Imágenes de páginas
PDF
EPUB

hwn a gymmero ei Enw ef yn him guiltless that taketh his ofer.

Name in vain. IV. Cofia gadw yn sanctaidd IV. Remember that thou keep y dydd Sabbath. Chwe diwrnod holy the Sabbath-day. Six days y gweithi, ac y gwnai dy holl shalt thou labour, and do all waith ; eithr y seithfed dydd yw that thou hast to do; but the Sabbath yr Arglwydd dy Dduw. seventh day is the Sabbath of Ar y dydd hwnnw na wna ddim the Lord thy God. In it thou gwaith, tydi, na'th fab, na'th shalt do no manner of work, ferch, na'th was, na'th forwyn, thou, and thy son, and thy na'th anifail, na'r dyn dïeithr daughter, thy man-servant, and a fyddo o fewn dy byrth. Canys thy maid-servant, thy cattle, and mewn chwe diwrnod y gwnaeth the stranger that is within thy yr Arglwydd nêf a daear, y gates. For in six days the Lord môr, ac oll y sydd ynddynt, ac made heaven and earth, the sea, a orphwysodd y seithfed dydd: and all that in them is, and o herwydd paham y bendithiodd rested the seventh day; whereyr Arglwydd y seithfed dydd, ac fore the Lord blessed the seventh a'i sancteiddiodd ef.

day, and hallowed it. V. Anrhydedda dy dad a'th V. Honour thy father and fam; fel yr estyner dy ddyddiau thy mother, that thy days may ar y ddaear yr hon a rydd yr be long in the land which the Arglwydd dy Dduw i ti.

Lord thy God giveth thee. VI. Na ladd.

VI. Thou shalt do no murder. VII. Na wna odineb.

VII. Thou shalt not commit

adultery. VIII. Na ladratta.

VIII. Thou shalt not steal. IX. Na ddwg gam dystiolaeth IX. Thou shalt not bear false yn erbyn dy gymmydog. witness against thy neighbour.

X. Na chwennych dy dy gym X. Thou shalt not covet thy mydog, na chwennych wraig dy neighbour's house, thou shalt gymmydog, na'i was, na'i for- not covet thy neighbour's wife, wyn, na'i ých, na’i asyn, na dim nor his servant, nor his maid, a'r sydd eiddo.

nor his ox, nor his ass, nor any

thing that is his. Gofyn. Beth yr wyt ti yn ei Question. What dost thou ddysgu yn bennaf wrth y Gor- chiefly learn by these commandchymmynion hyn?

ments ? Atteb. Yr ydwyf yn dysgu dau Answer. I learn two things: beth: fy nyled tuagat Dduw, a’m my duty towards God, and my dyled tuagat fy Nghymmydog. duty towards my Neighbour.

Gofyn. Pa beth yw dy ddyled Question. What is thy duty tuagat Dduw ?

towards God? Atteb. Fy nyled tuagat Dduw Answer. My duty towards yw, credu ynddo, ei ofni, a'i God, is to believe in him, to garu â'm holl galon, â'm holl fear him, and to love him with feddwl, à'm holl enaid, ac a'm all my heart, with all my mind, holl nerth; ei addoli ef, dïolch with all my soul, and with all iddo, rhoddi fy holl ymddiried my strength; to worship him, ynddo, galw arno, anrhydeddu to give him thanks, to put my ei Enw sanctaidd ef, a'i Air, a'i whole trust in him, to call upon

2

wasanaethu yn gywir holl him, to honour his holy Name ddyddiau fy mywyd.

and his Word, and to serve him

truly all the days of my life. Gofyn. Pa beth yw dy ddyled Question. What is thy duty tuagat dy Gymmydog ?

towards thy Neighbour ? Åtteb. Fy nyled tuagat fy Answer. My duty towards Nghymmydog yw, ei garu fel f my Neighbour, is to love him fy hun, a gwneuthur i bob dyn as myself, and to do to all megis y chwennychwn iddo men, as I would they should wneuthur i minnau. Caru' o do unto me: To love, honour, honof, anrhydeddu, à chym- and succour my father and momorth, fy nhad a’m mam._An- ther: To honour and obey the rhydeddu ac ufuddhâu i'r Bren- King, and all that are put in hin a'i Swyddogion. Ymddar- authority under him: To subostwng i'm holl Lywiawdwŷr, mit myself to all my governDysgawdwýr, Bugeiliaid ys- ours, teachers, spiritual pastors prydol, ac #thrawon. Ymddwyn and masters : To order myself o honof yn ostyngedig, gan lowly and reverently to all my berchi pawb o'm gwell. Na betters: To hurt no body by wnelwyf niweid i neb ar air na word nor deed : To be true gweithred. Bod yn gywir ac yn and just in all my dealing: uniawn ym mhobpeth a wnelwyf. To bear no malice nor hatred Na bo na châs na digasedd yn in my heart : To keep my fy nghalon i neb. Cadw o honof hands from picking and stealfy nwylaw rhag chwilenna a ing, and my tongue from evillladratta, a’m tafod rhag dywed- speaking, lying, and slanderyd celwydd, cableiriau, na drwg ing: To keep my body in temabsen. Cadw fy nghorph mewn perance, soberness, and chascymhedroldeb, sobrwydd, a di- tity: Not to covet nor desire weirdeb. Na chybyddwyf ac na other men's goods; but to learn ddeisyfwyf ddá na golud neb and labour truly to get mine arall; eithr dysgu a llafurio yn own living, and to do my gywir i geisio ynnill fy mywyd, duty in that state of life, unto ac i wneuthur a ddylwyf, ym which it shall please God to mha ryw fuchedd bynnag y call me. rhyngo-bodd i Dduw fy ngalw.

Catec. Fy anwyl blentyn, Catechist. My good Child, gwybydd hyn yma, nad wyt ti know this, that thou art not abl i wneuthur y pethau hyn o able to do these things of thyhonot dy hun, nac i rodio yng self, nor to walk in the ComNgorchymmynion Duw, nac i'w mandments of God, and to wasanaethu ef, heb ei hyspysol serve him, without his special râs ef; yr hwn sydd raid i ti grace ; which thou must learn ddysgu yn wastad ymoralw am at all times to call for by dilidano trwy ddyfal Weddi

. Gan gent prayer. Let me hear there-
hynny moes i mi glywed a fore, if thou canst say the Lord's
fedri di ddywedyd Gweddi yr Prayer.
Arglwydd.
Atteb.

Answer.
VIN

UR
nefoedd; Sancteiddier dy heaven, be thy

N

Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Meg- Thy will be done in earth, As is y mae yn y nefoedd. Dyro i it is in heaven. Give us this ni heddyw ein bara beunyddiol. day our daily bread. And forA maddeu i ni ein dyledion, Fel give us our trespasses, As we fory maddeuwn ni i'n dyledwýr. give them that trespass against Ac nac arwain ni i brofedigaeth; us. And lead us not into temptEithr gwared ni rhag drwg. ation; But deliver us from evil. Amen.

Amen. Gofyn. Pa beth yr wyt ti yn Question. What desirest thou ei erchi ar Dduw yn y Weddi of God in this Prayer ? hon?

Atteb. Yr ydwyf yn erchi ar fy Answer. I desire my Lord Arglwydd Dduw ein Tad nefol, God our heavenly Father, who yr hwn

yw rhoddwr pob daioni, is the giver of all goodness, to ddanfon ei râs arnaf, ac ar yr send his grace unto me, and holl bobl ; fel y gallom ei an to all people; that we may rhydeddu ef, a'i wasanaethu, ac worship him, serve him, and ufuddhâu iddo megis y dylem. obey him, as we ought to do. Ac yr wyf yn gweddïo ar Dduw, And I pray unto God, that he ddanfon i ni bob peth angen- will send us all things that be rheidiol, yn gystal i'n heneidiau needful both for our souls and ac i'n cyrph; a bod yn drugarog bodies; and that he will be wrthym, a maddeu i ni ein merciful unto us, and forgive pechodau ; a rhyngu bodd iddo us our sins; and that it will ein cadw' a'n hymddiffyn ym please him to save and des mhob perygl ysprydol a chorph- fend us in all dangers ghostly orol ; a chadw o hono nyni and bodily, and that he will rhag pob pechod, ac anwiredd, a keep us from all sin and wickrhag ein gelyn ysprydol, a rhag edness, and from our ghostly angau tragywyddol. A hyn yr enemy, and from everlasting ydwyf yn ei obeithio y gwna efe death. And this I trust he will o'i drugaredd a'i ddaioni, trwy do of his mercy and goodness, ein Harglwydd Iesu Grist: ac through our Lord Jesus Christ. am hynny yr wyf yn dywedyd, And therefore I say, Amen, So Amen. Poed gwir.

be it.
Gofyniad.

Questions
А

COW many Sacraments hath
iodd Crist
yn ei Eglwys ?

Church? Atteb. Dau yn unig, megis yn

Answer. Two only, as genegyffredinol yn anghenrhaid i rally necessary to salvation, that lachawdwriaeth; sef, Bedydd, is to say, Baptism, and the Supa Swpper yr Arglwydd.

per of the Lord. Gofyn. Pa beth yr wyt ti yn Question. What meanest thou ei ddeall wrth y gair hwn, $a- by this word Sacrament? crament?

Atteb. Yr wyf yn deall arwydd Answer. I mean an outward gweledig oddiállan o râs yspryd- and visible sign of an inward ol oddifewn, a roddir i ni; yr and spiritual grace given unto hwn a ordeiniodd Crist ei hun, us, ordained by Christ himself,

megis modd i ni i dderbyn y grâs as a means whereby we receive hwnnw trwyddo, ac i fod yn wystl the same, and a pledge to assure i'n sicrhâu ni o'r grâs hwnnw. us thereof.

Gofyn. Pa sawl rhan y sydd Question. How many parts mewn Sacrament?

are there in a Sacrament?. Atteb. Dwy: yr arwydd gwel Answer. Two; the outward edig oddiallán, a'r grås yspryd- visible sign, and the inward ol oddifewn.

spiritual grace. Gofyn. Pa beth yw'r arwydd Question. What is the outgweledig oddiallan, neu'r ffurf, ward visible sign or form in yn y Bedydd ?

Baptism? Åtteb. Dwfr: yn yr hwn y Answer. Water; wherein the bedyddir un, Yn Enw'r Tad, person is baptized In the Name a'r Mab, a'r Yspryd Glan. of the Father, and of the Son,

and of the Holy Ghost. Gofyn. Pa beth yw'r grâs Question. What is the inward ysprydol oddifewn?

and spiritual grace? Aiteb. Marwolaeth i bechod, a Answer. A death unto sin, genedigaeth newydd i gyfiawn- and a new birth unto righteousder: canys gan ein bod ni wrth ness: for being by nature born naturiaeth wedi ein geni mewn in sin, and the children of · pechod, ac yn blant digofaint, wrath, we are hereby made the trwy Fedydd y gwnair ni yn children of grace. blant grâs.

Gofyn. Pa beth a ddisgwylir Question. What is required of gan y rhai a fedyddier?

persons to be baptized ? Atteb. Edifeirwch, trwy'r hon Answer. Repentance, whereby y maent yn ymwrthod â phech- they forsake sin; and Faith, od; a Ffydd, trwy'r hon y maent whereby they stedfastly believe yn ddiysgog yn credu addewid- the promises of God made to ion Duw y rhai a wnair iddynt them in that Sacrament. yn y Sacrament hwnnw.

Gofyn. Paham wrth hynny y Question. Why then are Inbedyddir Plant bychain, pryd fants baptized, when by reason nas gallant o herwydd eu hieu- of their tender age they cannot engctid gyflawni'r pethau hyn? perform them? Atteb. Oblegid eu bod yn

Answer. Because they promise addaw pob un o'r ddau trwy eu them both by their Sureties ; Mechniau; yr hwn addewid, which promise, when they come pan ddelont i oedran, y maent to age, themselves are bound to hwy eu hunain yn rhwym i'w perform. gyflawni.

