Imágenes de páginas
PDF
EPUB

H9 holl ddoethineb, y

FOLL-alluog Dduw, ffynnon Altain of all wisdom, who

LMIGHTY God, the founyr wyt yn gwybod ein hangenrheid- knowest our necessities before iau cyn eu gofynom, a'n han we ask, and our ignorance in wybodaeth yn gofyn; Ni a atto- asking ; We beseech thee to lygwn i ti, dosturió wrth ein have compassion upon our infirgwendid; a'r pethau hynny y mities; and those things, which rhai oblegid ein hannheilyng- for our unworthiness we dare dod ni feiddiwn, ac oblegid ein not, and for our blindness we dallineb ni fedrwn eu gofyn, fod cannot ask, vouchsafe to give yn deilwng gennyt eu rhoddi us, for the worthiness of thy

ni, er teilyngdod dy Fab Iesu Son Jesus Christ our Lord. Grist ein Harglwydd. Amen. Amen. HOLL-alluog Dduw, yr hwn

promised to hear the petiion

у rhai a ofynant yn Enw dy tions of them that ask in thy Fab; Ni a attolygwn i ti ostwng Son's Name; We beseech thee yn drugarog dy glustiau attom mercifully to incline thine ears ni, y rhai a wnaethom yr awrhon to us that have made now our ein gweddïau a'n herfyniau at- prayers and supplications unto tat; a chaniattâ am y pethau thee; and grant, that those hyn a archasom yn ffyddlawn things, which we have faithfulyn ol dy ewyllys, eu caffael o ly asked according to thy will, honom yn hollol, i borthi ein may effectually be obtained, to hangen, ac er eglurhâu dy ogon- the relief of our necessity, and iant; trwy Iesu Grist ein Har- to the setting forth of thy gloglwydd. Amen.

ry; through Jesus Christ our Lord. Amen.

a addewaist wrando circm ALMIGHTY God, who hast

| Ar y Suliau a'r Groyliau eraill (oni bydd Cymmun) y dywedir y cwbl a'r a osodwyd ar y Cymmun, hyd ddiwedd y Weddi gyffredin (Dros holl Ystad Eglwys

Grist yn milwrio yma ar y ddaear ac un neu ychwaneg o'r Colectau a adroddwyd uchod, gan ddibennu â'r Fendith. | Ac ni bydd gwasanaethu Supper yr Arglwydd, oddieithr bod nifer cym

mwys o bobl i gymmuno gyda'r Offeiriad, fel y gwelo efe fod yn iawn. Ac oni bydd mwy nag ugein-nyn yn y Plwyf, o bwyl i gymmeryd y Cymmun, etto ni bydd un Cymmun, oni bydd pedwar, neu dri o'r lleiaf

gymmuno gyda'r Öffeiriad. ( Ac mewn Eglwysydd Cadeiriol, Colegol, a Cholegau, lle byddo llawer o

Offeiriaid, a Diaconiaid, cymmerant hwy oll y Cymmun gyda'r Offeiriad

bob Sul o'r lleiaf, oni bydd ganddynt achos rhesymmol i'r gwrthwyneb. | Ac er dilëu pob Achos o Ymryson ac Ofergoel y sydd, neu a allo fod, gan neb yn y Bara a'r Gwin; efe a wasanaetha bod y Bara yn gyfryw ag y sydd arferedig i'w fwytta ; eithr y Bara Gwenith gorcu a'r puraf ag a

aller ei gael yn gymmwys. | Ac os bydd dim o'r Bara a'r Gwin heb ei gyssegru dros ben, y Curad a'i caiff iddo ei hun ; eithr os bydd dim o'r hyn a gyssegrwyd y'ngweddill

, ni ddygir dim o hono allan o'r Eglwys; eithr yr Öffeiriad, a chyfryro eraill

Cymmunwúr ag a eilw efe atto y pryd hwnnw, a fwyttánt ae a yfant yr

unrhyw, trwy barch, yn ébrwydd ar ol y Fendith. [ Y Bara a'r Gwîn i'r Cymmun a barottöir gan y Curad a Wardeniaid

yr Eglwys ar gost y Plwyf.

Nodwch hefyd, Bod i bob Plwyfol gymmuno o'r lleiaf dair gwaith yn y flwyddyn ; ac o hynny bod

Pasc yn un. A’r Pasc bob blwyddyn, bodi bob Plwyfol gyfrif á i Berson, Ficer, neu ei Gurad, neu ei Brocurator neu ei Brocuratoriaid ; a thalu iddynt, nen iddo ef, yr holl Ddyledion Eglwysig a fo'n arferedig yn ddyledus yna, ar yr umser hwnnw i'w talu. Pan orphener Gwasanaeth Duw, yr Arian a roddwyd ar yr Offrymiadau a ddosperthir i ryw Wasanaeth duwiol a chardodol, fel y bo i'r Gweinidog a Wardeniaid yr Eglwys weled yn gymmwys. Os hwy ni chyitunant yn hynny, dosparther hwynt fel y trefno'r Ordinari.

“yr as

LE yr ordeinir yn y Gwasanaeth hwn o Finistriad Swpper yr Arglwydd, a ordeiniwyd ar feddwl da; sef, yn arwyddocâd 'o'n hufudd a'n diolchgar gydnabod o ddoniau daionus Crist a roddir ynddo i bob Cymmunwr addas, ac er gochelyd y cyfryw halogedigaeth ac annhrefn yn y Cymmun bendigedig, ag a allai heb hyn ddigwyddo) er hynny, fél na bo i neb, naco anwybodaeth a gwendid, gam-gymmeryd, nac o falais a chyndynrwydd, anurddo'r arwydd hon o benlinio; hyspysir yma, Na feddylir trwy hyn, ac na ddylid gwneuthur dim addoliad nae i Fara a Gwin y Sacrament a gymmerir yno yn gorphorol, nac i neb rhyw Gydrycholdeb corphorol o anianol Gnawd a Gwaed Crist. Canys y mae Bara a Gwin y Sacrament yn aros yn wastad yn eu gwîr anianol ddefnyddiau, fel nad aller eu haddoli (canys hyn a fyddai Eilun-addoliad, i'w ffieiddio gan bob Cristion ffyddlawn) Ac y mae Corph a Gwaed anianol ein Iachawdwr Crist yn y nef; ac nid yma; canys ni chyd-saif fod Corph Crist yn wr anianol, a'i fod ar yr un amser o fewn ychwaneg o fannau nag un.

PLANT BYCHAIN,

I'W ARFER YN YR EGLWYS.

Fedyddiwyd y Plentyn hwn Hready baptized, or no?

Rhybuddier y bobl, fod yn gymhesuraf na wasanaether y Bedydd namyn ar Suligu, a Dyddiau Gwyliau eraill, pan fyddu'r nifer mwyaf o'r bobl yn dyfod y'nghúd: yn gystal er mwyn bod i'r Gynnulleidfa yno yn bresennol dystiolaethu derbyniad y sawl a fedyldier yr amser hwnnw i nifer Eglwys Grist, a hefyd oblegid ym Medydd rhai bychain, bod i bob dyn a fo yno yn bresennol alw i'w gof ei broffes ci hun a wnaeth i Dduw yn ei Fedydd. Herwydd hynny hefyd y mae'n gymhesur, bod Gwasanaeth y Bedydd yn y iaith gyffredin. Ac er hyn yma oll (os bydd angenrheidiol) fe a ellir bedyddio rhai bychain ar bob dydd urall. A noda, Y bydd i bob Plentyn Gwrryw a fedyddier_ddau Dad-bedydd, ac un Fam-fédydd; ac i boi Plentyn Benyw, un Tad-bedydd, a dwy

Fam.fedydd. | Pan fyddo Plant i'w bedyddio, fe ddylai eu Tadau roddi rhybudd dros nos, neu y bore cyn dechreu'r Foreol Weddi, i'r Curad. Bydded y Tadau.bedydd, a'r Mammau-bedydd, a'r Bobl, yn barod wrth ? Bedydd. fan, naill ai yn y man ar ol y Llith ddiwaethaf ar y Foreol Weddi, neu ynte yn y man ar ol y Llith ddiwaethaf ar y Brydnhawnol Weddi, megis y gosodo'r Curad, yn ol ei ystyriaeth ei hun. A'r Offeiriad yn dyfod at y Bedyddfan (yr hwn a lenwir yr amser hwnnw a Dwfr glân) ac yn sefyll yno, a ddywaid, A

CATH this Child been aleisoes, ai na fedyddiwyd ? ready Os attebant, Na ddo; yna aed yr If they answer, No: Then shall Offeiriad rhagddo, fel y mae'n can. the Priest proceed as followeth. FY Y ngharedigion anwyl, yn EARLY beloved, foras

gymmaint ag ymddwyn a geni pob dyn mewn pechod, a ceived and born in sin ; and bod ein Iachawdwr Crist yn that our Saviour Christ saith, dywedyd, Na ddichon neb gael None can enter into the kingmyned i mewn i deyrnas Duw, dom of God, except he be reoddieithr ei ad-genhedlu a'i eni generate and born anew of Waef o newydd o ddwfr ac o'r Ys- ter and of the holy Ghost; I pryd Glần; Attolwg yr wyf i beseech you to call upon God chwi alw ar Dduw Dad, trwy the Father, through our Lord ein Harglwydd Iesu Grist, ar Jesus Christ, that of his bounfod iddo o'i ddaionus drugaredd teous mercy he will grant to ganiattâu i'r Plentyn hwn y peth this Child that thing which by trwy nerth natur ni all ddyfod nature he cannot have; that he iddo, gael ei fedyddio â dwfr ac may be baptized with Water and â'r Yspryd "Glãn, a'i dderbyn the holy Ghost, and received ini lân Eglwys Crist, a bod yn to Christ's holy Church, and be aelod bywiol o'r unrhyw. made a lively member of the same. 1 Yna y dywaid yr Offeiriad,

Then shall the Priest suy,
Gweddïwn.
TOLL-alluog a thragywyddol

Dduw, yr hwn o'th' fawr God, who of thy great

lyn.

Let us pray.

AL ,

drugaredd a gedwaist Noah a'i mercy didst save Noah and his deulu yn yr Arch rhag eu cyfr- family in the ark from perishing golli gan ddwfr; a hefyd a by water; and also didst safely dywysaist yn ddïangol blant yr lead the children of Israel thy Israel dy bobl trwy'r Môr Coch, people through the Red Sea, gan arwyddocâu wrth hynny dy figuring thereby thy holy Baplân Fedydd; a thrwy Fedydd tism ; and by the Baptism dy garedig Fab Iesu Grist yn of thy well-beloved Son Jesus afon Iorddonen a sancteiddiaist Christ, in the river Jordan, didst ddwfr, er dirgel olchedigaeth sanctify Water to the mystical pechodau ; Attolygwn i ti, er dy washing away of sin ; We beaneirif drugareddau, edrych o seech thee, for thine infinite honot yn drugarog ar y Plentyn mercies, that thou wilt mercihwn ; ei lanhâu a'i sancteiddio fully look upon this Child; wash â'r Yspryd Glân: fel, wedi iddo him and sanctify him with the gael ei wared oddiwrth dy lîd, holy Ghost; that he, being deliy derbynier ef i arch Eglwys vered from thy wrath, may be Crist; a chan fod yn gadarn received into the ark of Christ's mewn ffydd, yn llawen gan Church; and being stedfast in obaith, ac wedi ymwreiddio faith, joyful through hope, and y'nghariad perffaith, allu o hono rooted in charity, may so pass fordwyo felly dros donnau'r byd the waves of this troublesome trallodus hwn, fel y delo o'r world, that finally he may come diwedd i dîr y bywyd tragy to the land of everlasting life, wyddol, yno i deyrnasu gydâ there to reign with thee world thi heb drangc na gorphen; trwy without end ; 'through Jesus lesu Grist ein Harglwydd. Amen. Christ our Lord. Amen.

OL L-alluog

Dduw, porth pob anghen- A God, the aid of all that og, noddwr pawb a gilio attat am need, the helper of all that flee gynhorthwy, bywyd y rhai a to thee for succour, the life of gredant, a chyfodiad y meirw; them that believe, and the reYr ým yn galw arnat dros y surrection of the dead; We call Dyn-bychan yma, ar iddo, yn upon thee for this Infant, that dyfod i'th lân Fedydd, gael der- he, coming to thy holy Baptism, byn maddeuant o'i bechodau, trwy may receive remission of his sins ad-enedigaeth ysprydol. Derbyn by spiritual regeneration. Reef, Arglwydd, megis yr addew- ceive him, O Lord, as thou hast aist trwy dy garedig Fab, gan promised by thy well-beloved ddywedyd, Gofynwch, a rhoddir Son, saying, Ask, and ye shall i chwi; ceisiwch, a chwi a have; seek, and ye shall find; gewch; curwch, ae fe a agorir i knock, and it shall be opened chwi. Felly yn awr dyro i ni, unto you: So give now unto us a ni yn gofyn; par i ni gael, a that ask; let us that seek find; ni yn ceisio'; agor y porth i ni, open the gate unto

us that sy yn curo : fel y mwynhâo'r knock; that this Infant may enDyn-bychan yma dragywyddol joy the everlasting benediction of fendíth dy nefol olchiad, ac y thy heavenly washing, and may delo i'r deyrnas dragywyddol, yr come to the eternal kingdom hon a addewaist trwy Grist ein which thou hast promised by Harglwydd. Amen.

Christ our Lord. 'Āmen

come

unto

Yna y bobl a safant ar eu traed, Then shall the people stand up, and a'r Offeiriad a ddywaid,

the Priest shull say, Gwrandewch ar eiriau'r Efengyl Hear the words of the Gospel,

a ysgrifenodd Sant Marc, yn y written by Saint Murk, in the ddegfed Bennod, a'r drydedd tenth Chapter, at the thirAdnod ar ddeg

teenth Verse. H

W Y a ddygasant blant T den bron Christ, that he

bychain at Grist, fel y cy-' ffyrddai efe â hwynt: a'r disgybl- should touch them; and his ion a geryddasant y rhai oedd disciples rebuked those that yn eu dwyn hwynt. A'r Iesu, brought them. But when Jesus pan welodd hynny, a fu anfodd saw it, he was much displeased, fawn, ac a ddywedodd wrthynt, and said unto them, Suffer the Gadêwch i blant bychain ddy- little children to fod attaf fi, ac na waherddwch me, and forbid them not; for iddynt : canys eiddo y cyfryw of such is the kingdom of God. rai yw teyrnas Duw. Yn wîr Verily I say unto you, Whosomeddaf i chwi, Pwy bynnag ni ever shall not receive the kingdderbynio deyrnas Duw fel dom of God as a little child, he dyn-bach, nid å efe i mewn iddi. shall not enter therein. And Ac efe a'u cymmerodd hwy yn ei he took them up in his arms, freichiau, ac a roddes ei ddwy- put his hands upon them, and law arnynt, ac a'u bendithiodd. blessed them.

Ar ol darllain yr Efengyl, y traeth After the Gospel is read, the Mina'r Gweinidog y Cyngor byr yma

ister shall make this brief Exhortaar eiriau'r Efengyl.

tion upon the words of the Gospel. Y Caredigion, chwi a glywch BELOVED: we hear in this Iachawdwr Crist, yn gorchym- Saviour Christ, that he commyn dwyn Plant atto; pa wedd manded the children to be y ceryddodd efe y rhai a fyn- brought unto him; how he nasai eu cadw oddiwrtho; pa blamed those that would have wedd y cynghora efe i bob dyn kept them from him ; how he ganlyn eu gwiriondeb hwy. Ýr exhorteth all men to follow their ydych chwi yn deall, wrth ei innocency. Ye perceive how by agwedd ef a'i weithred, modd y his outward gesture and deed dangosodd ei ewyllys da iddynt: he declared his good will toward canys efe a'u cofleidiodd hwy yn them; for he embraced them ei freichiau, efe a roddodd ei in his arms, he laid his hands ddwylaw arnynt, ac a'u bendith- upon them, and blessed them. iodd hwynt. Nac amheuwch gan Doubt ye not therefore, but hynny, eithr credwch yn ddifrif, earnestly believe, that he will y cymmer efe yr un ffunud yn likewise favourably receive this amyneddgar y Dyn-bychan yma; present Infant; that he will emy cofleidia efe ef â breichiau ei brace him with the arms of his drugaredd, y dyry iddo fendith mercy; that he will give unto y bywyd' tragywyddol, ac y him the blessing of eternal life, gwna efe ef yn gyfrannog o'i and make him partaker of his ddidrange deyřnas. o herwydd everlasting kingdom. Wherepaham, gan ein bod ni yn credu fore we being thus persuaded of

« AnteriorContinuar »