Imágenes de páginas
PDF
EPUB

The following is the prospectus of a translation of Anacharsis into Romaic, by my Romaic master, Marmarotouri, who wished to publish it in England.

[blocks in formation]

ปี

ΟΣΟΙ εἰς βιβλία πανίοδαπὰ ἐντρυφῶσιν, ἠξεύρεν πόσον εἶναι τὸ χρήσιμον τῆς ̔Ισορίας, δι ̓ αὐτῆς γὰρ ἐξευρίσκεται η πλέον μεμακρυσμένη παλαιόλης, καὶ θεωρῶνται ὡς ἐν καλόπτρῳ ἤθη, πράξεις καὶ διοικήσεις πολλῶν καὶ διαφόρων Ἐθνῶν καὶ Γενῶν ων τὴν μνήμην διεσώσαλο καὶ διασώσει ἡ ̔Ισοριχη Διήγησις εἰς αἰῶνα τὸν απανία.

ως

Μία τέτοια Ἐπιςήμη εἶναι εὐαπόχλητος, καὶ ἐν ταυλῷ ὠφέλιμη, ἡ κρεῖτον εἰπεῖν ἀναγκαία· διαθὶ λοιπὸν ἡμεῖς μόνοι νὰ τὴν ὑφερόμεθα, μὴ ἠξεύρον]ες Κλε τὰς ἀρχὰς τῶν Προγόνων μας, πόθεν πόλε καὶ πῶς εὑρέθησαν εἰς τὰς πατρίδας μας, ἕλε τὰ ἤθη, τὰ καλορθώματα καὶ τὴν διοίκησίν των; ̓́Αν ἐξωθήσωμεν τὰς ̓Αλλογενεῖς, ἠξεύρεν νὰ μᾶς δώσαν ὄχιμόνον ἱςορικῶς τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν πρόοδον τῶν προγόνων μας, ἀλλὰ καὶ τυπογραφικῶς μᾶς δείχνων τὰς θέσεις τῶν Πατρίδων μας, καὶ οἱονεὶ χειραγωγοὶ γινόμενοι μὲ τὰς γεωγρα φικές των Πίνακας, μᾶς λέγον, ἐδω εἶναι αἱ ̓Αθῆναι, ἐδω ἡ Σπάρτη, ἐκεῖ αἱ Θῆβαι, τόσα σάδια ἤ μίλια ἀπέχει ἡ μία Ἐπαρχία ἀπὸ τὴν ἄλλην Τέλος ᾠκοδόμησε τὴν μίαν πόλιν, ἐκεῖνος τὴν ἄλλην καὶ τξ. Προσέλι αν ἐρωθήσωμεν αὐτὲς τὸς μὴ Ἕλληνας χειραγωγές μας, πόθεν ἐπαρακινήθησαν νὰ ἐξερευνήσων ἀρχὰς τόσον παλαιὰς, ἀνυποςόλως μᾶς ἀποκρίνονται μὲ αὐτὲς τὰς λόγες. “ Καθὼς ὁ ἐκ Σκυθίας ̓Ανάχαρσις, ἂν δὲν ἐπεριείρχειο τα

66

πανευφρόσυνα ἐκεῖνα Κλίματα τῆς Ἑλλάδος, ἄν δέν ἐμφορεῖτο τὰ σε ἀξιώματα, τὰ ἤθη καὶ τὰς Νόμος τῶν ̔Ελλήνων, ἤθελε μείνῃ Σκύθης καὶ σε τὸ ὄνομα καὶ τὸ πρᾶγμα· κίω καὶ ὁ ἡμέτερος Ιατρός, αν δὲν ἐμάνθανε τα σε τον Ιπποκράλες, δὲν ἐδύναλο καὶ προχωρήση εἰς τὴν τέχνην τε. *Αν ὁ ἐν σε ἡμῖν Νομοθέτης δὲν ἐξέταζε τὰ τῷ Σόλωνος, Λυκέργε, καὶ Πιττακό, δὲν

σε ἐδύνατο νὰ ῥυθμήσῃ καὶ νὰ καλιεργήσῃ τὰ ἤθη τῶν ̔Ομογενῶν τη ̓ ἂν ὁ σε ̔Ρήτωρ δὲν ἀπηνθίζειο τὰς εὐφραδείας καὶ τὰς χαριενισμὸς τῷ Δημοσθένες, σε δὲν ἐνεργῶσιν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀκροαλῶν τε 'Αν ὁ Νέος ̓Ανάχαρσις, “ ὁ Κύριος ̓Αββᾶς Βαρθολομαῖος δὲν ἀνεγίνωσκε μὲ μεγάλην ἐπιμονὴν καὶ σε σκέψιν τὰς πλέον ἐγκρίζες Συγγραφεῖς τῶν ̔Ελλήνων, ἐξερευνῶν αὐτὸς

σε καλὰ βάθος ἐπὶ τρίακονία δύω ἔλη, δὲν ἤθελεν ἐξυφάνῃ τέλην τὴν περὶ

66

6 ̔Ελλήνων ̔Ισορίαν τε, ἥτις Περιήγησις το Νέο ̓Αναχάρσεως παρ ̓ αὐτῶ

66

προσωνομάσθη, καὶ εἰς ὅλας τὰς Εὐρωπαϊκὰς Διαλέκας μελιγλωτίσθη.” Καὶ ἐν ἑνὶ λόγῳ, οἱ Νεώτεροι, ἂν δὲν ἔπερναν δία ὁδηγὸς τὰς Προγόνες μας, ἤθελαν ἴσως περιφέρωνται μαλαίως μέχρι τῷ νῦν· Αὐτὰ δὲν εἶναι Λόγια ἐνθυσιασμένα διὰ τὸ φιλογενὲς Γραικᾶ, εἶναι δὲ φιλαλήθης Γερμανῶ, ὅςις ἐμετάφρασε τὸν Νέον ̓Ανάχαρσιν ἀπὸ τῇ Γαλλικῷ εἰς τὸ Γερμανικὸν.

̓Αν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς θέλωμεν νὰ μεθέξωμεν τῆς γνώσεως τῶν λαμπρῶν καλορθωμάτων ὁπᾶ ἔκαμαν οἱ θαυμασοὶ ἐκεῖνοι Προπάτορες ἡμῶν, ἄν ἐπιθυμῶμεν νὰ μάθωμεν τὴν πρόοδον καὶ αὔξησίν των εἰς τὰς Τέχνας καὶ Ἐπιςήμας καὶ εἰς κάθε άλλο είδος μαθήσεως, ὧν ἔχωμεν τσεριέργειαν νὰ γνωρίσωμεν πόθεν καταγόμεθα, καὶ ὁποίας θαυμαςὲς καὶ μεγάλες άνδρας, εἰ καὶ προγόνες ἡμῶν, φεῦ, ἡμεῖς δὲν γνωρίζομεν, εις καιρὸν ὁπῶ οἱ ̓Αλλογενεῖς θαυμάζεσιν αὐτὸς, καὶ ὡς πατέρας πανδοιασῶν μαθήσεως σέβονται, ας συνδράμωμεν ἅπανίες προθύμως εἰς τὴν ἔκδοσιν τῇ θαυμασία του συγκ γράμματος τῷ Νέα ̓Αναχάρσεως.

Ἡμεῖς ἦν οἱ ὑπογεγραμμένοι θέλομεν ἐκτελέσει προθύμως τὴν μετάφρασιν τῷ Βιβλία μὲ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν καλὴν φράσιν τῆς νῦν καθ' ἡμᾶς ὁμιλίας, καὶ ἐκδόνες τῷ ο εἰς τύπον, θέλομεν τὸ καλλωπίσει μὲ τὸς Γεωγραφικὲς Πίνακας μὲ ἁπλᾶς Ῥωμαϊκὰς λέξεις ἐγκεχαραγμένες εἰς ἰδικάμας γράμμαλα, προςιθέντες ὅτι ἄλλο χρήσιμον καὶ ἁρμόδιον εἰς τὴν ̔Ισορίαν.

Ὅλον τὸ σύγγραμμα θέλει γένει εἰς Τόμας δώδεκα καλὰ μίμησιν τῆς Ἰταλικῆς ἐκδόσεως. Ἡ τιμὴ ὅλα τῇ Συγγράμματος εἶναι φιορίνια δεκαέξη τῆς Βιέννης δία τὴν προσθήκην τῶν γεωγραφικῶν πινάκων. Ὁ φιλογενὴς ὖν

Συνδρομητής πρέπει να πληρώσῃ εἰς κάθε Τόμον φιορίνι ενα καὶ Καραντανια εἴκοσι τῆς Βιέννης, καὶ τῦλο χωρὶς καμμίαν πρόδοσιν, ἀλλ ̓ εὐθὺς ὑπᾶ θέλει τῷ παραδοθῇ ὁ Τόμος τυπωμένος καὶ δεμένος.

Ἐῤῥωμένοι καὶ εὐδαίμονες διαβιώοιτε Ελλήνων Παῖδες.
Τῆς ὑμετέρας ἀγάπης ἐξηρτημένοι

Εν Τριεςίω, τῇ πρώτῃ Οκλωβρία, 1799.

Ιωάννης Μαρμαροπάρης.

Δημήτριος Βενιέρης.

Σπυρίδων Πρεβέζος.

THE LORD'S PRAYER IN ROMAIC.

Ω ΠΑΤΕΡΑΜΑΣ ὁ ποῦ εἶσαι εἰς τοὺς κρανοὺς, ἃς ἁγιασθῆ τὸ ὄνομά σε. *Ας ἔλθη ἡ βασιλεία σα. *Ας γύνη τὸ θέλημά σε, καθὼς εἰς τὸν δρανὸν, ἔτζη καὶ εἰς τὴν γῆν. Τὸ ψωμίμας τὸ καθημερινὸν, δός μας τὸ σήμερον. Καὶ συγχώρησε μας τὰ χρέημας, καθὼς καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμεν τοὺς κρεοφειλέίας μας. Καὶ μὴν μᾶς φέρεις εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ̓ἐλευθέ ρωσέμας ἀπὸ τὸν πονηρὸν Ὅτι ἐδικήσω εἶναι ἡ βασιλεία δὲ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ̓Αμὴν.

IN GREEK.

ΠΑΤΕΡ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς ἐφανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σε. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σε γενηθήτω τὸ θέλημά σε, ὡς ἐν ἐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιάσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃ; ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τὸ πονηρῶ. Οτι σῆ ἐςίν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ̓Αμήν.

« AnteriorContinuar »