Imágenes de páginas
PDF
EPUB

over me.

iedais: na'm gwaradwydder ; na let me not be confounded, neiorfoledded fy ngelynion arn ther let mine enemies triumph af.

3 lë, na waradwydder neb 2 For all they that hope in sydd yn disgwyl wrthyt ti: gwar- thee shall not be ashamed: but adwydder y rhai a droseddant such as transgress without a heb achos.

cause shall be put to confusion. 4. Par i mi wybod dy ffyrdd, 3 Shew me thy ways,

O Lord : 0 Arglwydd : dysg i mi dy and teach me thy paths. lwybrau.

5 Tywys fi yn dy wirionedd, 4. Lead me forth in thy truth, a dysg fi: canys ti yw Duw and learn me : for thou art thé fy iachawdwriaeth ; wrthyt ti y God of my salvation ; in thee disgwyliaf ar hŷd y dydd. hath been my hope all the day

long. 6 Cofia, Arglwydd, dy dost 5 Call to remembrance, O uriaethan, a'th drugareddau: Lord, thy tender mercies : and canys erioed y maent hwy. thy loving-kindnesses, which

have been ever of old. 7 Na chofia bechodau fy 6 O remember not the sins ieuengctid, na’m camweddau : and offences of my youth : but yn ol dy drugaredd meddwl di according to thy mercy think am danaf, er mwyn dy ddaioni, thou upon me, O Lord, for thy Arglwydd.

goodness. 8 Da ac uniawn yw yr Ar 7 Gracious and righteous is glwydd : o herwydd hynny y the Lord : therefore will he dysg efe bechaduriaid yn y teach sinners in the way. ffordd.

9 Y rhai llariaidď a hyffordda 8 Them that are meek shall efe mewn barn : a'i ffordd a he guide in judgement : and ddysg efe i'r rhai gostynged- such as are gentle, them shall ig.

he learn his way; 10 Holl lwybrau'r Arglwydd 9 All the paths of the Lord ydynt drugaredd a gwirionedd, are mercy and truth : unto such i'r rhai a gadwant ei gyfammod as keep his covenant, and his a'i dystiolaethau ef.

testimonies. 11 Er mwyn dy enw, Ar 10 For thy Name's sake, O glwydd, maddeu fý anwiredd: Lord : be merciful unto my sin, canys mawr yw.

for it is great. 12 Pa wr yw efe sy'n ofni'r 11 What man is he, that fearArglwydd ? efe a'i dysg ef yn y eth the Lord : him shall he ffordd a ddewiso.

teach in the way that he shall

choose. 13 Ei enaid ef a erys mewn

12 His soul shall dwell at daioni: a'i had a etifedda'r ease : and his seed shall inherit ddaear.

the land. 14 Dirgelwch yr Arglwydd 13 The secret of the Lord sydd gyda'r rhai a'i hofnant ef: is among them that fear him : a'i gyfammod hefyd i'w cyfar- and he will shew them his cowyddo hwynt.

venant. 15 Fy llygaid sydd yn wastad 14 Mine eyes are ever look

my sin.

me.

ar yr Arglwydd: canys efe 'a ing unto the Lord : for he shall ddwg fy nhraed allan o'r rhwyd. pluck my feet out of the net.

16 Tro attaf, a thrugarhâ 15 Turn thee unto me, and wrthyf: canys unig a thlawd have mercy upon me : for I am ydwyf.

desolate, and in misery. 11 Gofidiau fy nghalon a 16 The sorrows of my heart helaethwyd : dwg fi allan o'm are enlarged : O bring thou me cyfyngderau.

out of my troubles. 18 Gwel fy nghystudd a'm 17 Look upon my adversity helbul, a maddeu fy holl bech- and misery : and forgive me all odau.

19 Edrych ar fy ngelynion ; 18 Consider mine enemies, canys amlhasant; â chasineb how many they are : and they traws hefyd y'm casasant. bear a týrannous hate against

20 Cadw fy enaid, ac achub 19 O keep my soul, and defi: na'm gwaradwydder; canys liver me : let me not be conymddiriedais ynot.

founded, for I have put my

trust in thee. 21 Cadwed perffeithrwydd ac 20 Let perfectness and rightuniondeb fi: canys yr wyf yn eous dealing wait upon me : for disgwyl wrthyt.

my hope hath been in thee. 22 0 Dduw, gwared Israel o'i 21 Deliver Israel, O God : out holl gyfyngderau.

of all his troubles. Psal. xxvi. Judica me, Domine. Psal. xxvi. Judica me, Domine.

ARNE , Arglwydd; canys BE thou my Judge, Lord, rwydd: ymddiriedais hefyd yn cently : my trust hath been also yr Arglwydd ; am hynny'ni in the Lord, therefore shall I lithraf.

not fall. 2 Hola fi, Arglwydd, a phrawf 2 Examine me, O Lord, and fi: chwilia fy arennau a'm ca- prove me : try out my reins lon.

and my heart 3 Canys dy drugaredd sydd 3 For thy loving-kindness is o flaen fy llygaid : ac mi a rod- ever before mine eyes : and I iais yn dy wirionedd.

will walk in thy truth. 4 Nid eisteddais gydâ dynion 4 I have not dwelt with vain coegion; a chydâ'r rhai trofaus persons : neither will I have felnid âf.

lowship with the deceitful. 5 Caseais gynnulleidfa'r dryg

5 I have hated the congregaionus; a chydâ'r annuwiolion tion of the wicked : and will nid eisteddaf.

not sit among the ungodly. 6 Golchaf fy nwylaw mewn 6 I will wash my hands in diniweidrwydd: a'th allor, o innocency, O Lord : 'and so will Arglwydd, a amgylchynaf: I go to thine altar;

I gyhoeddi à llef clodfor 7. That I may shew the voice edd, ac i fynegi dy holl ryfedd- of thanksgiving : and tell of all odau.

thy wondrous works. 8 Arglwydd, hoffais drigfan 8 Lord, I have loved the habidy dŷ, a lle preswylfa dy ogon- tation of thy house : and the place iant.

where thine honour dwelleth..

9 Na chasgl fy enaid gydâ 9 O shut not up my soul with phechaduriaid, na'm bywyd gydâ the sinners : nor my life with dynion gwaedlyd.

the blood-thirsty; 10 Y rhai y mae ysgelerder 10 In whose hands is wickedyn eu dwylaw, a'u deheulaw yn ness : and their right hand is Ilawn gwobrau.

full of gifts. 11 Eithr mi a rodiaf yn fy 11 But as for me, I will walk mherffeithrwydd : gwared fi, a innocently : 0 deliver me, and thrugarhâ wrthyf.

be merciful unto me. 12 Fy nhroed sydd yn sefyll 12 My foot standeth right : I ar yr uniawn: yn y cynnulleidfa- will praise the Lord in the conoedd y'th fendithiaf, 0 Ar- gregations. glwydd.

[ocr errors]

up wara

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER, Psal. xxvii. Dominus illuminatio. Psal. xxvii. Dominus illuminatio. YR Arglwydd yw fy ngoleuni THE Lord is my light, and pwy yr ofnaf? yr Arglwydd yw shall I fear : the Lord is the nerth fy mywyd ; rhag pwy y strength of my life; of whom dychrynaf?

then shall I be afraid?
2 Pan nesâodd

y
rhai dryg-

2 When the wicked, even ionus, sef fy ngwrthwynebwŷr mine enemies, and my foes, a’m gelynion, i'm herbyn, i came upon me to eat up my fwytta fy nghnawd, hwy a flesh : they stumbled and fell. dramgwyddasant ac a syrth 3 Though an host of men iasant.

were laid against me, yet shall 3 Pe gwersyllai llu i'm her. not my heart be afraid : and byn, nid ofna fy nghalon: pe though there rose cyfodai cad i'm herbyn, yn hyn gainst me, yet will I put my mi a fyddaf hyderus.

trust in him. 4 Un peth a ddeisyfiais i gan 4 One thing have I desired of yr Arglwydd, hynny a geisiaf; the Lord, which I will require : sef caffael trigo yn nhŷ'r Ar even that I may dwell in the glwydd holl ddyddiau fy mywyd house of the Lord all the days i edrych ar brydferthwch yr of my life, to behold the fair Arglwydd, ac i ymofyn yn ei beauty of the Lord, and to visit deml.

his temple. 5 Canys yn y dydd blin y'm 5 For in the time of trouble he cuddia o fewn ei babell : yn shall hide me in his tabernacle : nirgelfa ei babell y'm cuddia; yea, in the secret place of his ar graig y’m cyfyd i.

dwelling shall he hide me, and set

me up upon a rock of stone. 6 Ac yn awr y dyrcha efe fy 6 And now shall he lift up mhen goruwch fy ngelynion o'm mine head : above mine enehamgylch : am hynny'r aberthaf mies round about me. yn ei babell ef'ebyrth gorfol 7 Therefore will I offer in his edd; canaf, ïe, canmolaf yr Ar- dwelling an oblation with great glwydd.

gladness : I will sing, and speak praises unto the Lord.

me.

taketh me up

7 Clyw, O Arglwydd, fy llef 8 Hearken unto my voice, O erydd pan lefwyf: trugarhâ Lord, when I cry unto thee : hefyd wrthyf, a gwrando arn- have mercy upon me, and hear af.

8 Pan ddywedaist, Ceisiwch 9 My heart hath talked of fy wyneb; fy nghalon a ddy- thee, Seek ye my face : Thy wedodd wrthyt, Dy wyneb a face, Lord, will I seek. geisiaf, O Arglwydd.

10 O hide not thou thy face 9 Na chuddia dy wyneb oddi- from me : nor cast thy servant wrthyf; na fwrw ymaith dy away in displeasure. was mewn soriant: fy nghym ii Thou hast been my sucmorth fuost; na ad fi, ac na cour : leave me not, neither wrthod fi, O'Dduw fy iachawd- forsake me, O God of my salwriaeth.

vation. 10 Pan yw fy nhad a'm mam 12 When my father and my yn fy ngwrthod, yr Arglwydd mother forsake me : the Lord a'm derbyn. 11 Dysg i mi dy ffordd, Ar

13 Teach me thy way, O glwydd, ac arwain fi ar hyd Lord : and lead me in the right llwybrau uniondeb, o herwydd way, because of mine enemies. fy ngelynion.

14 Deliver me not over into 12 Na ddyro fi i fynu i ew the will of mine adversaries : yllys fy ngelynion: canys gau for there are false witnesses dystion, a rhai a adroddant risen up against me, and such drawster, a gyfodasant i'm her

as speak wrong byn.

15 I should utterly have faint13 Diffygiaswn, pe na chred- ed : but that I believe verily to aswn weled daioni'r Arglwydd see the goodness of the Lord in yn nhir y rhai byw.

the land of the living. 14 Disgwyl wrth yr Arglwydd: 16 0 tarry thou the Lord's ymwrola, ac efe a nertha dy leisure : be strong, and he shall galon : disgwyl, meddaf, wrth yr comfort thine heart; and put Arglwydd.

thou thy trust in the Lord.
Psal. xxviii. Ad te, Domine.

Psal. xxviii. Ad te, Domine.
UNT

NTO will I cry, O gwaeddaf; fy nghraig, na Lord my strength : think ddistawa wrthyf: rhag, o thewi no scorn of me; lest, if thou wrthyf, im' fod yn gyffelyb i make as though thou hearest rai yn disgyn i'r pwll.

not, I become like them that go

down into the pit. 2 Erglyw lef fy ymbil pan 2 Hear the voice of my humwaeddwyf arnat, pan ddyrchaf- ble petitions, when I cry unto wyf fy nwylaw tuagat dy gafell thee: when I hold up my hands sanctaidd.

towards the mercy-seat of thy

holy temple. 3 Na thyn fi gyda'r annuw 3 O pluck me not away, nei. iolion, a chydâ gweithredwŷr ther destroy me with the unanwiredd; y rhai a lefarant godly and wicked doers : which heddwch wrth eu cymmydogion, speak friendly to their neigha drwg yn eu calon

bours, but imagine mischief in their hearts.

4 Dyro iddynt yn ol eu gweith 4 Reward them according to red, ac yn ol drygioni eu dy- their deeds : and according to chymygion: dyro iddynt yn ol the wickedness of their own ingweithredoedd eu dwylaw; tâl ventions. iddynt eu haeddedigaethau. 5 Recompense them after the

work of their hands : pay them

that they have deserved. 5 Am nad ystyriant weith 6 For they regard not in their redoedd yr Arglwydd, na gwaith mind the works of the Lord, ei ddwylaw ef, y dinystria efe nor the operation of his hands : hwynt, ac nis adeilada hwynt. therefore shall he break them

down, and not build them up. 6 Bendigedig fyddo'r Ar 9 Praised be the Lord : for glwydd: canys clybu lef fy he hath heard the voice of my ngweddïau.

humble petitions. 7 Yr Arglwydd yw fy nerth, 8 The Lord is my strength, a'm tarian ; ynddo ef yr ymddir- and my shield; my heart hath iedodd fy nghalon, a myfi a trusted in him, and I am helpgynnorthwywyd: o herwydd hyn ed : therefore my heart danceth y llawenyçhodd fy nghalon, ac for joy, and in my song will I ar fy nghân y clodforaf ef.

praise him. 8 Yr Arglwydd sydd nerth i'r 9 The Lord is my strength : cyfryw rai, a chadernid iachawd- and he is the wholesome dewriaeth ei Enneiniog yw efe. fence of his Anointed.

9 Cadw dy bobl, a bendithia 10 O save thy people, and dy etifeddiaeth: portha hwynt give thy blessing unto thine inhefyd, a dyrcha hwynt yn dra- heritance : feed them, and set gywydd.

them up for ever. Psal. xxix. Afferte Domino.

Psal. xxix. Afferte Domino.

OESWCH i'r Arglwydd; B mighty, bring young ramme

chwi feibion cedyrnmoes

rams wch i'r Arglwydd ogoniant a unto the Lord : ascribe unto the nerth.

Lord worship and strength. .2 Moeswch i'r Arglwydd ogon 2 Give the Lord the honour iant ei enw: addolwch yr Ar- due unto his Name : worship glwydd ym mhrydferthwch ei the Lord with holy worship. sancteiddrwydd.

3 Llef yr Arglwydd sydd ar y 3 It is the Lord, that comdyfroedd: Duw y gogoniant a 'mandeth the waters : it is the darana ; yr Arglwydd sydd ar y glorious God, that maketh the dyfroedd mawrion.

thunder. 4 Llef

yr Arglwydd sy mewn 4. It is the Lord, that ruleth grym: llef yr Arglwydd sy mewn the sea; the voice of the Lord is prydferthwch.

mighty in operation : the voice of the

Lord is a glorious voice. 5 Llef yr Arglwydd sy'n 5 The voice of the Lord dryllio'r cedrwydd: ie, drylle breaketh the cedar-trees : yea, ia'r Arglwydd gedrwydd Liba- the Lord breaketh the cedars of

Libanus. 6 Efe a wna iddynt lammu 6 He maketh them also to skip

nus.

« AnteriorContinuar »