Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

ARN fi, O Dduw, a dadleu G God, and defend my cause

9 Dywedaf wrth Dduw fy 11 'I will say unto the God nghraig, Paham yr anghofiaist of my strength, Why hast thou fi? paham y rhodiaf yn alarus forgotten me : why go I thus trwy orthrymder y gelyn? heavily, while the enemy op

presseth me? 10 Megis â chleddyf yn fy 12 My bones are smitten aesgyrn y mae fy ngwrthwyneb- sunder as with a sword : while wyr yn fy ngwaradwyddo, pan mine enemies that trouble me ddywedant wrthyf bob dydd, Pa cast me in the teeth ; le y mae dy Dduw?

13 Namely, while they say daily unto me : Where is now

thy God? 11 Paham y'th ddarostyngir, 14 Why art thou so vexed, O fy enaid ? a phaham y terfysgi my soul : and why art thou so ynof? ymddiried yn Nuw: ca- disquieted within me? nys etto

у

moliannaf ef, sef 15 O put thy trust in God : iachawdwriaeth fy wyneb, a'm for I will yet thank him, which Duw.

is the help of my countenance,
and
my

God.
Psal. xliii. Judica me, Deus.

Psal. xliii. Judica me, Deus. BA

me fy nadl yn erbyn y gen hedlaeth anhrugarog: gwared against the ungodly people : 0 fi. rhag y dyn twyllodrus ac deliver me from the deceitful anghyfiawn.

and wicked man. 2 Canys ti yw Duw fy nerth : 2 For thou art the God of paham y'm bwri ymaith? pa- my strength, why hast thou put ham yr af yn alarus trwy or

me from thee : and why go I thrymder y gelyn?

so heavily, while the enemy op

presseth me? 3 Anfon dy oleuni a'th wir 3. O send out thy light and ionedd : tywysant hwy fi; ac thy truth, that they may lead arweiniant fi i fynydd dy sanct me : and bring me unto thy eiddrwydd, ac i'th bebyli. holy hill, and to thy dwelling, 4 Yna'r af at allor Duw, at 4. And that I may go unto

the :Dduw hyfrydwch fy ngorfoledd; altar of God, even unto the God a mi a'th foliannaf ar y delyn, of my joy and gladness; and O Dduw, fy Nuw.

upon the harp wili I give thanks

-unto thee, O God, my God. 5 Paham y'th ddarostyngir, 5 Why art thou so heavy, O -fy enaid ? a phaham y terfysgi my soul ; and why art thou so •ynof? gobeithia yn Nuw ; ca- disquieted within me? nys etto y moliannaf ef, sef 6 O put thy trust in God : iachawdwriaeth fy wyneb, a’m for. I will yet give him thanks, Duw.

which is the help of my countenance, and my God.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

:y: weithred a wnaethost yn eu have told us : what thou hast hamser hwynt, yn y dyddiau done in their time of old; gynt.

2 Ti a'th law a yrraist allan - 2 How thou hast driven out y cenhedloedd, ac a'u plennaist the heathen with thy hand, and hwythau: ti a ddrygaist y bobl planted them in : how thou hast oedd, ac a'u cynnyddaist hwy- destroyed the nations, and cast thau.

them out. 3 Canys nid â'u cleddyf eu 3 For they gat not the land hun y goresgynasant y tir, nid in possession through their own .eu braich a barodd iachawdwr- sword : neither was it their own iaeth iddynt; eithr dy ddeheu- "arm that helped them; law di, a'th fraich, a llewyrch 4 But thy right hand, and dy wyneb, o herwydd it eu thine arm, and the light of thy hoffi hwynt.

countenance : because thou hadst

a favour unto them. 4 Ti, Dduw, yw fy Mrenhin: 5 Thou art my King, O God : gorchymmyn iachawdwriaeth i send help unto Jacob." Iacob.

5 Ynot ti y cilgwthiwn ini 6 Through thee will we overein gelynion: yn dy Enw di y throw our enemies : and in thy sathrwn y rhai a gyfodant i'n Name will we tread them under, herbyn.

that rise up against us. 6 O herwydd nid yn fy mwa'r ✓ For I will not trust in my ymddiriedaf; nid fy nghleddyf bow : it is not my sword that chwaith a'm hachub.

shall help me; ng Eithr ti a'n hachubaist ni 8 But it is thou that savest us oddiwrth ein gwrthwynebwyr, from our enemies : and puttest ac à waradwyddaist ein caseion. them to confusion that hate us.

8 Yn Nuw yr ymffrostiwn 9. We make our boast of God drwy'r dydd; a ni a glodforwn all day long : and will praise thy dy Énw yn dragywydd.

Name for ever. 9 Ond ti a'n bwriaist ni y 10 But now thou art far off, maith, ac a'n gwaradwyddaist; and puttest us to confusion : ac nid wyt yn myned allan and goest 'not forth with our gydâ'n lluoedd.

armies, 10 Gwnaethost i ni droi yn ol 11 Thou makest us to turn our oddiwrth y gelyn: a'n caseion a backs upon our enemies : so that anrheithiasant iddynt eu hun. they which hate usspoilour goods.