Gofyn. Paham yr ordeiniwyd Question. Why was the SaSacrament Swpper yr Arglwydá? crament of the Lord's. Supper

ordained ? Atteb. Er mwyn tragywydd Answer. For the continual ol gof am aberth dïoddefaint remembrance of the sacrifice of marwolaeth Crist, a'r llesâd yr the death of Christ, and of the ydym ni yn ei dderbyn oddi. benefits which we receive therewrtho.

aby. Gofyn. Pa beth yw y rhan Question. What is the out

oddiallan, neu'r arwydd, yn ward part or sign of the Lord's Swpper yr Arglwydd ?

Supper? Atteb. Bara a Gwîn, y rhai a Answer. Bread and Wine, orchymmynodd yr Arglwydd eu which the Lord hath commandderbyn.

ed to be received. Gofyn. Pa beth ywy rhan oddi Question. What is the inward fewn, neu'r peth a arwyddocèir? part, or thing signified?

Atteb. Corph a Gwaed Crist; Answer. The Body and Blood y rhai y mae'r ffyddloniaid yn of Christ, which are verily and wîr ac yn ddïau yn eu cym- indeed taken and received by meryd ac yn eu derbyn, yn the faithful in the Lord's SupSwpper yr Arglwydd.

per. Gofyn. Pa lesad yr ydym ni Question. What are the beyn ei gael wrth gymmeryd y nefits whereof we are partakers Sacrament hwn?

thereby? Atteb. Cael cryfhâu a diddanu Answer. The strengthening ein heneidiau trwy Gorpha and refreshing of our souls by Gwaed Crist, megis y mae'n the Body and Blood of Christ, cyrph yn cael trwy'r Bara a'r as our bodies are by the Bread Gwîn.

and Wine. Gofyn. Pa beth sy raid i'r rhai Question. What is required of a ddel i Swpper yr Arglwydd ei them who come to the Lord's wneuthur?

Supper? Atteb. Eu holi eu hunain, a Answer. To examine them. ydynt hwy yn wir edifeiriol am selves, whether they repent them eu pechodau a aeth heibio, ac truly of their former sins, stedyn sicr amcanu dilyn buchedd fastly purposing to lead a new newydd; a oes ganddynt ffydd life; have a lively faith in God's fywiol yn nhrugaredd Duw mercy through Christ, with a trwy Grist, gydâ dïolchus gof thankful remembrance of his am ei angau ef; ac a ydynt hwy death; and be in charity with mewn cariad perffaith â phob all men. dyn. | Bid i Gurad pob Plwyf yn ddiesgeulus ar y Suliau a'r Gwyliau, ar ol y

ail Lith o'r Gosper, ddysgu ar osteg yn yr Eglwys, a holi cynnifer o Blant ei Blwyf ag a ddanfoner atto, megis y tybio efe fod yn gymhesur, yn rhyw

barth o'r Catechism hwn. 1 A bid i bob Tad, a Mam, a phob Perchen Tylwyth, beri i'w Plant, i'w

Gwasanaeth-ddynion, ac i'w Prentisiuid (y rhai ni ddysgasant eu Cate. chism (ddyfod i'r Eglwys ar yr amser gosodedig, a gwrando yn ufudd, a bod wrth lywodraeth y Curad, hyd oni ddarffo iddynt ddysgu pob peth a'ry

sydd yma wedi ei osod i'w ddysgu ganddynt. 1 Cyn gynted ag y delo Plant i Oedran cymhedrol, ac y medront ddywedyd,

yn Iaith eu Mam, Fannau'r Ffydd, Gweddi yr Arglwydd, a'r Deg Gorchymmyn; a hefyd medru o honynt atteb i Ymofynion eraill y Catechism byr yma ; yna y dygir hwy at yr Esgob. Ac i bob un o honynt y bydd Tad-bedydd, neu Fam-fedydd, megis yn Dyst o'u Conffirmasizon. 4 X pha bryd bynnag y rhoddo yr Esgob hyspysrwydd am ddwyn Plant

atto im Čonfirmio, Curad pob Plwyf a ddwg neu a ddenfyn yn ysgrif, enedig dan ei law, Enwau y rhai oll o fewn ei Blwyf, ag å dybio efe fod yn gymmwys i'w cyflwyno ir Esgob, i'w Conffirmio. Ac os yr Esgob a'u gwel hwynt yn gymmeradwy, efe a'u Conffirmia hwynt yn y Drefn yn canlyn.

[ocr errors][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »