Imágenes de páginas
PDF
EPUB

their enemy.

Gweinidog. Arglwydd, danfon Minister. O Lord, send them iddynt gymmorth o'th gyssegrfa. help from thy holy place;

Atteb. Ac ymddiffyn hwy yn Answer. And evermore dedragywydd.

fend them. Gweinidog: Bydd iddynt yn Minister. Be unto them a Dwr cadernid,

tower of strength, Atteb. Rhag wyneb eu gelyn Answer. From the face of ion.

Gweinidog: Arglwydd, gwran Minister. O Lord, hear our do ein gweddïau.

prayer. Atteb. A deued ein llêf hyd Ånswer. And let our cry come attat.

unto thee.
Gweinidog

Minister.
UW Abraham, Duw Isaac,

O

God of Abraham, God of

Isaac, God of Jacob, bless wasanaeth-ddynion hyn, a haua these thy servants, and sow the hâd buchedd dragywyddol yn seed of eternal life in their eu meddyliau; megis pa beth hearts; that whatsoever in thy bynnag yn dy Air cyssegredig yn holy Word they shall profitfuddiol a ddysgant, y bo iddynt ably learn, they may in deed gyflawni hynny y'ngweithred. fulál the same. Look, O Lord, Edrych arnynt, Arglwydd, yn mercifully upon them from hea drugarog o'r nefoedd, a bendithia ven, and bless them. And as hwynt. Ac fel yr anfonaist dy thou didst send thy blessing upfendith ar Abraham a Sarah, i'w on Abraham and Sarah, to their mawr ddiddanwch hwy; felly great comfort, so vouchsafe to bid wiw gennyt anfon dy fendith send thy blessing upon these ar dy wasanaeth-ddynion hyn, thy servants ; that they obeymodd bo iddynt, gan fod yn ing thy will, and alway being ufudd i'th ewyllys, ac yn ddïogel in safety under thy protection, bob amser gan dy nawdd, aros may abide in thy love unto yn dy serch hyd ddiwedd eu their lives' end ; through Jesus bywyd ; trwy Iesu Grist ein Christ our Lord. Amen. Harglwydd. Amen. TY Weddi hon sy'n canlyn a ar This Prayer next following shall

bedir pan fo’r Ferch dros oedran be omitted, where the Woman is planta.

past child-bearing O Druenares Arglwydd, anetol O Merciful Lord, and heavenly yr

hwn amlhâ hiliogaeth dyn; gift mankind is increased ; We Attolygwn i ti gymmorth a'th beseech thee, assist with thy fendith

у ddeuddyn hyn; fel y blessing these two persons, that bont yn ffrwythlawn i hilio plant, they may both be fruitful in proa hefyd cydfod a byw cyhyd creation of children, and also mewn cariad duwiol a syberwyd, live together so long in godly oni welont ddwyn eu plant i love and honesty, that they may fynu yn gristianus ac yn rhin see their children christianly and weddol, i'th foliant a'th anrhy- virtuously brought up, to thy dedd di; trwy Iesu Grist ein praise and honour; through JeHarglwydd. Amen.

sus Christ our Lord. Amen.