11 Rhoddaist ni fel defaid i'w 12 Thou lettest us be eaten bwytta ; a gwasgeraist ni ym up like sheep : and hast scatter mysg y cenhedloedd.

ed us among the heathen. 12 Gwerthaist dy bobl heb 13 Thou sellest thy people for elw, ac ni 'chwanegaist dy olud nought : and takest no money o'u gwerth hwynt.

for them. 13 Gosodaist ni yn warthrudd '14 Thou makest us to be rei'n cymmydogion, yn watwar- buked of our neighbours : to gerdd ac yn wawd i'r rhai yd- be laughed to scorn, and had in ynt o'n hamgylch.

derision of them that are round

about us 14 Gosodaist ni yn ddiareb 15 Thou makest us to be a

od angau.

ym mysg y cenhedloedd, yn rhai by-word among the heathen : i ysgwyd pen arnynt ym mysg and that the people shake their y bobloedd.

heads at us. 15 Fy ngwarthrudd sydd beu 16 My confusion is daily be nydd ger fy mron, a chywilydd fore me : and the shame of my fy wyneb a'm todd:

face hath covered me; 16 Gan lais y gwarthruddwr 17 For the voice of the slana'r cablwr; o herwydd y gelyn derer and blasphemer : for the a'r ymddïalwr.

enemy and avenger. 17 Hyn oll a ddaeth arnom ; 18 And though all this be etto ni'th anghofiasom di, ac ni come upon us, yet do we not forbuom anffyddlawn yn dy gyf- get thee : nor behave ourselves ammod.

frowardly in thy covenant. 18 Ni throdd ein calon yn ei 19 Our heart is not turned hol, ac nid aeth ein cerddediad back : neither our steps gone allan o'th lwybr di ;

out of thy way; 19 Er i ti ein curo yn nhrigfa 20 No, not when thou hast dreigiau, a thoi trosom â chysg- smitten us into the place of dra

gons : and covered us with the

shadow of death. 20 Os anghofiasom Enw ein

21 If we have forgotten the Duw, neu estyn ein dwylaw at Name of our God, and holden Dduw dïeithr:

up our hands to any strange 21 Oni chwilia Duw hyn all- god : shall not God search it an? canys efe a ŵyr ddirgel- out? for he knoweth the very oedd y galon.

secrets of the heart. 22. lë, er dy fwyn di y'n 22 For thy sake also are we lleddir beunydd; cyfrifir ni fel killed all the day long : and are defaid i'w lladd.

counted as sheep appointed to

be slain., 23 Deffro, paham y cysgi, O 23 Up, Lord, why sleepest Arglwydd ? cyfod, na fwrw ni thou : awake, and be not ab ymaith yn dragywydd.

sent from us for ever. 24 Paham

y

cuddi dy wyneb? 24 Wherefore hidest thou thy ac yr anghofi ein cystudd a'n face : and forgettest our misery gorthrymder ?

and trouble? 25 Canys gostyngwyd ein hen 25 For our soul is brought aid i'r llwch: glynodd ein bollow, even unto the dust : our wrth y ddaear.

belly cleaveth unto the ground. 26 Cyfod yn gynhorthwy ini, a 26 Arise, and help us : and gwared ni er mwyn dy drugaredd. deliver us for thy mercy's sake. Psal. xlv. Eructavit cor meum. Psal. xly. Eructavit cor meum.

Y da: dywedyd yr ydwyf y good pethau a wneuthum i'r brenhin: the things which I have made fy nhafod sydd bin ysgrifenydd unto the

King. buan.

2 My tongue is the pen : of 2 Teccach ydwyt na meibion

a ready writer. dynion : tywalltwyd grâs ar dy 3. Thou art fairer than the wefusau : o herwydd hynny children of men : full of grace

is

y'th fendithiodd Duw yn dra- are thy lips, because God hath gywydd.

blessed thee for ever. 3 Gwregysa dy gleddyf ar dy 4 Gird thee with thy sword glun, 0 Gadarn, àth ogoniant upon thy thigh, O thou most a'th harddwch.

Mighty : according to thy, wor

ship and renown. 4 Ac yn dy harddwch march 5 Good luck have thou with oga yn llwyddiannus, o her- thine honour : ride on, because wydd gwirionedd, a lledneis- of the word of truth, of meekrwydd, a chyfiawnder; a'th ness, and righteousness; and thy ddeheulaw a ddysg i ti bethau right hand shall teach thee terofnadwy.

rible things. 5 Pobl a syrthiant danat; o 6 Thy arrows are very sharp, herwydd dy saethau llymion and the people shall be subdued yn glynu y'nghalon gelynion y unto thee : even in the midst Brenhin.

among the King's enemies. 6 Dy orsedd di, O Dduw, sydd 7 Thy seat, O God, endureth byth ac yn dragywydd: teyrn- for ever : the sceptre of thy wïalen uniondeb yw teyrnwïalen kingdom is a right sceptre. dy frenhiniaeth di.

7 Ceraist gyfiawnder, a chase 8 Thou hast loved righteousaist ddrygioni: am hynny y'th ness, and hated iniquity : whereenneiniodd Duw, sef 'dy Dduw fore God, even thy God, hath di, âg olew llawenydd yn fwy anointed thee with the oil of ná'th gyfeillion.

gladness above thy fellows. 8 Arogl myrr, aloes, a chasia, 9 All thy garments smell of sydd ar dy holl wisgoedd: allan myrrh, aloes, and cassia : out of o'r palasau ifori, â'r rhai y’th the ivory palaces, whereby they lawenhasant.

have made thee glad.

10 Kings' daughters were as 9 Merched brenhinoedd oedd mong thy honourable women : ym mhlith dy bendefigesau: saf- upon thy right hand did stand ai'r frenhines ar dy ddeheulaw the queen in a vesture of gold, mewn aur coeth o Ophir. wrought about with divers co

lours. 10 Gwrando, ferch, a gwel, a 11 Hearken, 0 daughter, and gostwng dy glust; ac anghofia consider, incline thine ear : fordy bobl dy hun, a thŷ dy get also thine own people, and dad.

thy father's house. 11 A'r Brenhin a chwennych i2 So shall the King have pleady degwch: canys efe yw dy lor sure in thy beauty : for he is thy di; ymostwng díthau iddo ef. Lord God, and worship thou him.

iz Merch Tyrus hefyd fydd 13 And the daughter of Tyre yno âg anrheg; a chyfoeth- shall be there with a gift : like ogion y bobl a ymbiliant â'th as the rich also among the peowyneb.

ple shall make their supplica

tion before thee. 13 Merch y Brenhin sydd oll 14 The King's daughter is all yn ogoneddus o fewn: gemwaith glorious within : her clothing is aur yw ei gwisg hi.

of wrought gold. 14 Mewn gwaith edau a nod 15 She shall be brought unto

Ꭱ Ꮾ

[ocr errors]

wydd y dygir hi at y Brenhin : the King in raiment of needley morwynion y rhai a ddeuant work : the virgins that be her ar ei hol, yn gyfeillesau iddi, a fellows shall bear her company, ddygir attat ti.

and shall be brought unto thee. 15 Mewn llawenydd a gorfol 16 With joy and gladness shall edd y dygir hwynt: deuant i they be brought : and shall enlys y Brenhin.

ter into the King's palace. 16 Dy feibion fydd yn lle dy 17 Instead of thy fathers thou dadau, y rhai a wnei yn dywys- shalt have children : whom thou ogion yn yr holl dir.

m.ayest make princes in all lands. 17 Paraf gofio dy Enw ym 18 I will remember thy Name mhob cenhedlaeth, ac oes: am from one generation to another : hynny y bobl a'th foliannant therefore shall the people give byth ac yn dragywydd. thanks unto thee, world with

out end. Psal. xlvi. Deus noster refugium. Psal. xlvi. Deus noster refugium.. UW, sydd noddfa a nerth G Str

OD is our hope and

strength : a very present gael mewn cyfyngder.

help in trouble. 2 Am hynny nid ofnwn pe 2 Therefore will we not fear, symmudai'r ddaear, a phe treigl- though the earth be moved : id y mynyddoedd i ganol oy and though the hills be carried môr:

into the midst of the sea. 3 Er rhuo a therfysgu o'i 3 Though the waters thereof ddyfroedd, er crynu o'r myn- rage and swell : and though the yddoedd gan ei ymchwydd ef. mountains shake at the tempest

of the same. 4 Y. mae afon, a'i ffrydiau a 4 The rivers of the flood lawenhânt ddinas Duw; cys- thereof shall make glad the city segr preswylfeydd y Goruchaf. of God : the holy place of the

tabernacle of the most Highest. 5 Duw sydd yn ei chanol ; 5 God is in the midst of her, nid

ysgog hi: Duw a'i cyn- therefore shall she not be re- northwya yn fore iawn. moved : God shall help her, and

that right early 6 Y cenhedloedd a derfysgas 6 The heathen make much ado, ant, y teyrnasoedd a ysgogasant: and the kingdoms are moved : efe a roddes ei lef, toddodd y but God hath shewed his voice, ddaear.

and the earth shall melt away.. 7 Y mae Arglwydd y

lluoedd 7 The Lord of hosts is with gydâ ni; y mae Duw Iacob yn us : the God of Jacob is our reymddiffynfa i ni.

fuge. 8 Deuwch, gwelwch weithred 8 O come hither, and behold oedd yr Arglwydd ; pa anghy- the works of the Lord : what fannedd-dra a wnaeth efe ar y destruction he hath brought upddaear.

on the earth. 9 Gwna i ryfeloedd beidio hyd 9 He maketh wars to cease in eithaf y ddaear ; efe a ddryllia'r all the world : he breaketh the bwa, ac a dyr y waywffon, efe bow, and knappeth the spear in a lysg y cerbydau â thân. sunder, and burneth the cha

riots in the fire.

« AnteriorContinuar »