Imágenes de páginas
PDF
EPUB

(a) Yma

eiriad y Ddysy! i'w dalwylun.

(a) Here the

« dyr y Bara,

[ocr errors]

(c) And here to

holl Fara.

on all the Bread.

a

he (d)

(d) Here he does to take the Cup into his hand :

(e) Ac yma y

aidd Ordinhad dy Fab Iesu Grist creatures of bread and wine, ein Iachawdwr, er cofam ei according to thy Son our Sac angau a'i ddïoddefaint, allu bod viour Jesus Christ's holy inyn gyfrannogion o’i fendigedig stitution, in remembrance of Gorph a'i Waed : yr hwn, ar his death and passion, may be y nos honno y bradychwyd, partakers of his most blessed

(a) a gymmerth fara; Body and Blood: who, in the symmer yr old ac wedi iddo ddiolch, same night that he was betray

(b) efe a'i torrodd, ac ed, (a) took Bread ; (b) Ac yma efe a'i rhoddes i'w ddis- and, when he had the comparteno tinde

gyblion, gan ddy- given thanks, (b) he his hande wedyd,Cymmerwch, bwyttêwch; brake it, and gave it break the Bread: (c) hwn

yw fy to his disciples, saying, Take, dyd di lanar yr Nghorph yr hwn yr eat, (c) this is my

ydys yn ei roddi Body which is given lay his hund up. drosoch: gwnewch hyn er cof for you: Do this in am danaf. Yr un modd gwedi remembrance of me. Likewise

after (d) Yma y cym. swpper, (d) efe

supper met een cruppan gymmerth y cwp- took the Cup; and,

pan; ac wedi iddo when he had given ddïolch, efe a'i rhoddes iddynt, thanks, he gave it to them, gan ddywedyd, Yfwch o hwn saying, Drink ye all of this;

bawb; canys hwn(e) for this (e) is my de gestione completion yw fy Ngwaed o'r Blood of the New lay his hand tips neu Fragon yn Testament Newydd, Testament, which is (be it Thalice or Gwin" Ko gyn yr hwn yr ydys yn shed for you and for there is any winke

ei dywallt drosoch, a many for the remis- to be consecrated. thros lawer, er maddeuant pech- sion of sins: Do this, as oft odau: gwnewch hyn, cynnifer as ye shall drink it, in rememgwaith ag ei hyfoch, er "cof am brance of me. Amen. danaf. Amen.

Yna y Gweinidog a gymmer y ( Then shall the Minister first re. Cymmun yn gyntaf yn y ddau ceive the Communion in both kinds tyw, ei hun; ac yna'r â ym mlaen himself, and then proceed to deliver i roddi'r unrhyw i'r Esgobion, the same to the Bishops, Priests, Offeiriaid, a Diaconiaid, yr un and Deacons, in like manner, (if modd (os bydd yr un yn bresennol) any be present,) and after that to ac wedi hynny i'r bobl hefyd mewn the people also in order, into their trefn, i'r dwylaw, a phawb yn os hunds, all mcekly kneeling. And, tyngedig ar eu gliniau. phan

when he delivereth the Bread to roddo'r Bara i bob un, efe a ddywaid, any one, he shall say,

CORPH ein Harglwydd Iesu THE Body of our Lord Jesus drosot ti, à gadwo dy gorph thee, preserve thy body

and soul a'th enaid i fywyd tragywyddol. unto everlasting life. "Take and Cymmer a bwytta hwn, er cof eat this in remembrance that farw o Grist drosot ti, ac ymborth Christ died for thee, and feed on arno yn dy galon trwy ffydd, him in thy heart by faith with gan roddi diolch.

thanksgiving | A'r Gweinidog a fo yn rhoddi y | And the Minister that delivereth Cwppan i bob un, a ddywaid,

the Cup to any one shall say,

segn.

GWALED ein Hanglwiddle TeriBloodhif hour Lorde Jesus wyd drosot ti

, a gadwo dy gorph thee, preserve thy body and soul a'th enaid i fywyd tragywyddol. unto everlasting life. Drink this Yf hwn, er cof tywallt gwaed in remembrance that Christ's Crist drosot ti, a bydd ddïolch- Blood was shed for thee, and gar.

be thankful. f Os bydd y Bara neu'r Gwîn cys. T If the consecrated Bread or Wine

segredig wedi eu treulio oll cyn cym be all spent before all have commumuno o bawb, cyssegred yr Offeir nicated, the Priest is to consecrate iad ychwaneg yn ol y

dull uchod ; more according to the Form before gan ddechreu ar (Ein Iachawdwr prescribed; beginning at [Qur SaCrist, nos, &'c.) i fendigo'r Bara; viour Christ in the same night, &c. ac ar (Yr un modd gwedi Swpper, for the blessing of the Bread; and &c.] i fendigo'r Cwppan.

at (Likewise after Supper, &c.) for

the blessing of the Cup. Pan fo pawb wedi cymmuno, y q When all have communicated, the Gweinidog a ddychwel at Frordd Minister shall return to the Lord's yr Arglwydd, a thrwy barch a esijd Table, and reverently place upon it arno a fo y'ngweddill o'r Elfennau what remaineth of the consecrated cyssegredig, gan daenu lžain glân Elements, covering the sume with a drostynt.

fair linen cloth. Yna yr Offeiriad a ddywaid Weddi'r Then shall the Priest say the Lord's Arglwydd ; a'r bobl yn adrodd pob Prayer, the

people repeating after Arch o honi ar ei ol ef.

him every Petition. EIN VIN Tad, yr hwn wyt yn y

Fatherart in nefoedd, Sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae yn y nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this day heddyw ein bara beunyddiol. A our daily bread. And forgive maddeu i ni ein dyledion, Fel y us our trespasses, As we forgive maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac them that trespass against us. nac arwain ni i brofedigaeth; And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg: tion; But deliver us from evil: Canys eiddot ti yw'r deyrnas, For thine is the kingdom, The A'r gallu, A'r gogoniant, Yn power, and the glory, For ever oes oesoedd. Amen.

and ever. Amen. f Wedi hynny y dywedir fel y canlyn. After shall be said as followeth. O

Arglwydd, a nefol Dad, yr Lord and heavenly Father,

ydym ni dy ostyngedig weision yn cwbl ddeisyfu ar tirely desire thy fatherly good. dy dadol ddaioni, yn drugarogness mercifully to accept this our dderbyn ein haberth hwn o

sacrifice of praise and thanksfoliant a dïolch ; gan erfyn arnat giving; most humbly beseechyn ostyngeiddiaf ganiattâu, bod, ing thee to grant, that by the trwy ryglyddon ac angau dy Fab merits and death of thy Son JeIesu Grist, a thrwy ffydd yn ei sus Christ, and through faith in waed ef, i ni ac i'th holl Eglwys his blood, we and all thy whole gael maddeuant o'n pechodau, a Church may obtain remission of phob doniau eraillo'iddïoddefaint our sins, and all other benefits ef. Ac yma yr ým yn offrwm ac of his passion. And here we

yn cynhyrchu i ti, O Arglwydd, offer and present unto thee, o ein hunain, ein heneidiau, a’n Lord, ourselves, our souls and cyrph, i fod yn aberth rhesym- bodies, to be a reasonable, holy, mol, sanctaidd, a bywiol, i ti;

gan and lively sacrifice unto thee; attolygu i ti yn ostyngedig, fod i humbly beseeching thee, that all bawb o honom y sy gyfrannogion we, who are partakers of this o'r Cymmun bendigaid hwn, gael holy Communion, may be fulein cyflawni a'th râs ac â'th nefol filled with thy grace and heafendíth. Ac er ein bod ni yn venly benediction. And although annheilwng, trwy ein hamrafael- we be unworthy, through our ion bechodau, i offrwm i ti un manifold sins, to offer unto thee aberth ; etto ni a attolygwn i ti any sacrifice, yet we beseech thee gymmeryd ein rhwymedig ddyl- to accept this our bounden duty ed a'n gwasanaeth hwn; nid gan and service; not weighing our bwyso ein haeddedigaethau, ond merits, but pardoning our ofgan faddeu ein pechodau, trwy fences, through Jesus Christ our Iesu Grist ein Harglwydd; trwy'r Lord; by whom, and with whom, hwn, a chydâ'r hwn, yn undod in the unity of the Holy Ghost, yr YsprydGlân, holl anrhydedd all honour and glory be unto a gogoniant a fyddo i ti, Dad Holl- thee, O Father Almighty, world alluog, yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. Neu hyn.

Or this.
OLL-alluog a byth-
Dduw, yr ydym ni yn dir God, we most heartily

e fawr ddïolch i ti, am fod yn wiw thank thee, for that thou dost gennyt ein porthi ni, y rhai a vouchsafe to feed us, who have gymmerasom yn ddyledus y dir- duly received these holy mystegeledigaethau sancteiddiol hyn, ries, with the spiritual food of ág ysprydol ymborth gwerthfawr- the most precious Body and occaf Gorph a Gwaed dy Fab, ein Blood of thy Son our Saviour Iachawdwr Iesu Grist'; ac wyt Jesus Christ; and dost assure yn ein sicrhâu ni, trwy hynny, us thereby of thy favour and o'th amgeledd ac o’th ddaioni i goodness towards us; and that ni; a'n bod yn wîr aelodau wedi

we are very members incor, ein corpholaethu yn nirgel Gorph porate in the mystical body of dy Fab, yr hwn yw gwŷnfyd- thy Son, which is the blessed edig gynnulleidfa'r holl ffydd- company of all faithful people ; lawn bobl; a’n bod hefyd, trwy and are also heirs through hope obaith, yn etifeddion y Deyrnas of thy everlasting kingdom, by dragywyddol, gan haeddedig- the merits of the most precious aethau gwerthfawroccaf angau a death and passion of thy dear dïoddefaint dy anwyl Fab. Ac Son. And we most humbly yr ým ni yn ostyngeiddiaf yn beseech thee, O heavenly Faattolygu i ti, o nefol Dad, felly ther, so to assist us with thy ein cynnorthwyo ni a'th râs, fel grace, that we may continue yr arhosom yn wastad yn y sanct in that holy fellowship, and do aidd gymdeithas honno, ac y all such good works as thou gwnelom bob rhyw weithred- hast prepared for us to walk oedd da a'r a ordeiniaist ti i niin; through Jesus Christ our rodio ynddynt; trwy Iesu Grist Lord, to whom, with thee and ein Harglwydd, i'r hwn, gydâ the Holy Ghost, be all ho

[graphic]

Gucheldet, at iynoy women

G and in bearth peace, good

thi a'r Yspryd Glân, y bo holl nour and glory, world without
anrhydedd a gogoniant, yn dra- end. Amen.
gywyddol. Amen.

Yna y dywedir, neu y cenir, 9 Then shall be said or sung,
OGONIANT i Dduw yn yr

LORY be to , tangnefedd, ewyllys da i ddyn- will towards men.

We praise ion. Ni a'th folwn, ni a'th thee, we bless thee, we worship fendithiwn, ni a'th addolwn, ni thee, we glorify thee, we give a'th ogoneddwn, i ti y dïolchwn thanks to thee for thy great gloam dy fawr ogoniant, Arglwydd ry, O Lord God, heavenly King, Dduw, Frenhin nefol, Duw Dad God the Father Almighty. Holl-alluog:

Arglwydd, yr unig-genhedl O Lord, the only begotten edig Fab Iesu Grist,

Arglwydd Son Jesu Christ; O Lord God, Dduw, Oen Duw, Fab y Tad, Lamb of God, Son of the Fayr hwn wyt yn dilëu pechodau'r ther, that takest away the sins of byd, trugarhâ wrthym. Ti yr the world, have mercy upon us. hwn wyt yn dilëu pechodau'r Thou that takest away the sins byd, trugarhâ wrthym. Ti yr of the world, have mercy upon hwn wyt yn dilëu pechodau'r us. Thou that takest away the byd, derbyn ein gweddi. Ti sins of the world, receive our yr hwn wyt yn eistedd ar dde- prayer. Thou that sittest at the heulaw Duw Dad, trugarhâ right hand of God the Father, wrthym.

have mercy upon us. Canys ti yn unig wyt sanct For thou only art holy; thou aidd, ti yn unig wyt Arglwydd, only art the Lord; thou only, ti yn unig, Crist, gydâ'r Yspryd O Christ, with the Holy Ghost, Glân, wyt oruchaf y'ngogoniant art most_high in the glory of Duw Dad. Amen.

God the Father. Amen. Yna'r Offeiriad (neu'r Esgob, os Then the Priest (or Bishop if he bydd e'n bresennol) .a ollwng y be present) shall let them depart bobl ymaith â'r Fendith hon.

with this Blessing. ANGNEFEDD Duw yr ІНЕ

passeth all understanding, deall, a gadwo eich calonnau keep your hearts and minds in a'ch meddyliau y'ngwybodaeth the knowledge and love of God, a chariad Duw, a'i Fab Iesu and of his Son Jesus Christ our Grist ein Harglwydd: a bendith Lord: and the blessing of God Duw Holl-alluog, y Tad, y Almighty, the Father, the Son, Mab, a'r YsprydGlắn, a fyddo and the Holy Ghost,

be amongst i'ch plith, ac a drigo gydâ chwi you and remain with you alyn wastad. Amen.

Colectau i'w dywedyd ar ol yr Collects to be said after the Of. Offrymind, pryd na bo un Cym fertory, when there is no Commumun, bob rhyw ddiwrnod un neu nion, every such day one or more ; ychwaneg; a'r un rhai a ellir eu and the same may be said also, as dywedyd hefyd, cynnifer amser ug often as occasion shall serve, after y byddo achos yn gwasanaethu, the Collects either of Morning or wedi'r Colectau ar y Foreol neu'r Evening Prayer, Communion, or

ways. Amen.

C ,

Brydnhawnol Weddi, y Cymmun, Litany, by the discretion of the neu'r Litani, fel y gwelo'r Gwein Minister. idog fod yn gymhesur.

yn drugarog, Arglwydd, yn ein in these our supplications gweddïau hyn a'n herfyniau; a and prayers, and dispose the Llywodraetha ffordd dy wasan way of thy servants towards the aeth-ddynion tuagat gaffael iech- attainment of everlasting salvayd tragywyddol ; fel, ym mysg tion; that, among all the changes holl gyfnewidiau a damwein- and chances of this mortal life, iau'r bywyd marwol hwn, yr they may ever be defended by ymddiffyner hwynt byth trwy thy most gracious and ready dy radlónaf a'th barottaf borth; help; through Jesus Christ our trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Lord. Amen. Amen. HalluokaArglwydd, a O Almighty Lord, and everattolygwn i ti fod yn wiw gen- beseech thee, to direct, sanctify, nyt unioni, sancteiddio, a llyw- and govern, both our hearts and odraethu, ein calonnau a'n cyrph bodies, in the ways of thy laws, yn ffyrdd dy ddeddfau, ac and in the works of thy comy’ngweithredoedd dy, orchym- mandments; that through thy mynion; megis trwy dy gadarn- most mighty protection, both af nodded, yma ac yn dragy- here and ever, we may be prewyddol, y bom yn gadwedig served in body and soul; through gorph ac enaid; trwy ein Har our Lord and Saviour Jesus glwydd a'n Iachawdwr Iesu Christ. Amen. Grist. Amen.

RANT, we beseech thee, y geiriau a glywsom heddyw â'n words, which we have heard clustiau oddiallan, eu bod felly this day with our outward ears, trwy dy râs wedi eu plannu yn may through thy, grace be so ein calonnau oddimewn, fel y grafted inwardly in our hearts, dygont ynom ffrwyth buchedd that they may bring forth in dda, er anrhydedd a moliant i'th us the fruit of good living, to Enw; trwy Iesu Grist ein Har- the honour and praise of thy glwydd. Amen.

Name; through Jesus Christ

our Lord. Amen. R

glwydd, redoedd â'th radlonaf hoffder, a all our doings with thy rhwyddhâ ni â’th barhaus gym- most gracious favour, and fur, morth ; fel, yn ein holl weith-ther us with thy continual redoedd, dechreuedig, annher- help; that in all our works fynedig, a therfynedig ynot ti, begun, continued, and ended y moliannom dy sanctaidd Enw, in thee, we may glorify thy ac yn y diwedd y caffom gan dy holy Name, and finally by thy drugaredd fywyd tragywyddol; mercy obtain everlasting life; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. through Jesus Christ our Lord. Amen.

Amen.

WANIATTA, ni a attolygwn G Almighty God, that the

« AnteriorContinuar »