yr

nerth a wnaethost bob peth power hast made all things o ddiddym ddefnydd, yr hwn of nothing ; who also (after hefyd wedi gosod pethau eraill other things set in order) didst mewn trefn) a ordeiniaist allan appoint, that out of man (creo ddyn (yr hwn a grewyd ar ated after thine own image and dy lun a'th ddelw dy hun) gael similitude) woman should take o wraig ei dechreuad; a chan her beginning ; and, knitting eu cyssylltu hwy y'nghyd, a ar- them together, didst teach that wyddoceaist na byddai byth gyf- it should never be lawful to reithlawn wahanu y rhai trwy put asunder those whom thou Brïodas a wnelit ti yn un: 0 by Matrimony hadst made one: Dduw, yr hwn a gyssegraisto God, who hast consecrated ystâd Priodas i gyfryw ragorol the state of Matrimony to such ddirgeledigaethau, megis ag yr an excellent mystery, that in it arwyddocâir ac y coffàir ynddi is signified and represented the y brïodas ysprydol a'r undeb spiritual marriage and unity berhwng Crist a'i Eglwys; Edrych twixt Christ and his Church ; yn drugarog ar y rhai hyn dy Look mercifully upon these thy wasanaeth-ddynion, fel y caro y servants, that both this man gwr hwn ei wraig, yn ol dy may love his wife, according to Air di (megis y carodd Crist ei thy Word, (as Christ did love brïod yr Eglwys, yr hwn a'i hiš spouse the Church, who rhoes ei hunan drosti, gan ei gave himself for it, loving and charu a'i mawrhâu fel ei gnawd cherishing it even as his own ei hunan) a hefyd bod y wraig Alesh,) and also that this wohon yn garuaidd ac yn serchog, man may be loving and amiayn ffyddlawn ac yn ufudd i'w ble, faithful and obedient to gwr, ac ym mhob heddwch, her husband; and in all quietsobrwydd, a thangnefedd, ei ness, sobriety, and peace,

be bod yn canlyn esampl sanctaidd a follower of holy and godly a duwiol wragedd. Arglwydd, matrons. O Lord, bless them bendithia hwy ill dau, a chan- both, and grant them to inheiattâ iddynt etifeddu dy deyrn- rit thy everlasting kingdom; as dragywyddol; trwy Iesu Grist through Jesus Christ our Lord. ein Harglwydd. Amen.

Amen. q Yna y dywaid yr Offeiriad,

Then shall the Pricst say, H-y

hwn yn y dechreuad a grëodd ein rhïeni cyntaf, Adda our first parents, Adam and ac Efa, ac a'u cyssegrodd ac Eve, and did sanctify and join a'u cyssylltodd y'nghyd ym them together in marriage; Pour mhrïodas ; a dywallto arnoch upon you the riches

of his

grace, olud ei râs, a'ch sancteiddio sanctify and bless you, that ye ac a'ch bendithio, modd y gall- may please him both in body och ei foddhâu ef y'nghorph and soul, and live together in ac enaid, a byw y'nghyd mewn holy love unto your lives' end. duwiol serch, hyd ddiwedd eich Amen. oes. Amen. I Gwedi hyn, oni bydd Pregeth yn | After which, if there be no Sermon

datgan dyledion Gwr a Gwraig, declaring the duties of Man and

y Gweinidog a dderllyn fel y mae Wife, the Minister shall read as yn canlyn.

followeth. Cheroded, neu y sy yn darpar Athave intende

com take the cymmeryd glàn ystâd Prïodas holy estate of Matrimony upon arnoch, gwrandewch pa beth a you, hear what the holy Scripddywaid yr Ysgrythyr lâno ture doth say as touching the blegid dyled gwyr i'w gwrag- duty of husbands towards their edd, a gwragedd i'w gwŷr. wives, and wives towards their

husbands. Sant Paul, yn ei Epistol at yr Saint Paul, in his Epistle to Ephesiaid, yn y bummed Ben- the Ephesians, the fifth Chapter, nod, sydd yn rhoddi y gor- doth give this commandment chymmyn hwn i bob gwr prïod: to all married men; Husbands, Chwychwi Wýr, cerwch eich love your wives, even as Christ gwragedd, megis y carodd Crist also loved the Church, and gave ei Eglwys, ac y rhoddes ei hun himself for it, that he might drosti, fel y sancteiddiai efe hi, sanctify and cleanse it with a'i glanhâu â'r olchfa ddwfr, the washing of water, by the trwy'r Gair ; fel y gosodai efe Word ; that he might present hi yn Eglwys ogoneddus iddo ei it to himself a glorious Church, hun, heb arni na brycheuyn na not having spot, or wrinkle, or chrychni, na dim o'r cyfryw; any such thing ; but that it eithr ei bod yn lân ac yn ddïar- should be holy, and without gyoedd. Felly y dylai 'r gwŷr blemish. So ought men to love garu eu gwragedd, megis eu their wives as their own bocyrph eu hunain :

