Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατωνικήν, και την Επικουρειον
τε και Αριστοτελικήν· αλλ' οσα ειρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλας
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκονlα, τουτο συμπαν τ· ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι,

Clem. ALEX. Strom; Lib.i.

LONDON:

Printed for LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, PATERNOSTER-ROW

[ocr errors][merged small]

I N D E X.

VOL. IV. PART I.

Page

[ocr errors]

85

Page
A.

Bingley's Economy of a Christian
ADDRESS of the Hull Society for

Life

467 Suppression of Vice

278 Bishop's Sermon for Cornelius WinAgreements, Comyn on 183 ter

368 Aikin's Designs for Villas, &c. 278 Bogue's Sermon for Dissenter's America, South, Depons's Travels in 63 Grammar School

462 State of Literature in 282 Bomycastle's Treatise on TrigonoAnecdotes, Zoolog cal 467 .metry

53 Appeal to the Public in Answer Booth's Posthumous Essays 559 to a Barrister

451 Brandenburg, Margrave af, FuneArchitectural Society, Essays of the ra! Oration for London 373 Bridel's Fifth of Norember

86 Aristotle's Nicomachean Ethics, Bridgman's Trans.ation of a ParaTranslation of Paraphrase on 287 phrase on the Nicomachean

Ethics

287 B

Brooke's Dialogue between a Lady
and her Pupils

373 Baptist Missionary Society, State- Brown's Mathematical Tables 460 ment of Committee of

154 Buchanan's Journey through MyBarrister's Hints to the Public on

sore and Malabar

293, 398. Evangelical Preaching

249 Buchanan, Irving's Life of George 383 Answers to

451 Bullar's Questions on the ScripBarron's Lectures on Belles Lettres

tures

467 and Logic

145 Barrow's Life and Writings of Lord Macartney

97 Baynes's Naval Discourses 238 Campbell's Life of Moses

278 Bennet's Sermon

85

Litters on Afi ction - 568 Bell's, C. Operative Surgery 323 Candid Thoughts on India Missions 369 Benson's Thoughts on Education 245 Card's Reiga of Charlemagne 542 Bevan's Thoughts on Reason and Re- Carlis'e's Topographical History of velation

566 England

565

[ocr errors]

118

Page

Page
Carter, Memoirs of Mrs.

301 Essays on the Principles of Chris.
Cartwright's Letters to Lord John tianity

523
Russel

457

Booth's Posthumous 559
Sermon at Spring Gar-

F
den
567

88
Caucasus, Descrption of

536 Father's Advice to his Son
Cec l's Funeral Sermon for Mr. Fathers of the English Church Vol. I.
Newton
276

427, 504
Christian Memoirs, Shrubsole's

80 Fellowes's Body of Theology
Spectator, Wilton's 369 Fort:fications, Landmann's Con.
Christianity, Smith's Essays on 523

struction of

509
Chemical Catechism, Parkes's 189 Fourcroy's Chemical Philosophy 533
Philosophy, Fourcroy's 533

François, Keegan's Instructeur 280
Clarke's, Adam, Succession of Sa-

Ful er's Apology

for Christian
ered Literature

17
Missions

336, 440
Clergy of Scotland, Statement of

Number, Livings &c. of 377
Cobbin's Fast Sermon

970

Gillies's History of the World from
Cons, Lord Liverpool's Treatise on

Alexander to Augustus

231
214, 312
Gips.es, Disseriation on

566
Commerce Defended, Mill's 554

Graham's Essay on Ossian's Poems 318
Wheatley's Essay on

Grahame's Siege of Copenhagen 551
the Principles of

24, 130

Graves's Lectures on the Penta-
Compendium of Natural and Re-

teuch

43
vealed Religion

279
Comyn's Treatise on Agreements

Gregory's Translation of Haüy's Na-
183

tural Philosophy
Constable's Assistant

88

Gulistan of Sadee translated into
Cook on the Evidence of the Ree

Hindoostanee
surrection

489

Gypsum, Parkinson's Observations on 277
Copenhagen, Siege of, a Poem 551
Crisis, the

90

H.

136

280

138
329
451

468

on

[blocks in formation]

ca

249
451
88

511

D

Haüy's Natural Philosophy

Hawker's Life of Tanner
Dangers of British India

440

Letter to a Barrister
Defence of Evangelical Religiou, in

Hawkins's Two Sermons on Witch-
Answer to a Barrister

48

craft
Denmark, Remarks on the Attack

Hellins's Remarks on the Monthly
86

Review
Depong's Travels in South Ameri-

Hindvostanee Literature
63

Hints to the Public on Evangelical
Designs, Aikin's, for Villas, &c. 278

Preaching
Dickson's Sermon on Education 376

Auswers to
Duties of Religion and Morality

184
Hod son's Poems

F. Translation of Juve-
E

ral
Education, Benson's Thoughts on 345 Holland's, Lord, Life of Lope Fe-
Edwards's, Jor.athan, Faith.ul Nar.

Tix de Vesa Carpio
rative of the Rev.sal

n New

Howarci's Tian lation of Ov d's
England

548 Metamorphoses
Ephemeris, White's, for 1808 370 Hume, Pitchie's Lift of
Essay, Smith's, on Money and Ex- Hymus, Sel ct, for Hoxton
change

355

Mason's
WI eatley's on Money and

Kuliy's
Commerce

24, 130
Goodacre's, on Educat on 568

I.
Graham's, un Ossian s Po.
ems

318 Ireland, Robertson's Guide through
Essays of the London Architectu- Ireland's Sermon on the Claims of
fal Society

973 the Establishment

496

241

1
189
189
81

90

18

gy for

1

[ocr errors]

Page
irving's Memoirs of the Life and Men and Manners

466
Writings of George Buchanan 383 Methodism, Nightingale's Portrai-
J.
ture of

172

Metrical Pauses, Pickbourn on 550
Joseph, Lawson's Lectures on 207 Mill's Commerce Defended 554
Juvenal, Hodgson's Translation of 511

Miniature

280
Juvenile Preceptor

139 Mss.ons, Indian, Pamphlets on 70,
K.

154. 253. 336 446

Fuller's Apolo-
Keegan's Instructeur François 280

336 440
Kelly's Hymus

81
Money, Smith's Essay on 355

Wheatley on Theory of 24. 130
L.

Monypenny's Visitation Sermon 186

Mysore and Malabar, Buchanan's
Lamentation, a Poem

468
Journey through

293, 398
Landmann's Construction of Forti-
fications

509

N.
Lawrence's Sermou on Excess in
Philological Speculation

188

Naval Architecture, Origin of, a
Lectures, Barron's, on Belles Let-

Fast Sermon

272
ters and Logic

145
D scourses, Baynes's

238
, Graves's, on the Penta-

Nightingale's Portraiture of Me-
teuch

43
thodism

173
Lawson's, on Joseph 207
-, Stock dale's, on English

0.
Poets

220
Lessons for Humble Life
567 Old Daniel, Stories of

274
Letter, Bp of London's, to West

Operative Surgery, C. Bell's 323
India Planters

374 Ossian's Poeins, Graham's Essay
to Cox on Dissent

276
on the Authenticity of

318
the King on the Esta-

in the original Ga-
blished Church

375
elic, &c. by Sir John Sinclair

479
President of Board of

Ovid's Metamorphoses, Howard's
Controul

154
Translation of

241
- J. Scott Waring 336 Owen's Answer to Twining

77
Waring's Reply to 440 Owenson's Patriotic Sketches of
-, Waring's, to Owen 336

Ireland

59
Letters, Two, to Proprietors of
East India Stock

80
and Sonnets, Cartwright's 457
List of Publications, 94. 193. 285. 380. Pantheon, Hort's New

277
475. 570. Parkes's Chemical Catechism 88
Literary Information 91. 190. 283. 378. Parkinson on Gypsum

279
473. 572. Parsons's Travelling Recreations 184
French,

284 Patriotic Sketches, Owenson's 59
German
284 Peace without Dishonour

83
Literature, American

282 Peasant's Death, Struthers s 247
Hndoostanee

280 Pennington's Memoirs of Mrs.
Liverpool's, Lord, Letter to the

Carter

301
King on the Coins of the Realm 214. Pentateuch, Graves's Lectures on

312
the

43
M.

Pickbourn on Metrical Pauses and
Latin Verse

550
Macartney, Lord, Barrow's Life

Plumptree's Sermon for the Sea
and Writings of

97

Bathing Infirmary, Margate, 87
Marmion, Walter Scott's 407 Poems, Hodgson's

88
Mason's Supplement to Watts's

Romney Robinson's

569
Hymas

189

Wordsworth's
Mathematical Tables, Brown's 460 Porteus's Bishop, Letter to Gover.
Memoirs of Eliz Carter

301

nors and Planters in West India
George Buchanan 383

Islands

P.

[ocr errors]

35

374

« AnteriorContinuar »