Imágenes de páginas
PDF
EPUB

NEU ARDDODIAD DWYLAW AR Y SAWL A FEDYDDIWYD,

AC A DDAETHANT I OEDRAN PWYLL. I Ar y Dydd pwyntiedig, woedi gosod yn eu lle cynnifer ag a fo y pryd hwnnw i'w Conffirmio, ac yn sefyll mewn trefn o flaen yr Esgob; efe (neu ryw Weinidog arall pwyntiedig ganddo ef) a dderllyn y Rhagymadrodd hwn y sydd yn canlyn. Ekimwimboet ministriadciona To the end that Confirmai'r sawl a'i derbynio, tybiodd yr the more edifying of such as Eglwys yn dda drefnu, na ħo shall receive it, the Church hath conffirmio neb rhagllaw, ond y thought good to order, That cyfryw ag a fedro ddywedyd y none hereafter shall be confirmCredo, Gweddi'r Arglwydd, a'r ed, but such as can say the Creed, Deng-Air Deddf; ac a fedro the Lord's Prayer, and the Ten hefyd atteb i gyfryw ymofynion Commandments; and can also eraill ag a gynhwysir yn y answer to such other Questions, Catechism byr. Yr hon drefn as in the short Catechism are sydd weddus iawn ei chadw, er contained : which order is very gallu o'r plant, wedi eu dyfod convenient to be observed ; to weithian i oedran synwyr, ac the end, that children, being now wedi dysgu y pethau a addawsai come to the years of discretion, eu Tadau-bedydd a'u Mammau- and having learned what their bedydd drostynt wrth eu bed- Godfathers and Godmothers yddio, eu hun, â'u genau eu promised for them in Baptism, hunain, ac o'u cyd-syniad eu they may themselves, with their hunain, ar osteg o flaen yr own mouth and consent, openly Eglwys, gadarnhâu a chonffirm- before the Church, ratify and io yr unrhyw; a hefyd addaw, confirm the same; and also protrwy râs Duw, yr ymegnïant yn mise, that by the grace of God wastad i gadw yn ffyddlawn y they will evermore endeavour cyfryw bethau ag a fu iddynt themselves faithfully to observe hwy a'u cyffes eu hun gyd- such things, as they, by their synio arnynt.

own confession, have assented

unto. 1 Yna y dywaid yr Esgob,

1 Then shall the Bishop say, Ydych chwi yma, y'ngwydd

O ye here, in the presence yn adnewyddu yr addewid parch- gregation, renew the solemn us, a'r adduned a wnaethpwyd promise and vow that was made yn eich enw chwi wrth eich in your naine at your Baptism; Bedyddio; gan gadarnhâu a ratifying and confirming the chonffirmio yr unrhyw eich same in your own persons, and hunain, a chan gydnabod eich acknowledging yourselves bound bod eich hunain yn rhwymedig to believe, and to do, all those i gredu a gwneuthur yr holl things, which your Godfathers bethau a addawodd eich Tadau- and Godmothers then underbedydd a'ch Mammau-bedydd took for you? yna drosoch chwi?

ers.

OLL-alluoga by th=fywiol ALMIGHTY and everliving

A phob un u ettyb yn glywedog, And every one shall audibly Yr ydwyf.

answer, I do.

The Bishop EN portbvää

, sydd yn Enw OUR help is in the Name Atteb. Yr hwn a wnaeth nef Answer. Who hath made a daear.

heaven and earth. Esgob. Bendigedig yw Enw Bishop. Blessed be the Name yr Arglwydd.

of the Lord ; Atteb. o hyn hyd yn oes Answer. Henceforth, world oesoedd.

without end. Esgob. Arglwydd, gwrando Bishop. Lord, hear our prayein gweddïau.

Atteb. A deued ein llêf hyd Answer. And let our cry come attat.

unto thee. Esgob. Gweddïwn. The Bishop. Let us pray.