yr

dies. He that loveth his wife garo ei wraig, sydd yn ei garu loveth himself: for no man ever ei hun. Canys ni chasâodd neb yet hated his own flesh, but erioed ei gnawd ei hun, eithr ei nourisheth and cherisheth it, fagu a'i feithrin y mae, megis y even as the Lord the Church : mae'r Arglwydd am yr Eglwys: for we are members of his booblegid aelodau ydym o'i gorph dy, of his flesh, and of his ef, o'i gnawd ef, ac o’i esgyrn ef. bones. For this cause shall a Am hynny y gad dyn ei dad a'i man leave his father and mofam, ac y glŷn wrth ei wraig; ther, and shall be joined unto a hwy a fyddant ill dau yn un his wife; and they two shall be cnawd. Y dirgelwch hwn sydd one flesh. This is a great fawr; eithr am Grist ac am yr mystery; but I speak concernEglwys yr wyf fi yn dywedyd. ing Christ and the Church. NeOnd chwithau hefyd cymmain vertheless, let every one of you un felly cared pob un ohonoch in particular so love his wife, ei wraig, fel ef ei hunan.

even as himself. Yr un ffunud yr unrhyw Sant Likewise the same Saint Paul, Paul, yn ysgrifenu at y Colos- writing to the Colossians, speakiaid, a ddywaid fel hyn wrth eth thus to all men that are bob gwr gwreigiog: Y gwŷr, married ; Husbands, love your cerwch eich gwragedd, ac 'na wives, and be not bitter against fyddwch chwerwon wrthynt. them.

Gwrandewch hefyd pa beth Hear also what Saint Peter, a ddywaid Sant Petr, Apostol the Apostle of Christ, who was

hwn a

Crist, yr hwn hefyd oedd ei himself a married man, saith hun yn wr gwreigiog, wrth y unto them that are married ; gwyr gwreigiog: Y gwŷr cyd- Ye husbands, dwell with your gyfanneddwch â'ch gwragedd wives according to knowledge; yn ol gwybodaeth, gan roddi giving honour unto the wife, as parch i'r wraig, megis i'r llestr unto the weaker vessel, and as gwannaf, fel rhai y sy gyd- being heirs together of the grace etifeddion grâs y bywyd, rhag of life, that your prayers be not rhwystro eich gweddïau.

hindered. Hyd yn hyn y clywsoch am Hitherto ye have heard the ddyled

y gwr tuagat ei wraig. duty of the husband toward the Yr awrhon yr un ffunud, y wife. Now likewise, ye wives, gwragedd, gwrandewch a dysg- hear and learn your duties to wch eich dyled chwithau i'ch ward your husbands, even as gwŷr, fel y mae yn eglur wedi it is plainly set forth in holy ei ddatgan yn yr Ysgrythyr Lân. Scripture.

Sant Paul (yn yr unrhyw Saint Paul, in the aforenamed Epistol at yr "Ephesiaid) a'ch Epistle to the Ephesians, teachdysg fel hyn: Y gwragedd, ym- eth you thus; Wives, submit ostyngwch i'ch gwŷr priod, yourselves unto your own husmegis i'r Arglwydd. Oblegid y bands, as unto the Lord. For gwr yw pen y wraig, megis ag the husband is the head of the y mae Crist yn ben i'r Eglwys : wife, even as Christ is the head ac efe yw Iachawdwr y corph. of the Church : and he is the Ond fel y mae'r Eglwys yn Saviour of the body. Therefore ddarostyngedig i Grist, felly as the Church is subject unto hefyd bydded y gwragedd i'w Christ, so let the wives be to gwŷr prïod ym mhob peth. their own husbands in every A thrachefn y dywaid efe, Y thing. And again he saith, Let wraig, edrychéd ar iddi berchi the wife see that she reverence

her husband. Ac (yn ei Epistol at y Colos And in his Epistle to the Coiaid) mae Sant Paul yn rhoddi lossians, Saint Paul giveth you iwch' y wers fer hon: Y gwrag- this short lesson; Wives, subedd, ymostyngwch i'ch gwŷr mit yourselves unto your own prïod, megis y mae'n weddus husbands, as it is fit in the yn yr Arglwydd.

Lord. Sant Petr sydd hefyd yn eich Saint Peter also doth instruct dysgu yn wîr dduwiol, gan ddy- you very well, thus saying; Ye wedyd' fel hyn: Bydded 'y wives, be in subjection to your gwragedd ostyngedig i'w gwŷr own husbands; that, if any prïod"; fel od oes rhai heb gredu obey not the Word, they also i'r gair, y gellir, trwy ymar- may without the Word be won weddiad y gwragedd, eu hynnill by the conversation of the wives; hwy heb y gair, wrth edrych ar while they behold your chaste eich ymarweddiad diwair chwi conversation coupled with fear. y'nghŷd âg ofn. Trwsiad y Whose adorning, let it not be rhai bydded nid yr un oddiallan, that outward adorning of plaito blethiad gwallt, ac amgylch- ing the hair, and of wearing of osodiad aur, neu wisgad dillad; gold, or of putting on of apeithr bydded cuddiedig ddyn y parel; but let it be the hidden

ei gwr;

galon, mewn anllygredigaeth man of the heart, in that which yspryd addfwyn a llonydd, yr is not corruptible; even the orhwn sydd ger bron Duw yn nament of a meek and quiet werthfawr. Canys felly gynt spirit, which is in the sight of yr oedd y gwragedd sanctaidd God of great price. For after hefyd, y rhai oedd yn gobeithio this manner in the old time the yn Nuw, yn ymdrwsio, gan fod holy women also, who trusted in yn ddarostyngedig i'w gwŷr God, adorned themselves, being prïod : megis yr ufuddhaodd in subjection unto their own Sarah i Abraham, gan ei alw ef husbands; even as Sarah obeyyn arglwydd ; merched yr hon ed Abraham, calling him lord; ydych chwi, tra fyddoch yn whose daughters ye are as long gwneuthur yn dda, ac heb ofni as ye do well, and are not afraid dim dychryn.

with any amazement. Dir yw i'r rhai newydd brïodi gymmeryd y Cymmun bendigedig ar amser

eu Priodas, neu ar yr adeg gyntaf ar ol eu priodi.

TA

Y DREFN AM YMWELED A'R CLAF. I Pan fo neb yn glaf, hyspyser hynny When any person is sick, notice

i Weinidog y plwyf yr hwn, shall be given thereof to the Minwrth fyned i mewn i dý'r claf, ister of the Parish; who, coming a ddywaid,

into the sick person's house, shall

say, VANGNEFEDD fyddo yn y

PEAC

EACE be to this house, and tỳ hwn, ac i bawb y sydd all that dwell in it. yn trigo ynddo.

Pan ddél efe y'ngúydd y claf, y When he cometh into the sick dywaid, gan ostwng i lawr ar ei man's presence he shall say, kneel liniau,

ing down, A chofia, Arglwydd, ein

hanwiredd, nac anwiredd iniquities, nor the iniquiein rhïeni. Arbed nyni, Ar- ties of our forefathers : Spare us, glwydd daionus, arbed dy bobl good Lord, spare thy people, a brynaist â'th werthfawroccaf whom thou hast redeemed with waed, ac na lidia wrthym yn thy most precious blood, and be dragywydd.

not angry with us for ever. Atteb. Arbed ni, Arglwydd Answer. Spare us, good Lord. daionus. Yna y dywaid y Gweinidog,

Then the Minister shall say, Gweddïwn. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us.

Crist, trugarhân wrthym. Christ, have mercy upon us. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us.

UR nefoedd, Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bid Name. Thy, kingdom come. dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae yn y nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this

Let us pray.

EN

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »