Imágenes de páginas
PDF
EPUB

οι δ' ευ μαθόντες οί τε μη θνητών, τα δε
εύγναμπτα και τα σκληρά τηνικαύτά πως 30
άπανταδελφά συγγενή τείναι δοκεί.
στυγνόν δ' επειδή και ξυνωφρυωμένον
νωμωσα δαίμων όμμα, χείμ' όπως, βρέμει,
το τηνίκ' ούν το θείον, εκφυσών πέριξ
κοινόν τι φύσημο, ως αδηριτω μένει
λικμού, τα κουφα τηλε νοσφίζει πνοή
βάρος δ' ότω μεν αρετή θ' ομού, τότε

πλουτούν πρόκειται χωρίς εμφύτω σθένει. NE. άναξ 'Ατρείδη, σην εναισίμως έδραν

θείαν σεβίζων, σκέψεται Νέστωρ λόγους 40
ούς υστάτους έλεξας" εν τώ δυστυχεϊν
έλεγχος ανθρώποισιν αληθής ένι.
ουκ οίσθ', ακύμων ετ' εκοιμίσθη σάλος,
όσαι μάταιαι κευτελείς άγαν σκαφαι
τολμώσι κόλπον ναυστολεϊν ευήνεμον,
ταϊς παντοσέμνοις ξυμμετάσχουσαι πόρου ;
την δ' εύφρον' εί ποθ' ή Βόρειος ωμότης
Θέτιν χολώσει, ευθέως αν είσίδους
ακήρατον σχήμευζύγου νεώς βία
γύρων διαμπαξ οίδμάτων οδοιπορούν, 50
πεδάρσιόν τε θρώσκον αιθέρος τε και
πόντου μεταξύ, Πηγάσου δίκην λέγειν
η δ' υψίκομπος, η μάτην αρμοί σαθραίς
πλευρήσι σεμνούς τλάσα μιμείσθαι τρόπους,
που δή στι, πού νύν ευρεθήσεται σκαφή και
αλλ' ή γάρ ίσθι ναυλόχους φρουρεϊν πτυχώς,
ή τοι γενέσθαι ποντίω βοράν θεώ.

THE TEMPEST. ACT. 4. Sc. 1.

Fer. This is most strange : your father's in some

passion
That works him strongly.

Mir. Never till this day
Saw I him touch'd with anger so distemper'd.

Pro. You do look, my son, in a moved sort,
As if you were dismay'd : be cheerful, sir :
Our revels now are ended : these our actors,
As I foretold you, were all spirits, and
Are melted into air, into thin air :
And, like the baseless fabrick of this vision,
The cloud-capped towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve;
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind : We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.—Sir, I am vex'd;
Bear with my weakness; my old brain is troubled :
Be not disturb’d with my infirmity :
If thou be pleased, retire into my cell,
And there repose ; a turn or two I'll walk,
To still my beating mind.

[ocr errors]

ΦΕΡ. ΘΑΜΒΟΥΣ τόδ' ήδη κρείσσον, ολα μαίνεται

πατήρ δι' οργής ή νιν έκπλήττει βία. ΜΙΡ. ούπω γάρ αυτόν είδον ές τόδ' ημέρας

ούτω δυσόργου λήματος νικώμενον.
ΠΡΟ. ώ παι, συ δ' ώς έoικας εκπλαγείς φρένα

βλέπειν τι δέργμάθυμον, ευφραίνου δ' όμως.
ήδη γάρ ήδη τώνδε των κώμων τέλος
πάρεστι, πάντες δ' οι τάδ' ήγωνισμένοι,
ο και προείπον, άμβροτοι πεφυκότες
ες αιθέρ', υγρών αιθέρ', οϊχονται πάλιν 10
σχήμ' ούν το κούφον τώνδε φασμάτων όπως
χλιδαί τε μελάθρων, και νεφών περιστεφή
πυργώματ, εν δε σεμνά δαιμόνων έδη,
γης τάσπετον κύκλωμα, και τα πάνθ' ομού
όσων λέλoγχε ρεύσεται τετηκότα,
και τώδ' όμοια το κενό προσχήματι
βέβηκεν, ουδ' έτ' ήλύγην λέλοιπιδείν.
τoιόνδε τοι πέφυκεν ανθρώπων γένος,
άλλως ονείρων σχήματ, εις ύπνον θ' άμα
πας τις τo του ζην σύντομον κάμπτει τέλος. 20
νύν δ' άχθομαι μέν, σοι δε τακ φαύλης φρενός
ανεκτέή γάρ νούς τί μοι κάμνει γέρων.
μή νυν ταραχθής οιαμαυρούμαι σθένος,
αλλ' είς στέγος τόδ', εί δοκεί, κλίθητιών,
εγώ δ' αποστώ βαιον εις αναψυχής,
ήν πως πτοηθεν τούτο κοιμήσω κέαρ.

v. 5. Cf. Soph. Trach. 1238.-ανήν όδ' ως έoικεν ου νεμείν 'μοι

φθίνοντι μοίραν.

KING HENRY V. ACT 4. Sc. 1.

KING. O CEREMONY, show me but thy worth ! What is the soul of adoration ? Art thou aught else but place, degree, and form, Creating awe and fear in other men ? Wherein thou art less happy being fear'd Than they in fearing. What drink'st thou oft, instead of homage sweet, But poison'd flattery? O be sick, great greatness, And bid thy ceremony give thee cure ! Think'st thou, the fiery fever will go out

10 With titles blown from adulation ? Will it give place to flexure and low bending? Canst thou, when thou command'st the beggar's knee, Command the health of it? No, thou proud dream ; That play'st so subtly with a king's repose ; I am a king, that find thee; and I know, 'Tis not the balm, the sceptre, and the ball, The sword, the mace, the crown imperial, The enter-tissued robe of gold and pearl, The farced title running 'fore the king,

20 The throne he sits on, nor the tide of pomp That beats upon the high shore of this world, No, not all these, thrice-gorgeous ceremony, Not all these, laid in bed majestical,

ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

ΡΩ ΣΧΗΜΑ μοι τύραννον, ως παρ' ουδεν εί
τώδ' ανδρί τίς δη της γε θωπείας χάρις ;
ουδέν γάρ άλλο πλήν θρόνος τυραννικός,
κληδών τε, και τιμή τις ευπρεπής έφυς,
δεινόν τιν' έμβαλούσα τοϊς πέλας φόβον
εν οις φοβών τις ήσσον ή φοβούμενος
γέγηθεν. αρ' ουκ ολέθριον θωπευμάτων
πίνεις θάμ' ιόν, φίλτατον σέβας δοκούν και
και δη νοσήσεις μοί ποτ', ώ σεμνόν κράτος,
είτάξίου στον σχημά σοι μηχος φορείν.

10 ηγεί γάρ ηγεί τοϊσδε φυσηθέν κλέος θωπεύμασιν φλέγουσαν αν σβέσαι νόσον ; αρ' ήδ' άν εδρών γονυπετών ώραν νέμοι; ει δ' αυ κελεύεις πρός σε τον πτωχόν πεσείν, ευεξίας έξεστι της κείνου τυχεϊν και ουκ έστι ταύτα, σεμνοφρόν φάντασμ, δ νούν άνακτος ώδ' έκλεψας· αλλ' άναξ γεγώς ανήρ όδ' εξεύρηκεν ην έχεις φύσιν. ου γάρ ποθ' αγνά χρίσματ, ευ δ' επίσταμαι, ου σκήπτρον, ουδ' αγάλματ, ουδέ τούν χερούν 20 βάκτρον, ξίφος τε, και στέφος τυραννικόν, ου ποικίλη χρυσώ τε και λίθοις στολή, ουδ' αυ πρόπομπος βασιλέως, ώγκωμένη κληδών, θρόνος θ' όν ίζεται, χλιδή θ' άμα, η πόλλ' επιρρέουσα κύματος δίκην κλύζει τα θνητά, ταύτα δ' ουχ άπαντά σου, τρίς άγλαον σχήμ', ουδ' εν ευπρέπτω λέχει

« AnteriorContinuar »