Dduw, yr hwn wiw gennyt adgenhedlų dy weision hyn to regenerate these thy servants trwy ddwfr, a'r Yspryd Glần, by Water and the holy Ghost, ac a roddaist iddynt faddeuant and hast given unto them o'u holl bechodau; Nertha hwy, forgiveness of all their sins; ni a attolygwn i ti, Arglwydd, Strengthen them, we beseech å'th Yspryd Glân y Diddanydd; thee, O Lord, with the Holy a pheunydd ychwanega ynddynt Ghost the Comforter, and daily aml ddoniau dy râs ; yspryd increase in them thy manifold doethineb a deall ; yspryd cyng, gifts of grace; the spirit of wis

a nerth ysprydol ; yspryd dom and understanding; the gwybodaeth a gwir dduwioldeb; spirit of counsel and ghostly a chyflawna hwy, Arglwydd, strength; the spirit of knowâg yspryd dy sanctaidd ofn, ledge and true godliness; and yr awr hon ac yn dragywydd. fill them, O Lord, with the Amen.

spirit of thy holy fear, now and for ever.

Amen. Yna, a phob un o honynt yn ei Then all of them in order kneel. drefn yn gostwng ar ei liniau ger ing before the Bishop, he shall lay bron yr Esgob, efe a ddyd ei law ar his hund upon the head of every ben pob un, gan ddywedyd,

one severally, saying, YMI

EFEND, O Lord, this thy was hwn] a'th râs nefol, fel y with thy heavenly grace, that byddo iddo barhâu yn eiddot he may continue thine for ever; ti byth, a pheunydd gynnyddu and daily increase in thy holy yn dy Yspryd. Glân fwyfwy, Spirit more and more, until he hyd oni ddel i'th deyrnas dra come unto thy everlasting kinggywyddol. Amen.

dom. Amen. 1 Yna y dywaid yr Esgob, I Then shall the Bishop say, Yr Arglwydd a fo gydâ chwi. The Lord be with you. Atteb. A chyda'th yspryd Answer. And with thy spidithau.

rit.

or

Let us pray:

Ha A God, who make changes

1 Ac (a phawb ar eu gliniau) yr 1 And (all kneeling down) the Esgob a ddywaid yn rhagor.

Bishop shall

add, Gweddïwn. Ine Ceda," shncheiate ndy O'heaveratheralwhich hart in Enw. Deued dy deyrnas. Bid Name. Thy kingdom come. dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As it y. mae yn y nefoedd. Dyro i is in heaven Give us this day ni heddyw ein bara beunyddiol. our daily bread. And forgive A maddeu i ni ein dyledión, Fel us our trespasses, As we forgive y maddeuwn ni i'n dyledwýr. them that trespass against us. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg. tion ; But deliver us from evil. Amen.

Amen.
A'r Colect hwn.

And this Collect.

LMIGHTY and everliving Dduw, yr hwn wyt yn peri i ni ewyllysio a gwneuthur yr to will and to do those things hyn sydd dda ac yn gymmeradwy that be good and acceptable gan dy dduwiol Fawredd; Yr yd- unto thy divine Majesty ; We ym yn gwneuthur ein gostyng- make our humble supplications edig erfynion attat dros dy unto thee for these thy servants, weision hyn, y rhai (yn ol esam upon whom (after the example pl dy sanctaidd Apostolion) y of thy holy Apostles) we have gosodasom yr awrhon ein dwy- now laid our hands, to certify law arnynt, i'w sicrhâu hwy, them (by this sign) of thy fatrwy yr arwydd hon, fod dy vour and gracious goodness toamgeledd a'th radlawn ddaioni wards them. Let thy fatherly tuagattynt. Bydded dy, dadol hand, we beseech thee, ever be law, ni a attolygwn i ti

, byth over them; let thy Holy Spirit arnynt; byddeddy Yspryd Glân ever be with them, and so lead byth gydả hwy; ac felly tywys them in the knowledge and hwy y'ngwybodaeth ac ufudd- obedience of thy Word, that in dod dy Air, modd y gallont yn y the end they may obtain everdiwedd fwynhâu bywyd tragy- lasting life; through our Lord wyddol ; trwy ein Harglwydd Jesus Christ, who with thee Iesu Grist, yr hwn, gydà thi a'r and the Holy Ghost liveth and Yspryd Glân, sydd yn byw ac reigneth, ever one God, world yn teyrnasu byth yn un Duw, without end. Amen. heb drange na gorphen. Amen.

COLL-alluog Arglwydd, a

thragywyddol Dduw, ni a lasting God, vouchsafe, we attolygwn i ti, fod yn wiw gennyt 'beseech thee, to direct, sanctify, unioni, sancteiddio, a llywodr- and govern, both our hearts and aethu, ein calonnau a'n cyrph bodies, in the ways of thy laws, yn ffyrdd dy ddeddfau, ac and in the works of thy comy'ngweithredoedd dy orchym- mandments ; that, through thy mynion; megis trwy dy gadarnaf most mighty protection both nodded, yma ac yn dragywyddol, here and ever, we may be prey bom yn gadwedig gorph ac served in body and soul; through

enaid ; trwy ein Harglwydd a'n our Lord and Saviour Jesus Iachawdwr Iesu Grist. Amen. Christ. Amen. { Yna y bendithia'r Esgob hwynt, Then the Bishop shall bless them, gan ddywedyd hyn,

saying thus,

THE Dduw, y Tad, y Mab, a'r mighty, the Father, Yspryd Glân, a fyddo arnoch, Son, and the Holy Ghost, be ac a drigo gydâ chwi yn dra- upon you, and remain with you gywydd. Amen.

for ever. Amen. [ Ac ni dderbynir neb i'r Cymmun Sanctaidd, nes iddo gael ei Gonffirmio,

neu fod o hono yn barod ac yn ewyllysgar i'w Gonffirmio.

[ocr errors]
[ocr errors]

FFURF GWEINIDOGAETH PRIODAS. 4 YN gyntaf, rhaid yw gofyn Gostegion pob rhai a bräoder, yn yr Eglwys,

ar dri Sul" gwahanredol, ar bryd Gwasanaeth Duw yn y bore, neu yn y prydnhavn, oni bydd yno Wasanaeth yn y bore, yn ebrwydd ar ol yr ail Lith ; a'r Curad yn dywedyd yn y modd arferedig, YRwyf yn gyhoeddi Gost. I Publish

the Banns of Mara -ac N. o -. O gŵyr N. of If any of you know neb o honoch achos neu rwystr cause, or just impediment, why cyfiawn, fel na ddylid cyssylltu these two persons should not be y ddeuddyn hyn y'nghyd mewn joined together in 'holy Matriglân Brïodas, mynegwch ef. mony, ye are to declare it. This Dyma'r waith gyntaf Lail, neu, is the first [second, or third] y drydedd] o'u gofyn.

time of asking & Ac os y rhai a fynnant eu priodi | And if the persons that are to be

a fydd yn trigo mewn amrafael married dwell in divers Parishes, Blwyfau, rhaid yw gofyn y Gost the Bunns must be asked in both egion yn y ddau Blwyf; ac na bo Parishes; and the Curate of the i Gurad y naill Blwyf eu priodi one Parish shall not solemnize Mahwy, nes cael hyspysrwydd ddarfod trimony betwixt, them, without a gofyn eu Gostegion dair gwaith Certificate of the Banns being thrice gan Gurad y Plwyf arall.

asked, from the Curate of the other

Parish. 1 Ar y dydd a'r amser gosodedig i fod q At the day and time appointed for

y Brïodas, deued y rhai a brioder solemnization of Matrimony, the

i gorph yr Eglwys, a'u ceraint a'u persons to be married shall come into [cymmydogion : ac yno, gan sefyll the body of the Church with their

y'nghyd, y Mab ar y llaw ddehau, friends and neighbours : and there a'r Ferch ar yr aswy, yr Offeiriad standing together, the Man on the a ddywaid,

right hand, and the Woman on the

left, the Priest shall say, FY Y anwyl

ni wedi yma y’ngolwg Duw, ac yn wyneb y the sight of God, and in the gynnulleidfa hon, i gyssylltu'r face of this congregation, to join ddeuddyn hyn y'nghyd mewn together this Man and this Woglân Briodas, yr hon sydd ystâd man in holy Matrimony; which barchedig, wedi ei hordeinio gan is an honourable estate, insti

Dduw yn amser diniweidrwydd tuted of God in the time of dyn, yn arwyddocâu i ni y dirgel man's innocency, signifying unundeb y sydd rhwng Crist a'i to us the mystical union that is Eglwys; yr hon wŷnfydedig betwixt Christ and his Church; ystând a addurnodd ac a bryd- which holy estate Christ adornferthodd Crist â'i gynnrycholdeb ed and beautified with his preei hun, a'r gwŷrthiau cyntaf a sence, and first miracle that he wnaeth efe yn Cana Galilea ; ac a wrought, in Cana of Galilee; ddywedir hefyd gan Sant Paul, ei and is commended of St. Paul bod yn anrhydeddus ym mhlith to be honourable among all men: yr holl ddynion: ac am hynny ni and therefore is not by any to ddylai neb ei chymmeryd arno, be enterprised, nor taken in na'i gwneuthur mewn byrbwyll, hand, unadvisedly, lightly, or o ysgafnder meddwl, neu nwyf- wantonly, to satisfy men's cariant, er mwyn digoni gwŷniau a nal lusts and appetites, like chwantau cnawdol, fel anifeiliaid brute beasts that have no unysgrublaidd y rhai nid oes reswm derstanding; but reverently, disganddynt; eithr yn barchedig, creetly, advisedly, soberly, and yn bwyllog, yn ystyriol, yn sobr, in the fear of God; duly conac mewn ofn Duw; gan ddyledus sidering the causes for which syniaw er mwyn pa achosion yr atrimony was ordained. ordeiniwyd Priodas.

Yn gyntaf, Hi a ordeiniwyd First, It was ordained for the er ynnill plant, i'w meithrin yn procreation of children, to be ofn ac addysg yr Arglwydd, ac brought up in the fear and nurer moliant i'w Enw sanctaidd ture of the Lord, and to the ef.

praise of his holy Name. Yn ail, Hi a ordeiniwyd yn

Secondly, It was ordained for ymwared yn erbyn pechod, ac i a remedy against sin, and to aymogelyd rhag godíneb; megis void fornication; that such perag y byddo i'r cyfryw rai nad oes sons as have not the gift of coniddynt roddiad i ymgynnal, allu tinency might marry, and keep prïodi, a'u cadw eu hunain yn themselves undefiled members ddihalogion aelodau corph Crist. of Christ's body.

Yn drydydd, Hi a ordeiniwyd Thirdly, It was ordained for er cyd-gymdeithas â'u gilydd, a'r the mutual society, help, and cymmorth a'r diddanwch a ddy- comfort, that the one ought to lai'r naill ei gael gan y llall, yn have of the other, both in prosgystal mewn hawddfyd ac adfyd: perity and adversity. Into which i'r hon sanctaidd ystâd y mae'r holy estate these two persons ddeuddyn presennol hyn wedi present come now to be joined. dyfod yr awrhon i ymgyssylltu. Therefore if any man can shew Herwydd paham, os gŵyr neb any just cause, why. they may un achos cyfiawn, fel na ellir yn not lawfully be joined togegyfreithlawn eu cyssylltu hwy ther, let him now speak, or y'nghŷd, dyweded yr awrhon, else hereafter for ever hold his neu na ddyweded byth rhagllaw. peace. 1 A chan grybwyll hefyd wrth y rhai 1 And also, speaking unto the persons a brioder, efe a ddywaid,

that shall be married, he shall say, YR i wyt ti' yn erchi ac yn I asce will answer at the dread

Require and charge you both,

N 5

« AnteriorContinuar »