Imágenes de páginas
PDF
EPUB

and half lines innumerable. He is persuaded that lacuna in antient authors are for the most part imaginary; and accord ingly, if a strophe or antistrophe be a little longer than its fellow, the excess is sure of being amputated without mercy. doctrine so curious in itself, and so curiously carried into practice, deserves to be given in the author's own words. Prometheus, V. 885. H' copes, ñ Goods viv,

ος πρώτος εν γνωμα
τόδ' ες στασε και γλώσσα διεμυθολόγησεν,

ως το κηδεύσαι καθ' εαυτόν αριστεύει μακρώ. The beginning of the antistrophe is this:

Μήποτε, μήποτέ μ' ώ

Μοίραι * *

liter re:

λεχέων Διός ευνάτειραν άδεισθε πέλουσαν, ,

μηδέ πλαθειην γαμέτα τινί των εξ ουρανο.
In the new edition, we read,
*Η σοφές και πρώτος τόδ' έσ.στασε

και γλωσσα
Μήποτέ μ' ω Μοίραι λεχέων Διός

ευνάτειραν V.875 (885) V. [this V. means vulgo, i.e. Schutz's ist ed.]

Η σορός, ή σοφος ήν

ος πρώτος εν γνώμη τοδ' εβαστασε, etc. quibuscum comparata antistrophica Heathio aliisque videbantur lacunosa : quod non est : nam et verba s cofas et in antistropha parete inut peluntur, el riu eleganter aberit ; 6x0raw autem per se quoque ponderare quid animo significat, ut in your pro glossemate recte habratur.

• Tenendum vero omnino illud est poëtarum, præsertim Tragicorum, interpreti, sententiis quidem locorum integris, ubi metra laborare vi. dcantur, non tam cogitandum esse de defectibus quam de interpolationibus, quibus scatent utriusque linguæ carmina et scripta, scd magis Grecæ.

This canon is promulgated on a very unfortunate occasion': for the structure of the sentence requires that év yvon,qe should be retained to balance god wooq; and it happens that Aristo

* Our references, throughout this article, are made to the Greek and Latin edition in two volumes small octavo, published in the last year, but printed at Glasgow in 1794, under the direction of Mr. Porson - The Glasgow folio, 1795, is nothing but a surreptitious and imperfect copy of the text of this edition. See -M. R. Feb. 1796. It is deeply to be regretted that the notes have not appeared : for we have no hesitation in avowing our decided opinion that the corrections already published, admirable and unrivalled as they are, exhibit only an imperfect specimen of Mr. Porson's atchievements in restoring the text of Æschylus.

phanes

L13

phanes has alluded to the verse, so as to demolish the new reading: Vesp. 724. Η του ΣΟΦΟΣ ΗΝ “OΣτις έφασκεν, Πρίν αν αμφοίν μυθον ακούσης,

ουκ αν δικάσαις. . It is not possible to follow M. Botha in many of his rambles; and it would be unpardonable to dwell too minutely on a work, the merits of which it is easy to enable our learned readers to appreciate by a few samples. Prom. V. 93. δέρχθη9' οίαις αικίαισιν

διακι αιόμενος τον μυριετή
χρι τον αθλεύσω. τοιόνδ' ο νέος
ταγος μακάρων εξευρ' επ' εμοι
δεσμον αεική. .

φεύ φεύ το παρον κ. τ. λ. • Β. αισιν εν αικίαις. 93. V. A. cizes airiauti. Porsonus : aivarci ut aliquo saltem morto servaritur metrum. Sed talem versum (anapæsticum an spondaicum nescias) tan clumbem, omnique gratia, imo cæsura carentem, num tulissent aures Grace ? Ιια υ. 168. κρατεραϊς έν γυιοπέδαις αικιζομένου.'

Anapesticum an spondaicum nescias. If so, the company, in which the verse is found, determines its metre. If it may be an anapæstic, and it be found among anapæstics, it is an anapæstic. ---Nun tulissent aures Græcæ ? L-t Dionysius of Halicar

a?swer the question. Σπονδείος αξίωμα έχει και σεμνότητα πολλήν παράδειγμα δε αυτου το δε, Πο?αν δη9' ορμάσω, ταύταν ixsi.x; words clearly taken from tragic anapæstics.

In the present instance, spondees are peculiarly well intro. duced, since the slowness of the measure exactly suits the soleninity of tlie speech.

Cusui a curentem.-- This observation is a greater curiosity than the last. Ananpestic verse is censured, because it has no

Now the Prometheus, if our computation be right, contains one hundred and twenty-two dimeters and monometers; of which one hundred and one are as much without cæsura as the verse in question : so that if N. BoTHe be consistent with himsell, he must alter these hundred and one, or five verses out of every six. To make the case still stronger, of the hundred and twenty-two lines, not one has a casura at the end of a dipodia, such as

Sip:<b>:0 oxu v iv aixíc15.
This does indeed sometimes occur; Agam. 1343.

nassus

CENYa.

* De Struct. Orat. T. II. p. 29. ed. Hudson, ex. emend. R. Persogi Eurip Her. 165

[ocr errors]

consensus

τις αν εύξαιτo Κροτων άσινε:

δαίμονι Φυναι, τα' ακουων ; - M. Bothe publishes,

τίς αν εύξαιτο
Epoods
ave

violata synaphea. Some such supplement as rig mot är or Q&ū, tis üvə is clearly required :- but, though such cæsure are sometimes found, they skould never be introduced ex emendatione, except from unavoidable necessity ;--for all casure, as every one but M. BOTHe knows, are detects in anapastics.

These observations are applicable to V. 122, Tyv Ado's aía'y sitoix veurw, which the editor pronounces to be nullis numeris, ambiguoque metro, and alters to - ažnetov &c O1XSEUTIV.

V. 94-7. diaxralou svog is made to constitute a monometer, and the rest of the sentence to form three dimeters. On this exploit M. BOTHe thus exults :

97. Verba desud dexñ uulgo singulum versum constituunt, anapasticum monometrum, reliquis hujusmodi versiculis, qu. hic leguntur, in dimetrorum formam redactis; in quo peccasse tibrarios, nativus cogitationum cum mitris

a nobis jim restitutus, docet. Præstat igitur reponere, secundum codicem sundelDeü, Çū tò stafov pro vulgato do as tò Th., ne versus hiet.'

The whole system being composed by the poet as one verse, the division of it into dimeters, monometers, and paræmiacs, is purely arbitrary, and a matter of more convenience. We shill therefore not object to the new arrangement; and Qev psü, also, is certainly right:--but it is curious to observe how impossible it is for M. Bothe, even when he happens to be correct in the main, to avoid some accidental error. Præstat igitur reponere qej DEū, ne versus hiet;' as if a hiatus were more allowable at the end of a monometer than of a dimeter. If the whole system be one verse, of what consequence can it be, as to any metrical question, into how many line's an editor is pleased to divide it? - DEů, çeū, moreover, had been already restored by Mr. Porson. V. 153. του νεκροδέγμονος ε'ς απέραντον

156. μήτα τις άλλος τοις δ' επεξήθει. . • 155. 158. (:53. 156.) His et similibus tum Æschyli tum aliorum versibus quum plurimis intelligitur, dactylicos versus rite immisceri anapasdicis, quis enim iales, quales bi' sunt, pro anapasticis venditet?

Another new canon ;—No verse can be anapastic which is composed of dactyls, or of dactyls and spondees.-- 1. Since dactyls and spondees are introduced into anapæstics, in any number,

and

L14

4. The

and in any order, must it not sometimes happen, from the very nature of the metre, that these feet will exclusively occupy a whole verse ? 2. The anapæstic system, from its continuous nature, can no more permit a dacrylic verse to be thrust into it, than any verse (suppose an iambic trimeter) can be cleft asunder by the intrusion of a verse of some other metre into the middle of it. 3. If the last objection did not apply, the intermixture of dacrylics and anapæstics would make an intolerable confusion in the rythmus and the music. position of the ictus or accentus metricus clearly distinguishes these anapæstics from dactylics. Thus the verses ought to be read t :

του νέκροδεγμένος εις απεραντόν

μητέ τις αλλός τοισδ' έπεγηθεί. Had they been dactylics, thus :

του νεκροδέγμονος είς απεραντον

μήτε τις άλλος τοισδ' επεγήθει. This consideration also takes away the ambiguity in V. V. 93, 122.

5. The sole reason on which the new canon is founded is, that the yerses have the same feet as dactylic teirameters.-Now the self-same line may often be scanned several ways; so that the true metrę can only be determined by that of the adjoining verses.

The preceding extracts sufficiently shew the extent of M, Bothe's metrical skill.-He shall therefore be left in peace to reduce the choruses to a sense of the beautiful, and to historical truth. Two luculent specimens, however, must be given :

Prom. 568. lo is introduced in an agony of madness and pain :-in which comfortable situation she is made to sing out, in jumb. tetram. cat,

ειδωλον Α'ρχου γηγενούς άλευε, Δα! φοβούμαιwhich is a metre entirely comic, and scarcely used by comedy herself, except in her easiest and jolliest moments. It is meant to occur elsewhere in this new Æschylus; Prom. 431, 2, ( 424. Both.)

ος αιέν υπέροχον σθένος νώτους υποστηρίζει, This certainly is as good a verse as ·

τη παιδί τους αυλους έχρήν ήδη προχείρους είναι, , * On the subject of the ictus metricus, or arsis, see Bentley's Schediasm on the metres of Terence, and Dawes, Sect. V. init.

+ The accents are omitted, and the ictus metricus only is marked, to avoid confusion.

OT

or

που δε μέθυ ήδη γέγονε και πίνοντες ήδη πόρρω. . Prometh. V. 235,6.

έγω δε τίλμαις εξερυσά μην βροτους

του μη διαρραισθέντας εις Αίδου μολεϊν. * 235. Me quoque vexari fateor asyndeto verborum iról mino' (v. enim legitur iw Tóruno') et itepuo céuny, nec quid reprebendatur Victorii et Canteri lectio τολμής 1... τολμήσεις, υideo, que proxime ad codicum scripturam accedit. Prætuli tamen tónjuis'

First, let us see the variations.
de téauens Ald. Rob. MSS. Turnebi et Stephani, MS. unus

Brunckii.
di Toruñs Turn. Steph. Cant. Stanl. quidam apud schol.
di tínuas unus MS. Brunckii.
do śrímuna' quidam apud Schol. edd. Brunck. Schutz. 1. 2.

Pors. et sic conjecerat Valck. ad Phæn. 856. It appears, then, that ériauno', which from the note would be concluded to be the MS. lection, is supported by no authority but the various reading of the scholiast.-Nec quid reprehendatur Tóruns video, quod proxime ad codicum scripturam accedit. Why then reject it? Is it because it approaches to the MS. reading ? [M. BOTHE should have said which was in part of the MSS.]—It is for this reason, or for none. Why is ẤTónjeno', after it had been eagerly adopted by the other edi. tors, driven out of this Æschylus ?-On account of the asyndeton; the very thing which gives life and vigour to the passage. Schutz very properly observes, ετόλμησα-εξερυσόμην asyndeton est, fervorem animi ex merito gloriantis prodit. Is Such unconnected sentences sometimes occur ; and commonly afford the transcribers [and editors] an opportunity for blundering. In Hecuba, 1194, is the following verse :

« κακώς απώλoντo, κούτις εξήλυξέ πω. " The following is surely the true reading:

« κακώς απώλoντ’ –ούτις εξήλυξέ πω.V. 35354. Εκατόγκαρηνον προς Eίαν χειρούμενον

Τυφώνα θρυρον, πάσ' ος αντέστη θεοίς. Thus M. Bothe.-xxTOxcipnuor is Pauw's emendation for εκατοντακάρηνον ; and παρ' is Stanley's alteration for πάσιν.No mention is made of either variation.—XX TOYnapnuov is certainly true, and had been printed by Dr. Morell, Mr. Porson,

* Monthly Rev. July 1789, p. 15: Agonistes.

Article Glasse's Sampsor

and

« AnteriorContinuar »