Imágenes de páginas
PDF
EPUB

fel llo; Libanus a Sirion, fel like a calf : Libanus also, and llwdn unicorn.

Sirion, like a young unicorn. 7 Llef yr Arglwydd a wa 7 The voice of the Lord disgara flammau tân.

videth the flames of fire; the 8 Llef yr Arglwydd a wna i'r voice of the Lord shaketh the anialwch grynu: yr Arglwydd a wilderness : yea, the Lord shakwna i anialwch Cades grynu.

eth the wilderness of Cades. 9 Llef yr Arglwydd a wna i'r 8 The voice of the Lord maketh ewigod lydnu, ac a ddynoetha'r the hinds to bring forth young, coedydd: ac yn ei deml pawb a and discovereth the thick bushes: draetha ei ogoniant ef.

in his temple doth every man

speak of his honour. 10 Yr Arglwydd sydd yn ei 9 The Lord sitteth above the stedd ar y lifeiriant; ïe, yr Ar- water-flood : and the Lord reglwydd a eistedd yn Frenhin yn maineth a King for ever. dragywydd.

11 Yr Arglwydd a ddyry nerth 10 The Lord shall give strength i'w bobl: yr Arglwydd a fen- unto his people : the Lord shall dithia ei bobl â thangnefedd. give his people the blessing of

peace.

MA sywyddcanys dyrchef

ed me.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. xxx. Exultabo te, Domine. Psal. xxx. Exaltabo te, Domine.

di,

Will magnify thee, O Lord, aist fi, ac ni lawenheaist fy and not made my foes to tringelynion o'm plegid.

umph over me. 2 Arglwydd fy Nuw, llefais 2 0 Lord my God, I cried arnat, å thithau a'm hiache- unto thee : and thou hast healaist.

3 Arglwydd, dyrchefaist fy 3 Thou, Lord, hast brought enaid o'r bedd : cedwaist fi yn my soul out of hell : thou hast fyw, rhag disgyn o honof i'r kept my life from them that go pwll.

down to the pit. 4 Cenwch i'r Arglwydd, ei 4 Sing praises unto the Lord, saint ef; a chlodforwch wrth ( ye saints of his : and give goffadwriaeth ei sancteiddrwydd thanks unto him for a remem

brance of his holiness. 5 Canys ennyd fechan y bydd 5 For his wrath endureth but yn ei lid; yn ei foddlonrwydd the twinkling of an eye, and in y mae bywyd : dros bryd nawn his pleasure is life : heaviness yr erys wylofain, ac erbyn y may endure for a night, but joy bore y bydd gorfoledd.

cometh in the morning. 6 Ac mi a ddywedais yn fy 6 And in my prosperity. I llwy liant, Ni'm syflir yn dra- said, I shall never be removed : gywydd.

thou, Lord, of thy goodness hast 7 O'th ddaioni, Arglwydd, y made my hill so strong. gosodaist gryfder yn fy mynydd: 7 Thou didst turn thy face cuddiaist dy wyneb, a bûm hel- from me: and I was troubled. bulus.

ef.

gwarad

8 Arnat ti, Arglwydd, y llef 8 Then cried I unto thee, O ais, ac ar Arglwydd yr ymbil- Lord : and gat me to my Lord iais.

right humbly. 9 Pa fudd sydd yn fy ngwaed, What profit is there in my pan ddisgynwyf i'r ffos ? a glod- blood : when I go down to the pit? fora'r llwch dí? a fynega efe dy 10 Shall the dust give thanks wirionedd ?

unto thee : or shall it declare

thy truth? 10 Clyw, Arglwydd, a thru 11 Hear, O Lord, and have garhâ wrthyf: Arglwydd, bydd mercy upon me : Lord, be thou gynnorthwywr i mi.

my helper. 11 Troaist fy ngalar yn lla 12 Thou hast turned my heawenydd i mi: diosgaist fy sach- viness into joy : thou hast put wisg, a gwregysaist fi â lla- off my sackcloth, and girded me wenydd;

with gladness. 1ź Fel y cano fy ngogoniant 13 Therefore shall every good i ti, ac na thawo. O Arglwydd man sing of thy praise without fy Nuw, yn dragywyddol y'th ceasing : O my God,

I will give foliannaf.

thanks unto thee for ever. Psal. xxxi. In te, Domine, speravi. Psal. xxxi. In te, Domine, speravi. YN 7 NOT ti, Arglwydd, yr ymddiriedais : na'm

N thee, O Lord, have I put IN

my trust : let me never be wydder yn dragywydd: gwared put to confusion, deliver me in fi yn dy gyfiawnder.

thy righteousness. 2 Gogwydda dy glust attaf; 2 Bow down thine ear to me : gwared fi ar frys : bydd i mi yn make haste to deliver me. graig gadarn, yn dy ymddiffyn

3 And be thou my strong i'm cadw.

rock, and house of defence :

that thou mayest save me. 3 Canys fy nghraig a'm castell

4 For thou art my strong ydwyt: gan hynny er mwyn dy rock, and my castle : be thou enw tywys fi, ac arwain fi.

also my guide, and lead me for

thy Name's sake. 4 Tyn fi allan o'r rhwyd a 5 Draw me out of the net, guddiasant i mi : canys ti yw fy that they have laid privily for nerth.

me : for thou art my strength. 5 I'th law y gorchymmyn 6 Into thy hands I commend af fy yspryd: gwaredaist fi, O my spirit : for thou hast reArglwydd Dduw y gwirion- deemed me, O Lord, thou God edd.

of truth. 6 Caseais y rhai sy'n dal ar 7 I have hated them that hold ofer-wagedd: minnau a obeithiaf of superstitious vanities : and my yn yr Arglwydd.

trust hath been in the Lord. Ymlawenhâf ac ymhyfrydaf 8 I will be glad, and rejoice yn dy drugaredd: canys gwelaist in thy mercy : for thou hast fy adfyd; adnabuost fy enaid considered my trouble, and hast mewn cyfyngderau ;

known my soul in adversities. 8 Ac ni warchaeaist fi

yn

llaw 9 Thou hast not shut ne up y gelyn; ond gosodaist fy nhraed into the hand of the enemy: but mewn ehangder.

hast set my feet in a large room. 9 Trugarha wrthyf, Arglwydd; 10 Have mercy upon me, O

canys cyfyng yw arnaf: dad- Lord, for I am in trouble : and winodd 'fy llygad gan ofid, ïe, mine eye is consumed for very fy enaid a'm bol.

heaviness; yea, my soul and my

body. 10 Canys fy mywyd a ballodd 11 For my life is waxen old gan ofid, a'm blynyddoedd gan with heaviness; and my years ochain : fy nerth a ballodd o with mourning. herwydd fy anwiredd, a'm hes 12 My strength faileth me, gyrn a bydrasant.

because of mine iniquity : and

my bones are consumed. 11 Yn warthrudd yr ydwyf 13 I became a reproof among ym mysg fy holl elynion, a hynny all mine enemies, but especially yn ddirfawr ym mysg fy nghym- among my neighbours: and they mydogion ; ac yn ddychryn i'r of mine acquaintance were a rhai a’m hadwaenant : y rhai fraid of me; and they that did a'm gwelent allan, a gilient oddi see me without conveyed themwrthyf.

selves from me. 12 Anghofiwyd fi fel un marw 14 I am clean forgotten, as a allan o feddwl: yr ydwyf fel dead man out of mind : 1 am llestr methedig.

become like a broken vessel. 13 Canys clywais ogan llawer 15 For I have heard the blasoedd; dychryn oedd o bob parth: phemy of the multitude : and pan gyd-ymgynghorasant yn fy fear is on every side, while erbyn, y bwriadasant fy nïen- conspire together against me, and eidio.

take their counsel to take away 14 Ond mi a obeithiais ynot 16 But my hope hath been in ti, Arglwydd: dywedais, Fy Nuw thee, O Lord : I have said, Thou ydwyt.

God. 15 Yn dy law di y mae fy am 17 My time is in thy hand; serau: gwared fi o law fy ngel- deliver me from the hand of ynion, ac oddiwrth fy erlid- mine enemies : and from them wŷr.

that persecute me. 16 Llewyrcha dy wyneb ar 18 Shew thy servant the light dy was: achub fi er mwyn dy of thy countenance : and save drugaredd.

me for thy mercy's sake. 17 Arglwydd, na waradwydder 19 Let me not be confounded, fi; canys gelwais arnat: gwarad- O Lord, for I have called upon wydder yr annuwiolion, torrer thee : let the ungodly be put to hwynt i'r bedd.

confusion, and be put to silence 18 Gosteger y gwefusau cel 20 Let the lying lips be put wyddog, y rhai a ddywedant yn to silence : which cruelly, disgaled, trwy falchder a dïystyr- dainfully, and despitefully, speak wch, yn erbyn y cyfiawn. against the righteous.

19 Mor fawr yw dy ddaioni a 21 O how plentiful is thy roddajst i gadw i'r sawl a'th ofn- goodness, which thou hast laid ant; ac a wnaethost i'r rhai up for them that fear thee : and a ymddiriedant ynot, ger bron that thou hast prepared for them meibion dynion !

that put their trust in thee, even before the sons of men !

my life.

art my

in the grave.

20 Cuddi hwynt yn nirgelfa 22 Thou shalt hide them pridy wyneb rhag balchder dynion: vily by thiné own presence from cuddi hwynt mewn pabell rhag the provoking of all men : thou cynnen tafodau.

shalt keep them secretly in thy tabernacle from the strife of

tongues. 21 Bendigedig fyddo'r Ar. 23 Thanks be to the Lord : glwydd: canys dangosodd yn for he hath shewed me marvelrhyfedd ei garedigrwydd i mi lous great kindness in a strong mewn dinas gadarn.

city. 22 Canys mi a ddywedais yn 24 And when I made haste, fy, ffrwst, Fe'n bwriwyd allan 1 said : 1 am cast out of the o'th olwg: er hynny ti a wran- sight of thine eyes. dewaist lais fy ngweddïau pan 25 Nevertheless, thou heardlefais arnat.

est the voice of my prayer :

when I cried unto thee. 23 Cerwch yr Arglwydd, ei 26 O love the Lord, all ye

his holl saint ef: yr Arglwydd a saints : for the Lord preservgeidw'r ffyddlonniaid, ac a dâl eth them that are faithful, and yn ehelaeth i'r neb a wna falch- plenteously rewardeth the proud der.

doer. 24 Ymwrolwch, ac efe a gryfhâ 27 Be strong, and he shall eseich calon, chwychwi oll y rhai tablish your heart : all ye that ydych yn gobeithio yn yr Ar- put your trust in the Lord. glwydd PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. xxxii. Beati, quorum.

Psal. xxxii. Beati, quorurn.
WYN ei fyd y neb y madd- BLER

LESSED is he whose un,

righteousness is forgiven : cuddiwyd ei bechod.

and whose sin is covered. 2 Gwŷn ei fyd y dyn ni chyf 2 Blessed is the man unto rif yr Arglwydd iddo anwir- whom the Lord imputeth no edd, ac ni bo dichell yn ei ys- sin : and in whose spirit there pryd.

is no guile. 3 Tra y tewais, heneiddiodd 3 For while I held my tongue: fy esgyrn, gan fy rhuad ar hyd my bones consumed

away

through my daily complaining. 4 Canys trymhâodd dy law 4 For thy hand is heavy upon arnaf ddydd a nos: fy irder a me day and night': and my drowyd yn sychder haf.

moisture is like the drought in 5 Addefais fy mhechod wrthy, 5 I will acknowledge my sin a'm hanwiredd ni chuddiais : unto thee : and mine unrightdywedais, Cyffesaf yn fy erbyn eousness have I not hid. fy hun fy anwireddau i'r Ar 6 I said, I will confess my sins glwydd ; a thi a faddeuaist an unto the Lord : and so thou forwiredd fy mhechod.

gavest the wickedness of my sin. 6 Am hyn y gweddïa pob 7 For this shall every one that duwiol arnat ti yn yr amser y'th is godly make his prayer unto geffir: yn ddïau yn llifeiriant thee, in a time when thou may

G

y dydd.

[ocr errors]

summer.

dyfroedd mawrion, ni chânt nes est be found : but in the great âu stto ef.

water-floods they shall not come

nigh him. 7 Ti ydwyt loches i mi; cedwi 8 Thou art a place to hide me fi rhag ing : amgylchyni fi à in, thou shalt preserve me from chaniadau ymwared.

trouble : thou shalt compass me

about with songs of deliverance. 8 Cyfarwyddaf di, a dysgaf 9 I will inform thee, and teach di yn y ffordd yr elych : a'm thee in the way wherein thou llygad arnat y'th gynghoraf. shalt go : and I will guide thee

with mine eye. 9 Na fyddwch fel march, neu 10 Be ye not like to horse ful, heb ddeall: yr hwn y mae and mule, which have no underrhaid attal ei ên â genfa, ac â standing : whose mouths must ffrwyn, rhag ei ddynesâu at- be held with bit and bridle, lest tat.

they fall

upon

thee. 10 Gofidiau lawer fydd i'r an 11 Great plagues remain for nuwiol: ond y neb a ymddiriedo the ungodly : but whoso putteth yn yr Arglwydd, trugaredd a'i his trust in the Lord, mercy emcylchyna ef.

braceth him on every side. 11 'Y rhai cyfiawn, byddwch 12 Be glad, O ye righteous, lawen a hyfryd yn yr Arglwydd: and rejoice in the Lord : and a'r rhai uniawn o galon oll, cen be joyful, all ye that are true wch

yn
llafar.

of heart.
Psal. xxxiii. Exultate, justi.

Psal. xxxüi. Exultate, justi. MLAWENHEWCH, y

rhai cyfiawn, yn yr Ar ye righteous : for it becomglwydd: i'r rhai uniawn gwedd- eth well the just to be thankus yw mawl.

ful. 2 Molwch yr Arglwydd â'r 2 Praise the Lord with barp : delyn: cenwch iddo â'r nabl, ac sing praises unto him with the â'r degtant.

lute, and instrument of ten strings. 3 Cenwch iddo ganiad new 3 Sing unto the Lord a new ydd: cenwch yn gerddgar, yn song": sing praises lustily unto soniarus.

him with a good courage. 4 Canys uniawn yw gair yr 4 For the word of the Lord Arglwydd ; a'i holl weithredoedd is true : and all his works are a wnaed mewn ffyddlondeb. faithful.

5 Efe a gâr gyfiawnder a 5. He loveth righteousness and barn: o drugaredd yr Arglwydd judgement : the earth is full of y mae'r ddaear yn gyflawn. the goodness of the Lord.

6 Trwy air yr Arglwydd y 6 By the word of the Lord gwnaethpwyd y nefoedd; a'u were the heavens made : and all holl luoedd hwy trwy yspryd ei the hosts of them by the breath enau ef.

of his mouth. 7 Casglu y mae efe ddyfroedd 7 He gathereth the waters of y môr y'nghŷd megis pentwr : the sea together, as it were upon y mae yn rhoddi y dyfnderoedd an heap: and layeth up the deep, mewn trysorau.

as in a treasure-house. 8 Ofned yr holl ddaear yr

8 Let all the earth fear the

« AnteriorContinuar »