Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ἐκείνῃ ὑμᾶς γενέθαι. Πενθεῖτε δὲ μηδαμῶς εὐτυχὲ μοῖραν ήρωας εἶχ ̓ ἑνὶ μακαριπήσομένην χρόνῳ, παντὶ δὲ αἰώνι. Μὴ δὲ τῶν παλες ας ψηφίζονται ὡς ἐπὶ θεῷ ἱπεραῖοι, τὸ λαμπρότατον καλεῖπε τὴν δόξαν. Οὐ γὰρ ἐκεῖνος γε, ὅν ἡμεῖς ἴσμεν, ἠχθε

17

Ο

συχνά το προθεσμία συναιρέμενος

δὲ τῶν ἡρώων τῆς γενναίας ἐν τοῖς καλλίςοις ποιήμασιν

*, ἐπεὶ περὶ δόξης ἐθνήσκον,

..35

४०

· εται, ἅπερ ὑμῖν χρήματα μὲν τῇ παντός ἐςιν ἄξια. Πα έκατα δὲ βία σωφρονέςατα αὐτὸς, ὁπόθ ̓ ἧκεν ἡ μοῖρα πρὸς το πέρας, απτο ήτως ἔθνησκεν. Εὖ γὰς ἴσε, ὦ παῖδες, καὶ γὰρ ὑφ ̓ ἡμῖν γενόμενος, ἐχθροῖς οὖσιν ἔδεισεν, ἐδὲ ως δεινόντι πείσε σθαι κελλίων ἐπεκλάπη. Πολὺ δὲ γενναιότερος αἰχμάλωτος ἡμῖν ήν, ή αντίπαλος ἡττήθη γῆν τα πικρο τῆς τυραννίδος ὑπὸ σου φίας, δ ̓ ὅτι δὲν ἔχοντός με δρᾶσαι κατ ̓ αὐτῇ δεινόν ὃ γὰρ ἔδρων, ἐχαριζόμην. Ἐγὼ δὲ μυρίοις πόνοις προθυμηθείς ἑλεῖν, ἐπεὶ τότε περιεγενόμην, δὲν ἔσχον ἕτερον, αἱρεθεὶς ὑπὸ τότε μᾶλλον, ἢ χάριν εἰδέναι, καὶν εὐεργεσίαν παρ ̓ ἡμῶν ἐθελήση λαμα βάνειν. ἐφ ̓ ᾧ ἐδ ̓ ὀφείλεται χάριν ἐμαυτῷ νομίζω, περιποιησ μενος εἰς δώδεκα μάλιςα αὐτ ̓ ἔτη. Τοσαῦτα γὰρ ἐξιν, προσβεβίωκεν. Ἐγὼ δὲ ὀφείλει», ὅτι καὶ τὰ ἄλλα προσεπέδωσε ἡμᾶς, καὶ θανάτε καταφρονῆσαι, μόνος ἀνθρώπων ἔπεισεν

Plato.

Plat
a to.

[ocr errors]
[ocr errors]

Wenn auch nicht alle die Briefe, welche man diesem großen Weltweisen zuschreibt, und deren die Aldinische Sammlung dreis zehn enthält, durchaus åcht sind; so werden doch von ihm hinterlaffene Briefe, und selbst Stellen aus einigen von jenen, bei mehs rern Schriftstellern des Alterthums erwähnt. Daß er eine dreis malige Reise nach Syrakus gemacht habe, und daß dort Dion einer seiner eifrigßen Freunde und Verehrer gewesen sey, weiß man aus seiner Lebensbeschreibung; und der folgende Brief scheint von ihm bald nach dem Tode des åltern Dionysius ges schrieben zu seyn.

ΠΛΑΤΩΝ ΔΙΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΩ

ΠΡΑΤΤΕΙΝ.

[ocr errors]

Οἶμαι μὲν φανερὰν εἶναι διὰ παντὸς τῷ χρόνῳ τὴν ἐμὴν προς θυμίαν, περὶ τὰς συμβεβηκύας πράξεις. καὶ ὅτι πολλὴν εἶχον περὶ αὐτὸν σπεδὴν εἰς τὸ ξυμπερανθῆναι, οὐκ ἄλλο τινὸς ἕνεκα μᾶλλον, ἤ τῆς ἐπὶ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίας νομίζω γὰρ δίκαιον εἶναι τὰς όντας τῇ ἀληθείᾳ ἐπιεικεῖς καὶ πράττοντας τοιαῦτα, τυγχάνειν δόξης τῆς προσηκύσης. Τὰ μὲν ἦν εἰς τὸ παρὸν σύν θεῷ εἰπεῖν ἔχει καλῶς· τὰ δὲ περὶ τῶν μελλόντων, ὁ μέγιςός ἐσιν ἀγών· ἀνδρείᾳ μὲν γὰρ καὶ τάχει καὶ ῥώμῃ διενεγκεῖν, δόξειεν ἄν καὶ ἑτέραν εἶναι τινῶν· ἀληθείᾳ δὲ καὶ δικαιοσύνης καὶ μεγαλοπρεπείᾳ, καὶ τῇ περὶ τὰ πάντα ταῦτα εύσχημοσύνῃ ξυμφαίη τις ἂν τὸς ποιγμένες τὰ τοιαῦτα τιμῶν, εἰκότως τῶν ἄλλων διαφέρειν νῦν ἐν δήλον μέν ἐσιν ὅ λέγω, ἀναμιμνή έχειν δὲ ὅμως δεῖ ἡμᾶς αὐτές. ότι προσήκει πλέον ή παίδων, τῶν ἄλλων ἀνθρώπων διαφέρειν, τις οἶσθα δήπο. Φανερός δν δεῖ ἡμᾶς γένεσθαι, ὅτι ἐς μὲν τοῦτοι οἷοί περ φαμέν ἄλλως τε

}

[ocr errors]

καὶ ἐπειδὴ σύν θεῷ εἰπεῖν ξάδιον ἔςαι· τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις, συμπ βέβηκεν ἀναγκαῖον εἶναι πλανηθῆναι πολὺν τόπον, εἰ μέλλεσι γνω εθῆναι. τὸ δὲ νῦν ὑπάρχον περὶ σὲ τοῦτόν ἐςιν εἰπεῖν εἰς ἕνα τόπον ἀποβλέπειν καί ἐν τέτω μάλιςα πρὸς σὲ ὡς ὖν ὑπὸ πάντων ὁρωμενος παρασκευάζο, τόν τε Λυκέργον ἐκεῖνον ἀρχαῖον ἀποδείξων καὶ τόν κύρον. καὶ εἴτις ἄλλος πώποτε ἔδοξεν ἤθε καὶ πολιτεία διενεγκεῖν. ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ πολλοὶ καὶ σχε δὸν ἅπαντες οἱ τῆδε λέγεσιν ὡς πολλή ἐσιν ἐλπίς ἀναιρεθέντος διονυσίες, διαφθαρήναι τὰ πράγματα, διὰ τὴν σήν τε καὶ ήρα κλείδας καὶ Θεοδότο, καὶ τῶν ἄλλων γνορίμων φιλοτιμίαν. μάλιςα μὲν ἦν, μηδεὶς εἴη τοιῦτος ἐὰν δ ̓ ἄρα καὶ γίγνηταί τις συ Φαίνε ἰατρεύων. καὶ πρὸς τὸ βέλτιςον ἔλθοιτ ̓ ἄν. ταῦτα δὲ ἴσως, γελοῖον σοι φαίνεται εἶναι τὸ ἐμὲ λέγειν, διότι καὶ αὐτὸς ἐκ ἀγνοεῖς, ἐγὼ δὲ καὶ ἐν τοῖς θεάτροις ἐρῶ τὰς ἀγωνιςας ὑπὸ τῶν παίδων παροξυνομένες, μή τι δη ὑπόγετων φίλων, ὃς ἂν τις οἴηται μετὰ σπυδῆς, κατ' εὔνοιαν παρακελεύεσθαι. Νῦν ἦν αὐτοί σε αγωνίζεσθε, καὶ ὑμῖν εἴτε δεῖ ἐπίς έλλετε, Τὰ δ' ενθάδε και πα ραπλησίως ἔχει, καθάπερ καὶ ὑμῶν παρόντων. Ἐπιςέλλετε δὲ καὶ ὅτι πέπρακται ὑμῖν, ὦ πράττοντες τύγχανετε, ὡς ἡμεῖς πολλὰ ἀκέοντες οὐδέν ἴσμεν. Καὶ νῦν ἐπιςολαὶ παρὰ μὲν θεοδότο καὶ ἠρακλείδα, ἧκεσιν εἰς λακεδαίμονα, καὶ αἴγιναν. ἡμεῖς δὲ καθάπες εἴρηται, πολλά ακέοντες περὶ τῶν τῆδε, οὐδὲν ἴσμενο Ἐνθυμᾶ δὲ, καὶ ὅτι δοκεῖς τισιν, ἐνδεεςέρως τα προσήκοντος θε ραπευτικὸς εἶναι μὴ ἦν λανθανέτω σοι ὅτι διὰ τῇ ἀρέσκειν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὸ πράττειν ἐςὶν ἡδ' αὐθάδεια ἐρημίας ξυνοίκας. εὐτύχεια

Demo

Demosthenes.

