Amen, Amen.

N ddiau da yw Duw i TREAT: ceven unto such as

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. lxxiii. Quam bonus Israel ! Psal. lxxiii. Quam bonus Israel ! YN

TRULY God is Israel ; sef i'r rhai glân o galon.

are of a clean heart. 2 Minnau, braidd na lithrodd 2 Nevertheless, my feet were fy phraed: prin na thripiodd fy almost gone : my treadings had ngherddediad.

well-nigh slipt. 3 Canys cenfigennais wrth y 3. And why? I was grieved rhai ynfyd, pan welais lwydd- at the wicked': I do also see the iant y rhai annuwiol.

ungodly in such prosperity. 4 Canys nid

oes rwymau 4 For they are in no peril yn eu marwolaeth ; a'u cryfder of death : but are lusty and sydd heini.

strong. 5 Nid ydynt mewn blinder fel 5 They come in no misfor

dynion eraill; ac ni ddïaleddir tune like other folk : neither are arnynt hwy gydâ dynion eraill. they plagued like other men.

6 Am hynny y cadwynodd 6 And this is the cause that balchder hwynt, ac y gwisg they are so holden with pride: trawsder am danynt fel dilledyn. and overwhelmed with cruelty.

7 Eu llygaid a saif allan gan 7 Their eyes swell with fatfrasder : aethant dros feddwl ness; and they do even what calon o gyfoeth.

they lust. 8 Y maent wedi llygru, 8 They corrupt other, and yn chwedleua'n ddrygionus am speak of wicked blasphemy : drawsder; yn dywedyd yn' their talking is against the most uchel.

High. 9 Gosodasant eu genau yn

9 For they stretch forth their erbyn y nefoedd : a'u tafod a mouth unto the heaven : and gerdd trwy'r ddaear.

their tongue goeth through the

world. 10 Am hynny y dychwel ei 10 Therefore fall the people bobl ef yma; ac y gwesgir idd- unto them : and thereout suck ynt ddwfr phïol lawn.

they no small advantage. 11 Dywedant hefyd, Pa fodd 11 Tush, say they, how should y gŵyr Duw? a oes gwybodaeth God perceive it : is there knowgan y Goruchaf?

ledge in the most High? 12 Wele, dyma y rhai annuw 12 Lo, these are the ungodiol, a'r rhai sydd lwyddiannusly, these prosper in the world, yn y byd, ac a amlhasant olud. and these have riches in posses

13 Diau mai yn ofer y glan- sion: and I said, Then have hêais fy nghalon, ac y golchais I cleansed my heart in vain, fy nwylaw mewn diniweid- and washed mine hands in inrwydd.

nocency: 14 Canys ar hyd y dydd 13 All the day long have I y'm maeddwyd; fy ngherydd been punished : and chastened a ddeuai bob bore.

every morning. 15 Os dywedwn, Mynegaf fel 14 Yea, and I had almost said hyn; wele, à chenhedlaeth dy even as they : but lo, then I blant di y gwnawn gam.

should have condemned the ge

neration of thy children. 16 Pan amcenais wybod hyn, 15 Then thought I to underblin oedd hynny yn fy ngolwg stand this : but it was too hard i; 17 Hyd onid aethum i

gyssegr

16 Úntil I went into the sancDuw: yna y deallais eu diwedd tuary of God : then understood hwynt.

I the end of these men; 18 Dïau osod o honot hwynt 17 Namely, how thou dost set mewn llithrigfa, a chwympo o them in slippery places : and honot hwynt i ddinystr.

castest them down, and destroy

est them. 19 Mor ddisymmwth yr aeth 18 Oh, how suddenly do they ant yn anghyfannedd ! pallas- consume : perish, and come to ant, a darfuant gan ofn.

a fearful end! 20 Fel breuddwyd wrth ddi 19 Yea, even like as a dream huno un; felly, Ở Arglwydd, when one awaketh : so shalt

for me,

my reins.

aen di.

for ever.

an ddeffroech, y dirmygi eu thou make their image to va-vedd hwynt.

nish out of the city. 21 Fel hyn y gofidiodd fy 20 Thus my heart was grievghalon, ac y’m pigwyd yn fy ed : and it went even through cennau.

22 Mor ynfyd oeddwn, ac 21 So foolish was I, and igeb wybod ; anifail oeddwn o’th norant : even as it were a beast

before thee. 23 Etto yr ydwyf yn wastad 22 Nevertheless, I am alway ydâ thi : ymafiaist yn fy llaw by thee : for thou hast holden dehau.

me by my right hand. 24 A'th gyngor y’m harweini; 23 Thou shalt guide me with c wedi hynny y'm cymmeri i thy counsel : and after that regoniant.

ceive me with glory. 25 Pwy sydd gennyf fi yn y 24 Whom have I in heaven refoedd ond tydi? ac ni ew

but thee : and there is none llysiais ar y ddaear neb gydâ upon earth that I desire in comhydi.

parison of thee. 26 Pallodd fy nghnawd a'm 25 My flesh and my heart alon : ond nerth fy nghalon faileth : but God is the strength e'm rhan yw Duw yn dragy- of my heart, and my portion vydd.

27 Canys wele, difethir y rhai 26 For lo, they that forsake e bellhant oddiwrthyt: torraist thee shall perish : thou hast demaith bob un a butteinio oddi- stroyed all them that commit wrthyt.

fornication against thee. 28 Minnau, nesâu at Dduw 27 But it is good for me to sydd dda i mi: yn yr Ar- hold me fast by God, to put my glwydd Dduw y, gosodais fy trust in the Lord God : and to ngobaith i draethu dy holl speak of all thy works in the weithredoedd.

gates of the daughter of Sion. Psal. lxxiv. Ut quid, Deus ? Psal. lxxiv. Ut quid, Deus ?

God, wherefore art thou heibio yn dragywydd, ac y myga dy ddigofaint yn erbyn why is thy wrath so hot against defaid dy borfa ?

the sheep of thy pasture? 2 Cofia dy gynnulleidfa yr

2 0 think upon thy congrehon a brynaist gynt; a llwyth gation : whom thou hast purdy etifeddiaeth

yr
hwn

a wared- chased, and redeemed of old. aist; mynydd Sïon, hwn y pres 3 Think upon the tribe of wyli ynddo.

thine inheritance : and mount

Sion, wherein thou hast dwelt. 3 Dyrcha dy draed at an 4 Lift up thy feet, that thou rhaith dragywyddol ; sef at yr mayest utterly destroy every holl ddrwg a wnaeth y gelýn enemy : which hath done evil yn y cyssegr.

in thy sanctuary. 4 Dy elynion ruasant 5 Thine adversaries roar in y'nghanol dy gynnulleidfaoedd; the midst of thy congregations : gosodasant eu banerau yn ar and set up their banners for wyddion.

tokens.

PA

DAHAM, Dduw, y'n bwriaist O absent from us so long :

a

yn y tir.

5 Hynod oedd gwr, fel y cod 6 He that hewed timber afore asai fwyill mewn dyrys-goed. out of the thick trees : was known

to bring it to an excellent work. 6 Ond yn awr y maent yn 7 But now they break down dryllio ei cherfiadau ar un- all the carved work thereof : waith â bwyill. ac à morth- with axes and hammers. wylion.

8 They have set fire upon thy 7 Bwriasant dy gyssegroedd holy places : and have defiled yn tân; hyd lawr yr halogasant "the dwelling-place of thy Name, breswylfa dy Enw.

even unto the ground. 8 Dywedasant yn eu calon 9 Yea, they said in their hearts, nau, Čyd-anrheithiwn hwynt: Let us make havock of them altoHosgasant holl synagogau Duw gether : thus have they burnt up

all the houses of God in the land. 9 Ni welwn ein harwyddion : 10 We see not our tokens, nid oes brophwyd mwy, nid oes there is not one prophet more : gennym a ŵyr pa hŷd.

no, not one is there among us,

that understandeth any more. 10 Pa hŷd, Dduw, y gwarth 11 O God, how long shall the rudda'r gwrthwynebwr? a gabl- adversary do this dishonour : a'r gelyn dy Enw yn dragy- how long shall the enemy blaswydd.

pheme thy Name, for ever? 11 Paham y tynni yn ei hol 12 Why withdrawest thou thy dy law, sef dy ddeheulaw? tyn hand : why pluckest thou not hi allan o ganol dy fynwes. thy right hand out of thy bosom

to consume the enemy? 12 Canys Duw yw fy Mren 13 For God is my King of hin o'r dechreuad, gwneuthur- old : the help that is done upon wr iachawdwriaeth o fewn y tir. earth he doeth it himself.

13 Ti yn dy nerth a berthaist 14 Thou didst divide the sea у

môr: drylliaist bennau dreig- through thy power : thou brakiau yn y dyfroedd.

est the heads of the dragons in

the waters. 14 Ti a ddrylliaist ben lefia 15 Thou smotest the heads of than ; rhoddaist ef yn fwyd i'r Leviathan in pieces : and gavest anialwch.

him to be meat for the people in

the wilderness. 15 Ti a holltaist y ffynnon a'r 16 Thou broughtest out founafon : ti a ddyhysbyddaist afon- tains and waters out of the hard ydd cryfion.

rocks : thou driedst up mighty 16 Y dydd sydd eiddot ti, y 17 The day is thine, and the nos hefyd sydd eiddot ti: ti a night is thine : thou hast prebarottoaist oleuni a haul.

pared the light and the sun. 17 Ti a osodaist holl derfyn 18 Thou hast set all the borau'r ddaear: ti a luniaist haf ders of the earth : thou hast a gauaf.

made summer and winter. 18 Cofia hyn, i'r gelyn gablu, 19 Remember this, O Lord, O Arglwydd, ac i'r bobl ynfyd how the enemy hath rebuked ddifenwi dy Enw.

and how the foolish people hath blasphemed thy Name.

1

bobl yn yr

waters.

19 Na ddyro enaid dy durtur 20 O deliver not the soul of thy

gynnulleidfa'r gelynion: nac, turtle-dove unto the multitude of nghofia gynnulleidfa dy dru-' the enemies : and forget not the iniaid byth.

congregation of the poor for ever. 20 Edrych ar y cyfammod: 21 Look upon the covenant : anys llawn yw tywyll-leoedd y for all the earth is full of darkIdaear o drigfannau trawsder. ness, and cruel habitations.

21 Na ddychweled y tlawd 22 O let not the simple go in waradwyddus: molianned y away ashamed : but let the poor ruan a'r anghenus dy Enw. and needy give praise unto thy

Name. 22 Cyfod, O Dduw, dadleu dy 23 Arise, O God, maintain Idadl : cofia dy waradwydd gan thine own : remember yr ynfyd beunydd.

how the foolish man blasphem

eth thee daily. 23 Nac anghofia lais dy elyn 24 Forget not the voice of ion: dadwrdd y rhai a godant thine enemies : the presumption ith erbyn sydd yn dringo yn of them that hate thee increaswastadol.

eth ever more and more.

cause

[ocr errors]

uniawn.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. lxxv. Confitebimur tibi. Psal. lxxv. Confitebimur tibi. LODFO B Ww.dydiany:

clodforwn; canys give thanks : yea, unto thee agos yw dy Enw; dy ryfedd- do we give thanks. odau á fynegant hynny.

2 Thy Name also is so nigh : and that do thy wondrous works

declare. 2 Pan dderbyniwyf y gynnull

3 When I receive the coneidfa, mi a farnaf

yn

gregation : I shall judge accord3 Ymddattododd y ddaear a'i ing unto right. holl drigolion : myfi sydd yn 4 The earth is weak, and all cynnal ei cholofnau.

the inhabiters thereof : I bear 4 Dywedais wrth y rhai yn- up the pillars of it. fyd, Nac ynfydwch; ac wrth 5 I said unto the fools, Deal y rhai annuwiol, Na ddyrchef- not so madly : and to the unwch eich corn.

godly, Set not up your horn. 5 Na ddyrchefwch eich corn 6 Set not up your horn on yn uchel : na ddywedwch yn high : and speak not with a stiff warsyth.

neck. 6 Canys nid o'r dwyrain, nac 7 For promotion cometh neio'r gorllewin, nac o'r dehau, y ther from the east, nor from the 3 daw goruchafiaeth.

west : nor yet from the south. 7 Ond Duw sydd yn barnu; 8 And why? God is the efe a ostwng y naill, ac a gyf- Judge : he putteth down one, yd y llall.

and setteth up another. 8 Oblegid y mae phïol yn 9 For in the hand of the Lord llaw'r Arglwydd, a'r gwin sydd there is a cup, and the wine is

goch; yn llawn cymmysg, acred : it is full mixed, and he po efe a dywalltodd o bono : 'etto poureth out of the same.

« AnteriorContinuar »