Imágenes de páginas
PDF
EPUB

yn Dduw

Ac etto nid ûnt dri Hollallu And yet they are not three ogion : ond un Hollalluog. Almighties : but one Almighty.

Felly y Tad sy Dduw, y Mab So the Father is God, the Son sy Dduw : a'r Yspryd Glân sy is God : and the Holy Ghost is Dduw.

God. Ac etto nid ŷnt dri Duwiau : And yet they are not three ond un Duw.

Gods : but one God. Felly y Tad sydd Arglwydd, So likewise the Father is Lord, y Mab sydd Arglwydd : a'r Ys- the Son Lord : and the Holy pryd Glån sydd Arglwydd; Ghost Lord.

Acetto nid ynt dri Arglwyddi: And yet not three Lords : but namyn un Arglwydd.

one Lord. Canys fel y'n cymhellir trwy For like as we are compelled y Gristianogaidd wirionedd : i by the Christian verity: to acgyfaddef bod pob Person o hono ei knowledge every Person by himhun

ac yn Arglwydd; self to be God and Lord; Felly yn gwaherddir trwy'r So are we forbidden by the CaGatholig Grefydd : i ddywedyd, tholick Religion : to say, There bod tri Duwiau, neu dri År- be three Gods, or three Lords. glwyddi. Y Tadni wnaethpwyd gan neb:

The Father is made of none : nis crëwyd, ac nis cenhedlwyd. neither created, nor begotten.

Y Mab sydd o'r Tad yn unig: The Son is of the Father aheb ei wneuthur, na’i grëu; eithr lone : not made, nor created, but wedi ei genhedlu.

begotten. Yr Yspryd Glân sydd o'r Tad The Holy Ghost is of the Faa'r Mab: ħeb ei wneuthur, na'i ther and of the Son : neither grëu, na'i genhedlu ; eithr yn made, nor created, nor begotten, deilliaw.

but proceeding. Wrth hynny, un Tad y sydd, So there is one Father, not nid tri Thad; un Mab, nid tri three Fathers; one Son, not Mab: un Yspryd Glân, nid tri three Sons : one Holy Ghost, o Ysprydion Glán.

not three Holy Ghosts. Ac yn y Drindod hon, nid oes And in this Trinity none is un cynt, neu gwedi eu gilydd: nid afore, or after other : none is oes un mwy na llai nâ'u gilydd; greater, or less than another; Eithr

yr

holl dri Phersonau But the whole three Persons ydynt ogyd-tragywyddol : a go are co-eternal together : and cogyfuwch.

Ac felly ym mhob peth, fel y So that in all things, as is dywedwyd uchod: yr Undod yn aforesaid : the Unity in Trinity, y Drindod, a'r Drindod yn yr and the Trinity in Unity is to Undod sydd i'w haddoli. be worshipped. Pwy bynnag gan hynny, a

He therefore that will be savfynno fod yn gadwedig : synied ed : must thus think of the Trifelly o'r Drindod.

nity. Y mae hefyd yn angenrhaid,

Furthermore

, it is necessary mwyn tragywyddol iach- to everlasting salvation : that awdwriaeth : gredu o ddyn yn he also believe rightly the Inffyddlawn am gnawdoliaeth ein carnation of our Lord Jesus Harglwydd Iesu Grist.

Christ.

equal.

er

y mae

Canys yr iawn ffydd yw, For the right Faith is, that we credu a chyffesu o honom : fod believe and confess : that our ein Harglwydd ni Iesu Grist, Fab Lord Jesus Christ, the Son of Duw, yn Dduw ac yn Ddyn; God, is God and Man;

Duw, o Sylwedd y Tad, gwedi God, of the Substance of the Faei genhedlu cyn nâ'r oesoedd : a ther, begotten before the worlds : Dyn, o Sylwedd ei fam, gwedi and Man, of the Substance of his ei eni yn y byd;

Mother, born in the world ; Perffaith Dduw, a pherffaith Perfect God, and perfect Man: Ddyn : o enaid rhesymmol, a of a reasonable soul and human dynol gnawd yn hanfod; flesh subsisting;

Gogyfuwch â'r Tad, oblegid Equal to the Father, astouching ei Dduwdod : a llai nâ'r Tad, his Godhead : and inferior to the oblegid ei Ddyndod.

Father, as touching his Manhood. Yr hwn er ei fod yn Dduw Who although he be God and ac yn Ddyn: er hynny nid yw Man : yet he is not two, but efe ddau, ond un Crist.

one Christ; Un; nid drwy ymchwelyd y One; not by conversion of the Duwdod yn gnawd : ond gan Godhead into flesh : but by takgymmeryd y Þyndod at Dduw; ing of the Manhood into God;

Un i gyd oll; nid gan gym One altogether; not by confumysgu y Sylwedd : ond drwy sion of Substance : but by unity undod Person.

of Person. Canys fel

yr

enaid rhe. For as the reasonable soul and symmol a'r cnawd yn un dyn: flesh is one man : so God and felly Duw a Dyn sydd un Crist: Man is one Christ;

Yr hwn a ddïoddefodd dros Who suffered for our salvaein iachawdwriaeth : a ddisgyn- tion : descended into hell, rose odd i uffern, a gyfododd y try- again the third day from the dydd dydd o feirw.

dead. Esgynodd i'r nefoedd, ac y He ascended into heaven, he mae yn eistedd ar ddeheulaw ý sitteth on the right hand of the Tad, Duw Hollalluog : oddiyno Father, God Almighty : from y daw i farnu byw a meirw. whence he shall come to judge

Ac ar ei ddyfodiad y cyfyd the quick and the dead. pob dyn yn eu cyrph eu hun At whose coming all men shall ain : ac a roddant gyfrif am eu rise again with their bodies : and gweithredoedd prïod.

shall give account for their own A'r rhai a wnaethant dda, a works. ant i'r bywyd tragywyddol : a'r And they that have done good rhai a wnaethant ddrwg, i'r tân shall go into life everlasting: and tragywyddol.

they that have done evil into Hon yw y Ffydd Gatholig: yr everlasting fire. hon pwy bynnag a'r nis cretto This is the Catholick Faith : yn ffyddlawn, ni all efe fod yn which except a man believe gadwedig.

faithfully, he cannot be saved. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad: yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen.

T Yma ý canlyn y Litani, neu Ymbiliau Cyffredinol, i'w canu, neu i'w

dywedyd, ar ol y Foreol Weddi, ar y Suliau, y Mercherau, a'r Gwenerau, ac ar Amserau eraill, pan orchymmyner gan yr Ordinari.

garhâ

wrthym wir bechar O God the Father, of heaven :

mercy upon us mi. aduriaid.

serable sinners. Duw Dad o'r néf : trugarhâ O God the Father, of heaven : wrthym wîr bechaduriaid. have mercy upon us miserable

sinners. Duw Fab, Brynwr y byd : O God the Son, Redeemer of trugarhâ wrthym wîr bechadur- the world : have mercy upon us iaid.

miserable sinners. Duw Fab, Brynwr y byd : O God the Son, Redeemer of trugarhâ wrthym wîr bechadura 'the world : have mercy upon us iaid.

miserable sinners. Duw Yspryd Glân, yn deill O God the Holy Ghost, proiaw oddiwrth y Tad a'r Mab : ceeding from the Father and the trugarhâ wrthym wîr bechadur- Son : have mercy upon us miiaid.

serable sinners. Duw Yspryd Glân, yn deill

O God the Holy Ghost, proiaw oddiwrth y Tad ar Mab: ceeding from the Father and the trugarhâ wrthym wir bechadur. Son : have mercy upon us miseriaid.

able sinners. Y gogoned, lân, fendigaid O holy, blessed, and glorious Drindod, tri Pherson,, ac un Trinity, three Persons and one Duw : trugarhâ wrthym wîr God : have mercy upon us mibechaduriaid.

serable sinners. Y gogoned, lán, fendigaid O holy, blessed, and glorious Drindod, tri Pherson, ac un Trinity, three Persons and one Duw. : trugarhâ wrthym wêr God : have mercy upon us miserbechaduriaid.

able sinners. Na chofia, Arglwydd, ein Remember not, Lord, our ofhanwiredd, nac anwiredd ein fences, nor the offences of our rhïeni; ac na ddyro ddïal am forefathers; neither take thou ein pechodau : arbed nyni, Ar- vengeance of our sins spare glwydd daionus, arbed dy bobl us, good Lord, spare thy people, å brynaist â'th werthfawroccaf whom thou hast redeemed with waed, ac na lidia wrthym yn thy most precious blood, and be dragywydd.

not angry with us for ever. Arbed ni, Arglwydd daionus. Spare us, good Lord. Oddiwrth bob drwg ac an

From all evil and mischief; ffawd; oddiwrth bechod, oddi- from sin, from the crafts and wrth ystryw a chyrch y cy- assaults of the devil; from thy thraul; oddiwrth dy lid, ac oddi- wrath, and from everlasting damwrth farnedigaeth dragywyddol, nation, Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Oddiwrth bob dallineb calon; From all blindness of heart; oddiwrth falchder, a gwag-ogon- from pride, vain-glory, and hya iant, affug sancteiddrwydd; oddi- pocrisy; from envy, hatred, and

:

a

wrth genfigen, digasedd, a bwriad malice,' and all uncharitabledrwg, a phob anghariadoldeb, ness, Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Oddiwrth anniweirdeb, From fornication, and all other phob pechod marwol arall ; ac deadly sin; and from all the deoddiwrth holl dwyll y byd, y ceits of the world, the flesh, and chawd, a'r cythraul,

the devil, Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Oddiwrth fellt å thymmestl; From lightning and tempest; oddiwrth blå, haint y nodau, a from plague, pestilence, and fanewyn; oddiwrth ryfel, ac ym- mine; from battle and murder, ladd, ac oddiwrth angau disyfyd, and from sudden death, Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Oddiwrth bob terfysg, dirgel From all sedition, privy confrâd, a gwrthryfel; oddiwrth bob spiracy, and rebellion ; from ffals ddysgeidiaeth, opiniwn an- all false doctrine, heresy, and nuwiol, a sism; oddiwrth galed- schism; from hardness of heart, rwydd calon, a dirmyg ar dy Air and contempt of thy Word and a'th Orchymmyn,

Commandment,
Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Trwy ddirgelwch dy lân By the mystery of thy holy Gnawdoliaeth; trwy dy sanct- Incarnation; by thy holy Nati aidd Enedigaeth, a'th Enwaed- vity and Circumcision;

by thy iad ; trwy dy Fedydd, dy Ym- Baptism, Fasting, and Temptapryd, a'th Brofedigaeth, tion, Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Trwy dy ddirfawr Ing, a'th By thine Agony and bloody Chwys gwaedlyd; trwy dy Grôg, Sweat; by thy Cross and Pasa'th Ddïoddefaint ; trwy dy sion; by thy precious Death werthfawr Angau, a'th Gladded- and Burial ; by thy glorious igaeth; trwy dy anrhydeddus Resurrection and Ascension ; Gyfodiad, a'th Esgyniad ; a and by the coming of the Holy thrwy ddyfodiad yr Yspryd Ghost, Glan Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Yn holl amser ein trallod, In all time of our tribulation; yn holl amser ein gwŷnfyd ; in all time of our wealth ; in the yn awr angau, ac yn nydd y hour of death, and in the day of farn,

judgement, Gwared ni, Arglwydd daionus. Good Lord, deliver us.

Nyni bechaduriaid a attol We sinners do beseech thee to ygwn i ti ein gwrando, O Ar- hear us, O Lord God; and that glwydd Dduw; a theilyngu o it may please thee to rule and honot gadw, rhëoli, a llywodr- govern thy holy Church univeraethu dy lấn Eglwys Gatholig sal in the right way; yn y ffordd uniawn;

Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog. good Lord.

Teilynguo honot gadw a That it may please thee to nerthu i'th wîr addoli, mewn keep and strengthen in the true iawnder a glendid buchedd, worshipping of thee, in righte

ion;

mies;

dy Wasanaethwr GEORGE, ein ousness and holiness of life, thy grasusaf Frenhin a'n Penllyw- Servant GEORGE, our most ydd ;

gracious King and Governour; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot lywodraethu That it may please thee to rule ei galon yn dy ffydd, ofn, a his heart in thy faith, fear, and chariad ; ac iddo ymddiried byth love, and that he may evermore ynot, ac ymgais yn wastad å’th have affiance in thee, and ever anrhydedd a'th ogoniant; seek thy honour and glory;

Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog.

good Lord. Teilyngu o honot ei ym That it may please thee to be ddiffyn a'i gadw, gan roddi iddo his defender and keeper, giving fuddugoliaeth ar ei holl elyn- him the victory over all his ene

Ñyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot fendithio That it may please thee to a chadw

yr holl Frenhinol bless and preserve all the Royal Deulu;

Family; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot lewyrchu That it may please thee to ilyr holl Esgobion, Offeiriaid, a luminate all Bishops, Priests, and Draconiaid, ag iawn wybodaeth Deacons, with true knowledge a deall dy Air; ac iddynt hwy, and understanding of thy Word; trwy eu pregeth a'u buchedd, and that both by their preaching ei fynegi a'i ddangos yn ddyl- and living they may set it forth, adwy;

and shew it accordingly; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot gynnysg That it may please thee to aeddu Arglwyddi'r Cynghor, endue the Lords of the Council, a'r holl Fonedd, â grâs, doeth- and all the Nobility, with grace, ineb, a deall;

wisdom, and understanding; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu Ro honot fendithio

That it may please thee to a chadw y Penswyddogion ; gan bless and keep the Magistrates, roddi iddynt râs i wneuthur cyf- giving them grace to execute iawnder, ac i faentumio'r gwir; justice, and to maintain truth;

Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear 165, gwrando, Arglwydd trugarog: good Lord.

Teilyngu o honot fendithio That it may please thee to a chadw dy holl bobl;

bless and keep all thy people; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gurando, Arglwydd trugarog.

good Lord. Teilyngu o honot roddi i bob That it may please thee to cenhedlaeth undeb, tangnefedd, give to all nations unity, peace, a chyd-gordio;

and concord;

US,

« AnteriorContinuar »