Von den sechs Briefen diefes großen Redners, deren Aechts heit von den Kunstrichtern anerkannt wird, sind die vier erßern und der sechste, während seiner Verbannung aus Athen, und nicht lange vor seinem Tode an den Nath und das Volk, und der fünfte, hier mitgetheilte, an den Herakleodor, geschrieben. In diesem nimmt er sich, mit edler, freundschaftlicher Wärme, des Epitimus an, und erklärt sich zugleich, in Ansehung seiner selbst, mit Ehrgefühl und Würde. Mit Recht sagt übrigens Cicero: ex Demofthenis epiftolis intelligi poteft, quam frequens fuerit Platonis auditor.

ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΔΩΡΟΝ.

Ε

Ο9' ὅπως χρὴ πιςεύειν οἷς ἀπήγγειλέ μοι Μενεκράτης, ὅπως ἀποδεῖν ἔχω, ἔφη γὰρ Επίτιμον ἐνδεδεῖχθαι μὲν καὶ ἀπῆχθαι ὑπὸ Ἀράτε. σὲ δὲ ἀγωνίζεσθαι καὶ ἁπάντων αὐτῷ χαλεπώτατον εἶναι. δέομαι δή στις πρός διὸς ξενία καὶ πάντων τῶν θεῶν, μή με καταςήσης αηδεῖ καὶ δεινῷ μηδενὶ περιπετῆ· εὖ γὰς ἔθι χωρὶς τε μέλειν μοι τῇ Επιτίμυ σωτηρίας, και νομίσαι μεγάλην ἂν συμφορὰν, εἴτι πάθοι καὶ τότε οὐ συναίτιος εἴης, αἰσχύνομαι τις συνειδότας μοι τές λόγες ὃς ἐγὼ περὶ σὲ πρὸς ἅπαντας ανθρώπες ἔλεγον, πεποιθὼς ἐμαυτὸν ἀληθῆ λέγειν, και ἐκ τῇ πεπλησιακῆναι σοὶ πεῖραν ἔχων ἀλλ' ὁρῶν, ὅτι δόξης ἐπι τυγχάνειν, καὶ παιδείαν ἀπεδέχε, καὶ ταῦτα τῆς ἀπὸ τὸ Πλάτ τωνος διατριβῆς ἧπές ἐσιν ὡς ἀληθῶς τῶν μὲν πλεονεκτημάτων καὶ τῶν περὶ ταῦτα σοφισμάτων ἔξω, τα βελτίςω δέ και τα δικαιοτάτε χάνθ ̓ ἕνεκα ἐξητασμένη ἧς ματιές θεὸς τῷ μετα

N.

σχόντι μὴ οὐχὶ ἀψευδεῖν καὶ πρὸς ἅπαντας ἀγαθῶ εἶναι ἐχ ὅσιον ἡγῆμαι, γένοιτο δάν μοι κακεῖνο τῶν χαλεπωτάτω. εἰ ἂς ὡρμηκῶς ἐμαυτὸν ἐννοϊκῶς ἔχειν σοι, τὴν ἐναντίαν γνώμην μεταλαβεῖν ἀναγκαθείην, ἃ δὲ ὑπολαμβάνει παρεωρᾶθαι και πεφενακίθαι, καὶ μὲν φῶ, νόμιζε ὅτως ἕξειν. εἰ δὲ ἡμῶν κατα· πεφράτηκας, ὅτι τῶν πρώτων δακ ἐσμέν πο, λογίσαι, ὅτι καὶ σὺ τότ ̓ ἦρθα νέος, καὶ τὴν ἡλικίαν εἴχες, ἣν ἡμεῖς τῶν ἐκ δὲ συμβελεύειν καὶ πράττειν γεγένησαι τηλικᾶτος. καὶ ἡμῖν δὲ τότο συμβαίη· τὸ μὲν γὰς εὖ βόλεθαι πάρεςι. τῆς δέ τύχης συλλαμβανέσης, καὶ τέργον γένοιτ ̓ ἂν καλὸς ἦν ἔξανος, χάρις δικαία. ἦν καὶ σὺ ποίησαι πρὸς ἐμὲ καὶ μήδ ̓ ὑφ ̓ ἑνὸς τῶν εὖ φροντ των χεῖρον ἄγκ, μήδε ἡττῶ· αλλ' ἐκείνες μὲν ἄγε ἐπὶ τὰ σοὶ δοκῶντα. καὶ πράττε ὅτως, όπως μηδενὸς τῶν ὁμολογηθέντων στε ζηθῶμεν. ἀλλ ̓ ἐπιτίμῳ γένηται σωτηρία τὶς καὶ ἀπαλλαγὴ τῶν κινδύνων, παρέσομαι δὲ εἰς τὸν χρόνον καγὼ καθ ̓ ὃν σὺ φής και ρόν εἶναι . γράψας δέ μοι πέμψον, ἢ καὶ ὡς φίλῳ ἐπίςελε εὐτύχει.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »